החלטה מס' 1285 בעניין סילוק פולשים - עדכון
 

14.8.2013

 

החלטה מס' 1285 בעניין סילוק פולשים - עדכון

בועז מקלר רו"ח, גיל קופליס עו"ד

 

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל (להלן: "המועצה") שהתקיימה ביום 3.6.13, החליטה המועצה על תיקון החלטה מס' 1259 שעניינה "הפסקת חכירה בקרקע שיועדה שונה למטרת מגורים – הוראת שעה". ההחלטה אושרה בחתימת שר האוצר ביום 16.7.13.

 

להלן השינויים העיקריים שהוכנסו בהחלטה מס' 1285 (המבטלת את החלטה 1259 הקודמת):

 

1.      לסעיף המפרט את גובה הפיצוי לו זכאי החוכר בגין זכויותיו בקרקע ששונה ייעודה, אשר קבע שני סוגי פיצויים (בגין דונם גידולי שלחין ובגין דונם מטעים), התווסף סעיף פיצוי בגין קרקע המעובדת בגידולי בעל. גובה הפיצוי נקבע ל- 6,000 ש"ח (לדונם), צמוד ליום 6.12.10.

2.      התווסף סעיף (סעיף 10 להחלטה 1258) הקובע:

"הופקדה תוכנית מתאר מקומית או מפורטת לשינוי יעוד של קרקע חקלאית למטרת מגורים אשר מספר יחידות הדיור המתוכננות בה עולה על 200, רשאית הנהלת הרשות, לאחר התייעצות עם מנהלת מינהל התכנון, להחליט כי תשלח הצעת השבה עוד בטרם אישורה של התוכנית; החליטה הנהלת הרשות על משלוח הצעת השבה כאמור והחוכר נתן את הסכמתו להשבת הקרקע קודם לאישור התוכנית, יחולו הוראות החלטה זו בהתאמה גם ביחס לתוכנית מופקדת בשינויים הבאים:

א.      הרשות תהיה רשאית לשלם לחוכר 20% מהפיצוי לפי סעיף 1 לעיל ומהתמריץ הנוסף לפי סעיף 3 (א), תוך 30 יום מיום חתימת החוכר על הסכם להשבת המקרקעין לרשות מקרקעי ישראל וחתימה על הסכם לעיבוד זמני לפיו השטח המושב יימסר לחוכר לעיבוד זמני, עד לקבלת דרישה לפינויו.

ב.       למרות האמור בסעיף 4 א' לעיל, החוכר לא יידרש למסור את החזקה בשטח ההשבה לידי הרשות במועד ההשבה ולפנותם מכל אדם ו/או חפץ.

ג.        החוכר יידרש לפנות את שטח ההשבה תוך 30 יום ממועד קבלת הודעת הרשות, לרבות פינויי המחוברים שנותרו בשטחה ההשבה לאחר השבתו לרשות, ולמסור את החזקה בו לרשות; הוראות אלה יעוגנו בהסכם לעיבוד זמני.

ד.       יתרת הפיצוי בהתאם להחלטה זו תשולם לחוכר בהתאם לקבוע בסעיף 6 לעיל.

ה.      מגרשי המגורים אותם יהיה החוכר זכאי לרכוש בפטור ממכרז בהתאם לסעיף 3 (ב) לעיל ייקבעו על ידי הרשות לאחר אישור התוכנית המשנה ייעודם של המקרקעין למטרת מגורים.

ו.        למרות האמור בסעיפים קטנים (א) - (ד) הרשות תהא רשאית לדרוש השבה מיידית של שטח ההשבה ולשלם לחוכר את כל סכום הפיצוי תוך הבטחת זכות הייזום כאמור בסעיף 3 ובכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 4. "

 

לעניין זה יצוין, מהשוואה בין הצעת החוק שהוגשה לאישור המועצה (לישיבתה ביום 3.6.13) ובין ההחלטה שאושרה לבסוף (החלטה מס' 1285) עולים מס' שינויים אשר תוקנו בהחלטה הסופית, לדוגמה:

 

א.      ברישא לסעיף 10 שפורט לעיל, היה רשום במקור "דרישת השבה" - תוקן בהחלטה הסופית ל-"הצעת השבה" ובהתאמה הוספה הפסקה "והחוכר נתן את הסכמתו להשבת הקרקע קודם לאישור התכנית".

 

ב.      בסעיף 10 לעיל - הוסף סעיף ו' בהחלטה הסופית - אשר לא נכלל בהצעה. סעיף זה מקנה לרשות את הזכות לדרוש השבה מידית של השטח.

 

חוק סילוק פולשים

 

במסגרת תכנית הדיור הממשלתי מוצע תיקון לחוק מקרקעי ציבור (פינוי קרקע), התשמ"א - 1981 באופן הבא:

"לתקן את חוק מקרקעי ציבור (פינוי קרקע, תשמ"א-1981, כמפורט להלן:

1.    להאריך את תוקף סעיף 4א(א1)(2), וזאת עד ליום 31.12.2014

2.    לשנות את סעיף 4א(א1) כך שאחרי "מסחר" יבוא "מתקן תשתית"."

 

מדובר בתיקון החוק - שינוי תקופת התחולה המקורית, עד ליום 31.12.2014, ובנוסף הותרת סמכויות הארכה של שתי תקופות נוספות, בנות שנתיים, כל אחת.

 

פירושו של דבר, הוא כי אם החלטת ועדת השרים תשתכלל לחקיקה ראשית של הכנסת (הנושא אמור לעלות לדיון בישיבת קבינט הדיור הבאה), תוארך הסמכות לנקוט בצעדים מנהליים להשבת קרקע, כנגד חוכרים בתנאי נחלה, מכוח חוק סילוק פולשים עד ליום 31.12.2018.

 

להרחבה ראו גם חוזרינו מס': 58/2013 - "חוק סילוק פולשים – פגיעה בזכויות יסוד של חוכרים בתנאי נחלות" ומס' 60/2013 - "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקה".

 

להערכתנו הן הארכת מועד חוק סילוק פולשים והן החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1285 צפויים לעמוד בקרוב למבחן בג"צ בשל אי תקינותם ו/או בשל הסתירה בינם להוראות חוזה החכירה לדורות.