הכללת הכנסה מרנטות במבחן ההכנסה לקצבאות שאירים לניצולי שואה
 

24.7.2011

 

הכללת הכנסה מרנטות במבחן ההכנסה לקצבאות שאירים לניצולי שואה

בועז מקלר רו"ח, אבנר עופר רו"ח

 

לאחר פסק הדין בבית הדין הארצי בעניין ערעור המוסד לביטוח לאומי על פסק דין הזורע (עב"ל 762-07), החל המוסד לביטוח לאומי לדרוש החזרים של קצבאות שאירים מאלמנים שאינם עומדים במבחני ההכנסה על פי עמדת המוסד לביטוח לאומי.

 

משרדנו ויועצינו המשפטיים חולקים על עמדת המוסד לביטוח לאומי השוללת מחברי קיבוצים רבים קצבאות שאירים. להלן סקירה של המחלוקת עם המוסד לביטוח לאומי בקשר למבחן ההכנסה הכולל הכנסות מרנטות של ניצולי שואה.

 

הכללת הכנסה מרנטות במבחן ההכנסה לקצבת שאירים

 

לעמדתנו, הכללת ההכנסה מרנטה ומפיצויים עקב השואה כחלק ממבחן ההכנסה לקצבת שאירים היא שגויה מהטעמים שלהלן:

 

העדר הגנת העיקרון של העברת מלוא הזכאות האישית לידי ניצול השואה

התגמולים לניצולי שואה הם הכנסה פטורה ממס ומדמי ביטוח לאומי. שלילת קצבת שאירים שהייתה מגיעה לאלמן על פי חוק אלמלא התשלומים עקב השואה שקולה, אחד לאחד, לתוצאה המעשית של מיסוי התגמולים בגין זוועות השואה.

 

התעלמות מאומד דעת המחוקק: חוק הטבות לניצולי שואה, תשס"ז-2007

בחוק ההטבות לניצולי שואה נקבע כי קצבאות המשולמות מכוח החוק, קצבה המשולמת לפי ההסכם בין ממשלת גרמניה לבין ועדת התביעות החומריות של יהודים נגד גרמניה, וקצובת הבראה ונופש מכוח החוק "לא ייחשבו כהכנסה" וזאת, בין היתר, "לעניין גמלאות לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995". לכן, אם המחוקק קבע כי הטבה כספית פלונית, המשולמת לניצול שואה, לא תיחשב 'הכנסה' לצורך קביעת זכאות לגמלאות הקבועות בחוק הביטוח הלאומי, הדעת נותנת כי דין זהה יחול אף על הטבה כספית אלמונית, המשולמת לניצול שואה, שדינה וסיווגה (או אי-סיווגה) כ'הכנסה' לצורך חוק הביטוח הלאומי נקבע בחקיקת משנה (הן תקנות קביעת הכנסה); ואם ניסוח חקיקת המשנה (רוצה לומר: תקנה 1(א)(3) לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים), תשל"ז-1976 הוא דו-משמעי ומעורפל, יש לומר דברים פשוטים וברורים ולפזר את הערפל.

 

אי שמירת השוויון (ההרמוניה החקיקתית) וביצוע אבחנות שרירותיות ביחס לאלמנים, תושבי ישראל, נפגעי רדיפות הנאצים

הכללת הקצבאות, המשולמות לאלמנים ניצולי שואה, בתוך גדר ה'הכנסה' תוך שלילת הקצבה - היא ההבחנה בין תושבי ישראל, אלמנים, ניצולי שואה הזכאים לקצבאות לפי חוק הטבות לניצולי שואה לבין תושב ישראל, אלמן, ניצול שואה, הזכאי לקצבאות מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, ה-BEG או חקיקה שאינה חוסה תחת חוק הטבות לניצולי שואה.

 

המוסד לביטוח לאומי, באופן חישוב ההכנסה לצורך קביעת זכאות לקצבת שאירים, מביא להבחנה שרירותית בין אלמנים ניצולי שואה, הזכאים לפיצויים במסגרת חוק הטבות לניצולי שואה, לבין אלמנים ניצולי שואה, הזכאים לפיצויים מכוח חוקים או הסכמים החורגים מחוק הטבות לניצולי שואה.

 

התכלית הכללית של דיני הביטחון הסוציאלי, וחקיקת נפגעי רדיפות הנאצים בפרט במשפט הישראלי

חוק נכי רדיפות הנאצים וכלל החקיקה (וחקיקת המשנה) העוסקת בקורבנות המשטר הנאצי היא חקיקה הנושאת עימה יעדים סוציאליים מובהקים, וכי גישת בתי המשפט בישראל הייתה מאז ומקדם שיש לפרשו ברוחב לב ומתוך רצון להיטיב עם הנכה.

שלילת קצבת שאירים מחלק מניצולי השואה, שהתאלמנו בזקנתם, וזאת מחמת זכאותם לקבלת פיצוי בגין זוועות ורדיפות ימי בחרותם נוגדת את היעד הסוציאלי וההומאני שביסוד דיני נפגעי רדיפות הנאצים.

 

מעבר לעקרון על פיו יש לתת משקל לייחודם של הנכים ניצולי השואה, יש לזכור כי קצבת השאירים מוגנת בחקיקה ראשית על ידי הוראת הגנת כבוד האדם (סעיף 1 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו) ועל ידי הוראת הגנת הקניין (סעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו).

 

היבט השוואתי - הגנת הפיצויים המשולמים לניצולי שואה: הדין הפדראלי של ארצות הברית

הדין הפדראלי בארצות הברית של אמריקה, קובע כי פיצויים המוענקים לניצולי שואהvictims of) persecution (Nazi אינם מהווים 'הכנסה', לצורך קביעת מבחני הזכאות לגמלאות והטבות בדיני הביטחון הסוציאלי (כולל ביטוחי הבריאות). שום תמיכה או הטבה סוציאלית, המעוגנת בדין הפדראלי או הממומנת במימון פדראלי, והמותנית במבחן הכנסה, מבחן - רכוש או נזקקות need)-based) אינה נגרעת מאזרח או תושב ארצות הברית עקב קבלת פיצויים בגין מוראות השואה.

 

היבט השוואתי - הדין האוסטרלי

בדיני הביטוח הלאומי באוסטרליה, כל הכנסה המשולמת כפיצויים לנפגעי רדיפות הנאצים (National Socialist persecution) אינה מובאת בחשבון ה'הכנסה' לצורך קביעת הזכאות לקצבאות הסוציאליות.

 

היבט השוואתי - מודל ההגנה היחסית לפיצויים של ניצולי שואה לצורך קביעת זכאות סוציאלית: הדין הגרמני

בדין הגרמני ההגדרה של 'הכנסה' לצורך קביעת הזכאות לסיוע סוציאלי היא רחבה ביותר והיא כוללת כל תקבול וטובת הנאה בכסף או שווה כסף, וזאת פרט לקבוצה מצומצמת של תקבולים. 

 

קבוצה מצומצמת זו של תקבולים אשר אינם מהווים 'הכנסה', לצורך קביעת זכאות סוציאלית, כוללים את הפיצויים בגין פגיעה בבריאות עקב רדיפות המשטר הנאצי )חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני, ה-(BEG - עד לשיעור התשלום אשר היה משתלם לנפגע רדיפות הנאצים, אילו היה נפגע במסגרת הלחימה מטעם גרמניה.  

 

במילים אחרות, חלק מהתגמול המשתלם מכוח ה-BEG, כגובה התגמול המשולם לנכה בעל נכות זהה, שנפגע בצבא הגרמני, אינו מהווה 'הכנסה' לצורך קביעת הזכאות הסוציאלית של נפגע או נרדף המשטר הנאצי.

נוכח האמור לעיל בכוונתנו לפנות לבג"צ לביטול הפגיעה הכלכלית המביישת בניצולי שואה.

 

בקרוב תיערך בהשתתפות יועצינו המשפטיים פגישה עבודה עם הנהלת המוסד לביטוח לאומי בה ידונו המחלוקות עם המוסד לביטוח לרבות המחלוקת המתוארת דלעיל.