מיסוי מכירת מכסות אישיות בענף הלול
 

 

מיסוי מכירת מכסות אישיות בענף הלול

בועז מקלר, רואה חשבון

 

 

7.4.2009

 

 

בתחילת נובמבר 2008 פורסמה הצעת חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק)(תיקון מס' 16), התשס"ט – 2008.

 

מטרת התיקון היא להתאים את הוראות חוק המועצה לענף הלול לשינויים שחלו בענף בשנים האחרונות, ולתרום לקידומה של התייעלות בתחום הייצור והשיווק של תוצרת הלול, שמירה על איכות הסביבה ושיפור התנאים התברואתיים והווטרינריים.

 

התיקון הינו רחב ומקיף ומתקן עיוותים קיימים בנשיאת נטל ההיטלים, בהרכב המועצה ובסמכותה, בסמכויותיו של שר החקלאות ופיתוח הכפר ועוד.

 

ביום 16.3.09 נחתמו הנהלים בענף ההטלה לגבי פרשת יצרנים, העברת מכסות (ניוד) וצמצום הגידול המשותף עד לביטולו ע"י הממונה על התקציבים באוצר רם בלינקוב ועל ידי מנכ"לית משרד החקלאות ופיתוח הכפר יעל שאלתיאלי.

 

המיסוי הנוכחי

 

סעיף 34 (ד) בחוק הקיים, קובע כי על פיצוי שיקבל בעל מכסה המוותר על מכסתו, יחול מס בשיעור 10%:

 

"(ד)  (1)  בעל מכסה, שהודיע למועצה על ויתור על מכסתו, יהיה זכאי לפיצוי מהמדינה; גובה הפיצוי ואופן ביצועו ייקבעו בידי שר החקלאות ושר האוצר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת;

(2)  על פיצוי המתקבל לפי סעיף זה בשל ויתור על מכסה, החל בשנת 1995 ואילך, יחול מס בשיעור של 10%."

 

המיסוי המוצע בהצעת החוק

 

בתיקון החוק, מוצע לקבוע הוראה כי גם על תמורה המתקבלת בעבור מכסה אישית שהועברה במלואה מבעל מכסה אישית לבעל מכסה אישית אחר, יחול מס מופחת בשיעור של 10% וזאת עד לסכום תמורה שיקבע שר החקלאות.

 

וכך נכתב בהצעת החוק:

 

בסעיף קטן (ד), פסקה (2) – תימחק;

 

אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

 

"(ה) על תמורה המתקבלת אצל בעל מכסה אישית שהעביר את מכסתו, במלואה, לבעל מכסה אישית אחרת, לפי סעיף קטן (א), עד לגובה שיקבע השר, ועל פיצוי המתקבל לפי סעיף קטן (ד)(1) בשל ויתור על מכסה, יחול מס בשיעור 10%."

 

קביעת שיעור המס המופחת, כמו שינויים נוספים המוצעים בהצעת החוק כאמור, הינה בהמשך לקביעה בהחלטת הממשלה מס' 1855, מיום 24 ביוני 2007, אשר עסקה בין השאר, בעידוד התייעלות במשק הייצור והשיווק בענף ביצי המאכל.

 

נציין כי אנו פועלים להשגת חקיקה דומה ביחס לתמורה המתקבלת מהעברה ו/או ויתור על מכסות החלב.