הסדר לקבלת קצבת שאירים לאלמנים חברי קיבוץ ומושב שיתופי
 

23.3.2014

הסדר לקבלת קצבת שאירים לאלמנים חברי קיבוץ ומושב שיתופי

בועז מקלר רו"ח, אבנר עופר רו"ח

 

לאחר משא ומתן ממושך שקיים עו"ד רוגין ומשרדינו עם המוסד לביטוח לאומי, גובשו עיקרי ההסדר לקבלת קצבאות שאירים לאלמנים חברי קיבוץ ומושב שיתופי.

  

הצורך ביצירת ההסדר נובע מכך שלאחר פסיקת בית הדין הארצי לעבודה מאוגוסט 2010, בעניין מבחן הכנסה לאלמן חבר קיבוץ ומושב שיתופי (עב"ל 762-07 המוסד לביטוח לאומי נ' קיבוץ הזורע), ביטל המוסד לביטוח לאומי את זכאותם לקצבת שאירים של עשרות אלמנים חברי קיבוץ ומושב שיתופי, שהכנסתם עלתה על התקרה הקבועה בחוק (בין אם כלל לא עבדו ובין אם עבדו עד 24 שעות בשבוע) ודרש מהקיבוצים, מהאלמנים ומשאירי אלמנים שנפטרו, להשיב למפרע את קצבאות השאירים ששולמו להם בהיקף של עשרות אלפי ש"ח לכל אלמן.

   

כנגד דרישת המוסד לביטוח לאומי להשיב את כספי קצבת השאירים, ללא מתן זכות טיעון, הגישו עשרות אלמנים וקיבוצים, באמצעות עו"ד רוגין, תביעות לבתי הדין האזוריים לעבודה בכל רחבי הארץ.

   

להלן עיקרי ההסדר בעקבות הפשרה שקיבלה תוקף בבית הדין לעבודה:

  

         א.         חובות האלמנים לביטוח לאומי ימחקו.

         ב.         חוב שקוזז מקצבת הזקנה של האלמן (או ממקור אחר), עד 1 בינואר 2012, לא יוחזר.

          ג.          חוב שקוזז לאחר 1 בינואר 2012, יוחזר רק אם ימצא כי האלמן עומד בתנאי הזכאות על פי הנוהל החדש.

         ד.         נקבעו כללי יסוד שלאורם יש לבחון את הזכאות של אלמן חבר קיבוץ.

         ה.         לאלמנים שהגישו תביעות לבית הדין לעבודה כנגד שלילת זכאותם לקצבת שאירים, תבוצע בחינת זכאות למפרע מיום 1 בינואר 2012, בהתאם לכללי היסוד שנקבעו בהסדר.

          ו.          אלמנים שתביעתם לקצבת שאירים נדחתה על פי הוראות הנוהל הישן ולא ערערו לבית הדין לעבודה על דחיית התביעה והם ימצאו זכאים לקצבה לפי הנוהל החדש, יוכלו לקבל קצבת שאירים לכל היותר שנה למפרע, מהמועד בו הגישו תביעה חדשה לקצבת שאירים.

          ז.          טופס 485 יושהה והקיבוצים לא ידרשו למלא את הטופס, הן בתביעות לקצבת זקנה והן בתביעות לקצבת שאירים.

         ח.         הנוהל יהיה בתוקף מיום 1 בינואר 2012 ועד 1 בינואר 2016. בתום תקופה זו ייבחן המוסד לביטוח לאומי את היחס בין שיעור הזכאות בקרב חברי הקיבוץ לבין השיעור האמור בקרב האוכלוסייה הכללית, כתוצאה מהוראות ההסדר.

 

להלן הכללים שנקבעו בהסדר, לפיהם יש לבחון זכאות לקצבת שאירים של אלמן חבר קיבוץ או מושב שיתופי:

 

1.      יחוס הכנסה - תבוצע הבחנה בין הכנסות הנרשמות בספרי הקיבוץ לבין הכנסות שאינן נרשמות בספרי הקיבוץ. הכנסות הנרשמות בספרי הקיבוץ לא יחשבו כהכנסות האלמן והכנסות שאינן נרשמות בספרי הקיבוץ יחשבו כהכנסות האלמן.

