הלטבא ימדל ץוביקה ירבח תואכז תובחרה
13.12.2001 ח"ור ,רלקמ זעוב
תופילחמ תואלמג ףגא להנמ יתפרצ יבא רמ י"ע ואצוהש תויחנה ןלהל
1352: הלטבא חוטיב רזוחב ,רכש

יללכ "

תפוקת רשא , ץוביק ירבח , םיחטובמ לש תועיבת , תוצעייתהל , ףנעב ולבקתנ הנורחאל
רבח וב ץוביקל וקלחב ךיישה לעפמב הדובע י"ע הרבצנ הלטבא ימדל תואכז תריציל הרשכאה
.דבועה


הלטבא חוטיב רזוח ץפוה ויתובקעב ) "יולה ןר" ןידה קספ לש הרקמהמ םינוש ולא םירקמ
.(ץוביקב ץוח ידבועל הלטבא םולשתב קסועה 1324


הדובעמ הרשכא תפוקת רבצ ,"רבד" ןותיעב ותדובעמ רטופש ירבכ ץוביק רבח ,יולה ןר
ךיישה לעפמב ודבעש תיפותיש הדוגא ירבחב רבודמ ןאכש דועב וצוביקל ללכ הרושק הניאש
םהל קפנוהש תורמל תאז , םיריכשכ םתוארל ןתינ םאה רורב היה אלו תיפותישה הדוגאל םצעב
.קוחכ חוטב ימד וכונו רכש שולת
תועיבתב הטלחהל תויחנה

"ףפוקסורג" ןידה קספו "יולה ןר" ןידה קספ רואלו , תיטפשמה הכשלב .היגוסה תניחב רחאל
שי יכ עבקנ , ותולעבב הרבחב קסעומש ימ יבגל דיבעמ דבוע יסחי םויק ןיינעב קסועה ,
.הז גוסמ תועיבתב ריכהל םוקמ

ימד ימולשת תרדסהל קוחב ןוקית םדקל לעפת , הלהנמה םע תוצעייתהב , תיטפשמה הכשלה
י"ע תאז , ץראב םיצוביקה בורב תולעפומה תונושה תומרב הטרפהה רואל ץוביק ירבחל הלטבא
.הלטבא חוטיבב םיצוביקה ירבח ללכ חוטיבל העצה שוביג


תפוקתב תוסנכהה זוזיקו םישורדה םיוולנה םיכמסמה , תואכזה יאנת רתי לכ יכ תאזב רכזומ
. – 1328 ו 1324 םירזוחב טרופמכ , םיפקת , הלטבאה
הלוחת

םרט םהב םיקית לע ןהו םיפטושה םיקיתה לע ןה ותלבק םע דימ ולוחי הז רזוח תוארוה
.טלחוה


, ןיד תיבל הנפש וא תועיבתה דיקפ ינפב רערעי עבותהו , הייחד תטלחה הלבקתנ םהב םיקית
להונ לבקתנ יכ תיטפשמה הכשלל עידוהל וא רשאל שי , ליעל תודבועה רואית לע םינועהו
." העיבתה תא רשאמה שדח


רבח דמעמ" 42/00 ונרזוח ואר הלטבא ימדל םייפותיש םיבשומו םיצובק ירבח תויוכז ןיינעב
."הלטבא ימד ול םימלשמש ץוביק
רלקמ זעוב ח"ור לש םירמאמ זוכירל
הילאוטקא םורופ - הבוגתל
עדימה לכ - םילכה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמל