הפרשי ביטוח לאומי שנים קודמות - עדכונים, הבהרות והמלצות
 

23.11.2010

הפרשי ביטוח לאומי שנים קודמות - עדכונים, הבהרות והמלצות

בועז מקלר רו"ח, אמיר כהן רו"ח, אבנר עופר רו"ח

 

להערכות נאותה לדרישות המוסד לביטוח לאומי לקבלת נתונים לביצוע עדכון מקדמות לצורך ביצוע הפרשי ביטוח לאומי לשנים קודמות, להלן עדכונים והמלצות:

 

1.     לבקשתנו אישר המוסד לביטוח לאומי ארכה של חודש להגשת הדיווחים הנדרשים לצורך עדכון מקדמות כך שהמועד האחרון להגשה ידחה ליום 31.12.2010.

 

2.     במקרים בהם יש פער בין מספר חברים שדווחו בדוחות החודשיים (להלן "חברים מדווחים") למספר חברים בדוחות הכספיים מוצע לצרף הסבר למהות הפער.

א.      בקיבוצים בהם ההפרש נובע מהפסקת תשלום עבור קבוצות אוכלוסיה מסוימות למשל סוג 05 (עובדי חוץ) המוסד לביטוח לאומי עומד לדרוש הגשת דוחות מתקנים.

נבהיר כי בקיבוצים בהם לא מוטלת על החברים החובה לקיים תורנויות וגיוסים ובוטל "סידור העבודה" ע"י שינוי התקנון או החלטות האסיפה הכללית, הוראת סעיף 3 לחוק הביטוח הלאומי אינה רלוונטית ולפיכך לדעתנו הקיבוץ אינו חייב בדמי ביטוח לאומי בגין חברים אלו כאמור בפסיקת ביה"ד לעבודה בעניין יודפת (בל 768/02).

בעניין זה מתנהל דיון משפטי (בל 1018/08) בטענה כי חוב דמי ביטוח לאומי של חבר קיבוץ העובד מחוץ לקיבוץ, מקום בו בוטל "סידור העבודה", מוטל בחוסר סמכות ובניגוד להוראות החוק. נציין כי טענה זו קיבלה חיזוק משמעותי בפס"ד הזורע (עב"ל 726-07) (ראו חוזרנו 115/2010, 101/2010).

ב.      לקיבוצים שלא יספקו הסבר למהות הפער, המוסד לביטוח לאומי צפוי להודיע כי יחשב את בסיס ההכנסה החייבת בהתאם לחלוקת הוצאות המחיה במספר החברים המדווחים ללא הפחתה מלאה של הוצאות המחייה המיוחסות לאותם חברים שאינם מדווחים.

פעולה זו תיצור עיוות חשבונאי אשר יגרום להפרשי דמי ביטוח משמעותיים לתשלום בסכומים גבוהים.

לדעתנו אין בסיס חשבונאי לשיטת חישוב זו וכך גם דעתם של יועצינו המשפטים.

3.     בבדיקה שנערכה נמצא כי בדיווחים השוטפים של קיבוצים על הוצאות המחיה למוסד לביטוח לאומי לא יושמו הוראות החוק במלואן ודווחו למוסד סכומים שונים כהוצאות מחיה החייבות בדמי ביטוח לאומי. טרם הגשת הנתונים אנו ממליצים לקיבוצים לבחון יישום הוראות הדין במלואם.

דוגמאות לסכומים שאינם חייבים בדמי ביטוח לאומי לדעתנו הם סכומים שנתקבלו מהפקדות הקיבוץ לקופות גמל ששימשו למימון הוצאות המחיה, סכומי גמלאות שנתקבלו מגרמניה "רנטות" ועוד.

4.     בחוזרנו 107/2010 "התביעה להחזר דמי ביטוח ששולמו ביתר - עדכון" הדגשנו לפניכם את השלכותיו הצפויות של פס"ד (11113/07) על אופן חישוב הפרשי דמי הביטוח הלאומי בשנים הקודמות.

בתביעה נטען בין השאר כי חוק שכר המינימום אינו חל במערכת היחסים שבין הקיבוץ לחבריו ועל כן העלאת ריצפת תשלום דמי הביטוח הלאומי מעבר ל-25% מהשכר הממוצע במשק (2004 ₪) לשכר מינימום (3,850 ₪) אינה חוקית.

5.      בחוזרינו הקודמים הבהרנו כי המהלך הנוכחי של המוסד לביטוח לאומי יושפע באופן מובהק מתוצאות הליכים משפטיים של קיבוצים רבים אותם אנו מלווים במישור המקצועי.

6.      לתוצאות מהלכים משפטיים אלו השפעה מכרעת על דרכי הפעולה בהם יש לנקוט מול דרישות המוסד לביטוח לאומי.

7.      בהתייעצות עם יועצינו המשפטיים ובזיקה לאמור לעיל, אנו ממליצים לבחון בדקדקנות רבה את הנתונים המדווחים למוסד לביטוח לאומי.

8.     נדגיש כי פעולות המוסד לביטוח לאומי בעקבות הדיווחים הנערכים על ידנו אשר יוגשו במועד לא יחויבו "בקנסות וייהנו מהסדרי תשלומים נוחים ביותר" כאמור בהודעת המוסד לביטוח לאומי מיום 23.8.2010.

 

לפרטים, להבהרות ולסיוע בהכנת הדיווחים ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדנו בתל אביב או לרו"ח אבנר עופר או למר שמעון גדיש במשרדנו בעפולה.