הפחתת חלקו של תאגיד ישוב חקלאי בתאגיד תעסוקה
 

22.5.2011

הפחתת חלקו של תאגיד יישוב חקלאי בתאגיד תעסוקה

בועז מקלר, רו"ח

 

סעיף 5 להחלטה 1226 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצת ישובים חקלאיים" קובע כי:

 

"5.2 על אף האמור בסעיף 5.1 לעיל יהיה המינהל רשאי, במקרים חריגים, ובאישור מראש של ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל, לאשר לישוב החקלאי כי חלקו בתאגיד יפחת מ-26%".

 

הוראה זו נקבעה לראשונה בהחלטה 949 מיום 10.3.2003.

 

במשך שמונה שנים בו קיים סעיף 5.2 דלעיל אושרו אך ורק שתי בקשות כאשר אחת הינה כללית בנושאי הקצאת קרקע למאגרי מי קולחין (נושא הנמצא בסדר עדיפות הגבוה ביותר - ראו חוזרנו 117/2006 "הקצאת קרקע משבצת חקלאית לתאגיד מי קולחין") והשנייה בעניין מכירת זכויות כחלק מהסדר נושים.

 

בישיבת ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל (להלן ועדת המשנה) מיום 23.3.2010 הוחלט להטיל על ממ"י לקבוע קריטריונים להפעלת סעיף 5.2 להחלטה 1163 (כיום 1226).

 

בתאריך 2.12.2011 החליטה הנהלה ממ"י (החלטת הנהלה מס' 2853) למנות צוות שימליץ בפניה על קריטריונים. בצוות: יועמ"ש המינהל, שמאי המינהל, מנהלת האגף החקלאי, מנהל אגף שוו"כ ונציג החשבות. עוד נקבע כי באחריות הגב' שולה בן צבי, לרכז הצוות להעביר את המלצותיו לדיון בהנהלה תוך חודש.

 

בפניה שהוכנה על ידי הנהלת ממ"י לקראת הדיון בנושא זה בישיבת ועדת המשנה מיום 14.2.2011 הובאה המלצת הצוות לבחינת קריטריונים לסעיף 5.2 כדלקמן:

 

"הצוות התכנס ביום 28.12.10 ולאחר שבחן, בין היתר, גם את נסיבות אישור שתי הבקשות הנ"ל, הגיע למסקנה, כי, יש לבטל את סעיף 5.2 להחלטת מועצה מס' 1226. אופציה זו, שניתנה לישובים החקלאיים, נוגדת את מטרת ההחלטה, שהיא יוצרת מקורות תעסוקה ופרנסה לחברי הישוב, כהשלמה להכנסה מחקלאות.

 

אם למרות המלצת הצוות, ההנהלה תחליט להשאיר את האופציה הזו על כנה, סבור הצוות, כי המימוש צ"ל לעיתים מאד נדירות ומאד חריגות ולפיכך, לא ניתן ו/או לא נכון לקבוע למקרים נדירים אלה קריטריונים, למעט שני תנאי סף.

 

1.    אין לאשר בקשה כנ"ל, כל עוד הפרויקט לא נבנה ולא הופעל, כי אז יש לבטל את העסקה.

2.    אם וכאשר תאושר בקשת ישוב, אם "המפעל" הוקם עפ"י החלטות מועצה 717, יש להתנות אישור הבקשה בהשלמה ל-91% (בהתאמה לאזורי עדיפות)".

 

לדעתנו המשך קיומו של סעיף 5.2 ראוי בהיותו משקף מדיניות ראויה המאפשרת לועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל לתת פתרונות בין השאר למצבים מיוחדים בהם האופי הכלכלי של התעסוקה אינו מאפשר לישוב החקלאי אחזקה של 26% בתאגיד התעסוקה, כדוגמת תאגידי מי קולחין תאגידי תשתיות לאומית עתירי הון וממון.

 

אדגיש כי ישנם מקרים בהם גם אחזקה בשיעור נמוך מ-26% מאפשרת מימוש מיטבי של מטרתה של החלטה 1226 בעניין יצירת מקורות תעסוקה ופרנסה לחברי הקיבוצים והמושבים.

 

סעיף 5.2 בא במיוחד על מנת לאפשר לוועדת המשנה לבחון מקרים חריגים וייחודיים. יש להותיר בפני וועדת המשנה את שיקול הדעת במקרים ייחודים במיוחד לאור העובדה שהשימוש בסעיף 5.2 נוצל במשורה רק באותם מקרים בודדים בהם הגיעו למסקנה חברי וועדת המשנה שיש הצדקה לנקוט בו.

 

יצוין כי בסופו של הדיון החליטה ועדת המשנה בישיבתה מיום 14.2.2011 לאשר לישוב החקלאי למכור את כל אחזקותיו (26%) בתאגיד התעסוקה לאחר שמצאה כי "מדובר במקרה מיוחד ונדיר".