תמריצים והטבות להקמת מרחב מוגן
 

 

תמריצים והטבות להקמת מרחב מוגן

בועז מקלר, רואה חשבון

 

7.5.2009

 

 

להלן סקירת תמריצים הקלות והטבות לבניית מרחב מוגן דירתי (ממ"ד) ומרחב מוגן קומתי (ממ"ק):

 

פטור מדמי היתר

 

ביולי 2008 החליטה מועצת מקרקעי ישראל את החלטה מס' 1151 "תשלום דמי היתר להקמת מרחב מוגן דירתי (ממ"ד) ומרחב מוגן קומתי (ממ"ק) – הוראת שעה".

 

בהתאם להחלטה זו מינהל מקרקעי ישראל (להלן "ממ"י") לא יגבה מחוכר דמי היתר בגין:

 

-          בניית ממ"ד במבנים קיימים שייעודם למגורים, אשר אינם כוללים ממ"ד או מקלט, ובלבד ששטח הממ"ד לא יעלה על 9 מ"ר נטו / 15 מ"ר ברוטו.

 

-          בניית ממ"ק, בדיור מוגן בבנין רווי.

 

השטח הפטור למרחב המוגן לא יגרע משטח הבנייה המרבי הפטור מתשלום דמי היתר. אולם אם שטחו של המרחב המוגן עולה על השטח הפטור, אזי "עודף" השטח יחויב בתשלום דמי היתר כשטח בנייה עיקרי.

 

בקשות להיתר לבניית מרחב מוגן כאמור, לא תחייבנה את אישור ממ"י כתנאי להגשתן וממ"י לא יתנגד לבקשות להיתר לבניית המרחב המוגן.

 

בהמשך להחלטה זו, פנה מנהל ממ"י מר ירון ביבי, במרץ 2009, למר אריה בר מנכ"ל משרד הפנים, בבקשה להביא לידיעת יושבי ראש ועדות התכנון והבנייה במוסדות התכנון במדינה את הוראות החלטה זו ואת העובדה כי ניתן לאשר בקשות להיתר לבניית מרחב מוגן בשטח הפטור ללא קבלת אישור המינהל.

 

אולם, בקשה להיתר לבניית מרחב מוגן העולה על השטח הפטור – תחייב את קבלת אישור ממ"י כתנאי להגשתן.

 

ראוי לזכור כי החלטה זו הינה בבחינת הוראת שעה ותוקפה לשנתיים – עד ליום 5.7.2010.

 

 יצוין כי בינתיים התקבלה החלטה 1184 של מועצת מקרקעי ישראל הקובעת תקופת פטור מדמי היתר באזורי עדיפות א' למשך שלש שנים – עד 29.3.2012 וביחס לאזורים אחרים לשנתיים – עד 29.3.2011 ובתנאי שתוספת זכויות הבנייה יחד עם זכויות הבנייה אשר היו קיימות במועד הקצאת המגרש אינן עולות על 240 מ"ר.

 

הוראות החלטה 1184 אינן חלות על בנייה בנחלות ובבתי מגורים אשר הוקצו לחברים בקיבוצים ובמושבים שיתופיים.

 

פטור מהיטל השבחה

 

עבור תוספת בנייה שהיא מרחב מוגן לא יחול היטל השבחה בהתאם לסעיף 19(ב)(9) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה:

 

"19(ב) לא תחול חובת תשלום היטל בשל השבחה שהיא אחת מאלה:...

(

(9) השבחה במקרקעין בשל בניית מרחב מוגן בשטח כאמור בסעיף 158ז(א1)(1)."

 

הוועדה המקומית אינה יכולה שלא להתיר תוספת בנייה של מרחב מוגן, שכן תוספת כזו לא תיחשב לסטייה מתכנית. זאת בהתאם לאמור בסעיף 151 לחוק התכנון והבנייה:

 

"151(א) לא יינתנו הקלה או היתר לשימוש חורג אם יש בכך סטייה ניכרת מתכנית החלה על הקרקע או הבניין.

...

(תיקון

(ג) תוספת שטחי שירות המתחייבת משינוי הוראת חוק או תקנות לאחר אישור התכנית או תוספת שטחי שירות לשם בניית מרחב מוגן, בשטח כאמור בסעיף 158ז(א1)(1) - לא ייחשבו כסטייה מתכנית."

 

על פי סעיף 158ז(א1) לחוק התכנון והבנייה, על רשות הרישוי להחליט בבקשה להיתר בניית מרחב מוגן בתוך 30 ימים, בכפוף להתקיימות תנאים מסוימים:

 

"(א1) רשות רישוי מקומית תחליט בבקשה להיתר לבניית מרחב מוגן בתוך שלושים ימים מיום שהוגשה, אם נתקיימו התנאים הבאים:

 

(1) הבקשה להיתר היא למרחב מוגן בשטח שלא יעלה על השטח שקבע שר הביטחון לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951;

 

(2) התקיימו התנאים המנויים בפסקאות (1), (3) ו-(4) של סעיף קטן (א)."

 

 

כאמור, חוק התכנון והבנייה מגביל את ההקלות לבניית ממ"ד שלא יעלה על השטח שקבע שר הביטחון.

 

השטח לממ"ד נקבע ע"י שר הביטחון בתקנה 197א לתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), תש"ן – 1990 והוא מינימום 9 מ"ר:

 

"197א. שטח המרחב הדירתי לא יפחת מ-9 מ"ר (נטו, לא כולל קירות)"

 

אם כן בכדי לזכות בפטור הן מדמי היתר והן מהיטל השבחה ממ"ד צריך שיהיה בגודל של 9 מ"ר נטו בדיוק!!