מיסוי ההסדר המשלים למימוש הזכויות בתנובה ובתעמ'ת - עדכון
 

ינואר, 2013

 

מיסוי ההסדר המשלים למימוש הזכויות בתנובה ובתעמ"ת - עדכון

בועז מקלר, רואה חשבון

 

להלן התייחסותנו והנחיותינו בקשר לפניית "נאמנות טוענים לחברות בעסקת קבוצת תנובה" בקשר לחלוקת כספים לחברי הקבוצה אשר תבוצע בקרוב.

 

פניית הנאמנים

 

בתחילת חודש ינואר הגיעה פנייה מ"ברית פיקוח 2000 אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נאמנות טוענים לחברות בעסקת קבוצת תנובה" בעניין "הסדר משלים ביחס לחלוקת כספים שבקופת הנאמנות" כדקלמן:

 

"בהמשך להסדר ביחס לחלוקת הכספים שבקופת הנאמנות טוענים לחברות בעסקת קבוצת תנובה אשר אושר באספות החברים בתנובה ביום 1 בנובמבר 2012 ולאחר מכן אושר ביום 4 בדצמבר 2012 על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בתיק 35876-07-12. הננו פונים לאגודה לצורך העברת כספים מהנאמנות לאגודה.

 

לקראת חלוקת חלק מהכספים המוחזקים ע"י הנאמנות אנו מבקשים שתמלאו את טופס א-1 המצורף ולהחזירו אלינו חתום כנדרש.

 

נבקש להבהיר כי לנאמנות נוכה מס במקור מהכספים שנתקבלו בנאמנות, ממכירת יחידות ההשתתפות בתנובה, מחלוקת הרווחים ומהכנסות הריבית. לאור האמור חלק יחסי מהניכוי במקור יועבר אליכם וניתן יהיה לדרוש כניכוי מס במקור בדוח המס של האגודה".

 

הסדרי מיסוי ומניעת ניכוי מס במקור מיותר

 

בהמשך להודעת הנאמנות ובהתאם לכספים ולזכויות שנצברו בקופת הנאמנות אנו פועלים לקבלת אישור רשות המיסים להסדר המס שלהלן:

א.      יתרת התמורה שתועבר לכ"א מהחברים הזכאים שמימשו זכויותיהם ב-7.1.2008 "מועד השלמה" אשר צפויה להתקבל בתחילת שנת 2013, תדווח בדוח השנתי לשנת המס 2012 כרווח הון מימוש זכויות בתנובה ובתעמ"ת.

 

ב.      המס על רווח ההון יהיה על פי ההסכם עם רשות המיסים כפי שנקבע ביחס לעסקה שבוצעה ב"מועד ההשלמה" 7.1.2008.

 

ג.       ניכוי המס במקור אשר הועבר לרשות המיסים ע"י הנאמן ב-7.1.2008 ייזקף לכ"א מהחברים הזכאים בשנת המס 2012 בערכו המתואם מתום שנת 2008 ועד תום שנת המס 2012. התייחסות דומה תהיה לניכויי מס במקור נוספים שנוכו מכספי הנאמנות לרבות ע"י הבנקים בגין ריבית.

 

לפיכך מדובר בהשלמת דיווח בלבד אשר תעשה על ידינו עבור לקוחותינו כחלק מהשירות השוטף הניתן על ידינו ללא חיוב בשכ"ט נוסף.

 

יצוין כי ניכוי המס במקור בשיעור 20% (סה"כ 32 מיליון ₪) שהועבר לרשות המיסים ב-7.1.2008 עולה בשיעור ניכר על סכום המס שסוכם עם רשות המיסים.

 

נוכח ניכוי המס במקור בייתר שבוצע במועד ההשלמה 7.1.2008 וניכויי המס במקור המיותרים הנוספים שבוצעו מכספי הנאמנות, אנו פועלים למניעת ניכויי מס במקור בייתר נוספים לרבות מתמורת מכירת המניות באגודת האחזקות

ראו גם חוזרינו מס' 100/2012 "מיסוי חלוקת התמורות מכספי נאמנות תנובה ותעמ"ת בהסדר המשלים".