הבחנה זו תעשה על ידי הקיבוץ באמצעות דיווח של רואה חשבון מטעמו.

 

2.      הכנסות שאינן נרשמות בספרי הקיבוץ יילקחו בחשבון, בהתאם לדין הכללי החל על אלמן שאינו חבר קיבוץ (לדוגמה - לא תילקח בחשבון קצבה לנכה פוליו אף אם אינה נרשמת בספרי הקיבוץ).

   

3.      אלמן המועסק במסגרת סידור העבודה של הקיבוץ מעל 24 שעות שבועיות אינו זכאי לקצבת שאירים.

    

4.      אלמן המועסק במסגרת סידור העבודה של הקיבוץ עד 24 שעות שבועיות:

 

                     א.         אם כל הכנסותיו נרשמות בספרי הקיבוץ, האלמן יהיה זכאי לקצבת שאירים, מבלי לקחת בחישוב את ההכנסות שמועברות לחשבון הקיבוץ.

 

                     ב.         אם ישנן הכנסות שאינן נרשמות בספרי הקיבוץ, יילקחו בחשבון הכנסות אלו לצורך בחינת הזכאות לקצבת שאירים.

 

5.      אלמן שאינו מועסק במסגרת סידור העבודה של הקיבוץ (0 שעות) והגיע לגיל הפרישה:

 

                     א.         האלמן אינו עובד מחוץ לקיבוץ וכל הכנסותיו נרשמות בספרי הקיבוץ - הכנסתו תיקבע על פי שיעור הגמלה הפנסיונית המשולמת לו מהקיבוץ בניכוי 1,382 ש"ח (נכון לשנת 2014), בצירוף קצבת הזקנה (ברוטו) לה הוא זכאי.

 

                     ב.         האלמן אינו עובד מחוץ לקיבוץ ויש לו הכנסות שאינן רשומות בספרי הקיבוץ – הכנסתו תיקבע על פי שיעור הגמלה הפנסיונית המשולמת לו מהקיבוץ בניכוי 1,382 ש"ח (נכון לשנת 2014), בצירוף קצבת הזקנה (ברוטו) לה הוא זכאי ובצרוף ההכנסות שאינן נרשמות בספרי הקיבוץ.

 

6.      אלמן שאינו מועסק במסגרת סידור העבודה של הקיבוץ (0 שעות) וטרם הגיע לגיל הפרישה:

 

                     א.         האלמן אינו עובד מחוץ לקיבוץ וכל הכנסותיו נרשמות בספרי הקיבוץ - הכנסתו תיקבע על פי בסיס המשק (ההכנסה לפיה משולמים דמי ביטוח בסוג 01).

 

                     ב.         האלמן אינו עובד מחוץ לקיבוץ ויש לו הכנסות שאינן רשומות בספרי הקיבוץ – הכנסתו תיקבע על פי על פי בסיס המשק (ההכנסה לפיה משולמים דמי ביטוח בסוג 01), בצרוף ההכנסות שאינן נרשמות בספרי הקיבוץ.

 

7.      אלמן שאינו מועסק במסגרת סידור העבודה של הקיבוץ (0 שעות) העובד כשכיר או עצמאי:

 

                     א.         אם האלמן מדווח על ידי הקיבוץ בסוג 0 (עובד חוץ במשרה מלאה), לא תיוחס לו הכנסה מהקיבוץ. במבחן ההכנסה תילקח בחשבון הכנסתו כשכיר ו/או עצמאי, בניכוי 1,382 ש"ח (נכון לשנת 2014), בצרוף הכנסות אחרות שאינן מועברות לחשבון הקיבוץ.

 

                     ב.         אם האלמן מדווח על ידי הקיבוץ באחד הסוגים 10, 50 , 90 (עובד חוץ במשרה חלקית), תיוחס לאלמן הכנסה מהקיבוץ בהתאם לסוג הביטוח (לדוגמה בסוג 10 תיוחס הכנסה בגובה 10% מבסיס המשק) בצרוף הכנסתו כשכיר ו/או עצמאי, בניכוי 1,382 ש"ח (נכון לשנת 2014), ובצרוף הכנסות אחרות שאינן מועברות לחשבון הקיבוץ.