אזורי עדיפות לאומית בתחום החקלאות ופיתוח הכפר
 

20.2.2011

 

אזורי עדיפות לאומית בתחום החקלאות ופיתוח הכפר

בועז מקלר, רואה חשבון

 

בהחלטת ממשלה מס' 1060 מיום 13.12.2009 החליטה הממשלה על הגדרת ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית. לאחרונה תוקנה ההחלטה והוספת התייחסות לתחום החקלאות ופיתוח הכפר.

 

בהחלטת ממשלה מס' 2474 מיום 25.11.2010 "הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית - תיקון החלטת הממשלה מס' 1060 מיום 13.12.2010." 

 

נקבע כדלקמן:

 

"מחליטים, לתקן את החלטת הממשלה מס' 1060 מיום 13.12.2009, כך, שלאחר סעיף 5א (5) בהחלטה יבוא סעיף קטן (6):

 

"(6) תחום החקלאות ופיתוח הכפר - במטרה לחזק את הבסיס הכלכלי, התעסוקתי והחברתי של אזורי העדיפות הלאומית, וכך למשוך מתיישבים חדשים לאזורים אלו".

 

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 20 (ב) בתקנון לעבודת הממשלה".

 

נציין כי אין בהחלטות הממשלה מס' 1060 ומס' 2474 כדי לפגוע באזורי עדיפות לאומית בחקלאות אשר נקבעו בצו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורי פיתוח א' ו-ב') (הוראות שעה) (תיקון) התש"ע - 2010 אשר תוקפו הוארך עד 31.12.2011.

 

לעניין החלטת ממשלה 1060 והשלכותיה ראו חוזרינו מס' 121/2009 "עדכון אזורי עדיפות לאומית", 1/2010 "הנחות בשיעורי דמי חכירה מהוונים באזורי עדיפות - עדכון".

 

עדכון הנחות להקצאת קרקע למגורים

 

עפ"י החלטה 1060 שר הבינוי והשיכון המכהן גם כיו"ר מועצת מקרקעי ישראל היה צריך לקבוע קריטריונים "לעניין הטבות ותמריצים לישובים הנכללים במפת אזורי עדיפות לאומית".

 

ככל הידוע מתגבשת מפה חדשה של אזורי עדיפות לאומית עפ"י ישובים מסוימים בהתאם לקריטריונים החדשים שנקבעו ולא עפ"י אזורים כפי שהיה נהוג עד כה.

 

עד לקביעת הקריטריונים החדשים ימשיכו לחול אותם אזורי עדיפות שהיו קיימים ערב החלטת ממשלה 1060.