נהלי פיצויי נזק עקיף בעקבות מבצע עופרת יצוקה
 

 

 

 

 

 

 

 

נהלי פיצויי נזק עקיף בעקבות מבצע עופרת יצוקה

בועז מקלר רו"ח, אבנר עופר רו"ח

 

9.2.2009

 

 

בתאריך 08 בפברואר 2009 אושרו בכנסת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראת שעה), התשס"ט-2009. ע"פ התקנות יינתן פיצוי לעסקים בטווח של עד 40  קילומטר מרצועת עזה. להלן מסלולי הפיצוי השונים:

 

מסלול שכר

 

במסגרת מסלול השכר ניתן לתבוע את שכר העבודה ששילם מעביד לעובדיו שנעדרו מהעבודה, בהתאם להנחיות כוחות הביטחון. כמו כן, הפיצוי יינתן עבור עובד שנעדר ממקום עבודתו מפני שהשגיח על ילדיו קטנים, מתחת לגיל 14, עקב סגירת מוסדות חינוך בהתאם לאישור כוחות הביטחון (הפיצוי מתייחס רק לאחד מההורים). הפיצוי יינתן בגין היעדרות  באופן  מלא או חלקי, בתקופה 27 לדצמבר 2008 עד 19 בינואר 2009. לא ינתן פיצוי בגין היעדרות של עובד מיום העבודה אשר פחותה משעה.

 

הפיצוי שיינתן לעוסקים הוא 132.5% משכר העבודה היומי ולקיבוץ 100% בגין חברי הקיבוץ העובדים במשק (בגין שכירים במשק ישולמו 132.5%). שכר העבודה בגין חברי קיבוץ נקבע לפי השכר הממוצע במשק מחולק ל-22 (350 ₪ ליום היעדרות).

 

ע"פ עמדת מס רכוש יינתן פיצוי רק בגין חברי קיבוץ העובדים בענפים יצרניים. משרדנו מתנגד לעמדה הנ"ל, ובכוונתנו לפעול לביטול אפליית חברי הקיבוץ העובדים בענפי השירות.

 

התקנות יחולו גם על מוסד ציבורי ששליש לפחות מהכנסותיו בשנת 2007 לא נבעו מתמיכות או מתרומות ועיקר הכנסתו הייתה ממכירת שירותים או מצרכים שהתמורה בגינם מתקבלת בפועל מדי חודש. מוסד ציבורי זכאי לפיצוי בגובה 117%.

 

להלן נוסחת הפיצוי:

 

פיצוי במסלול שכר

=

שכר העבודה היומי לעובד

*

מספר ימי היעדרות של העובד

*

מקדם הפיצוי

 

 

מסלול מחזורים

 

הפיצוי ישולם בהתאם לירידה במחזור העסקי בחודש ינואר 2009 ביחס לתקופה המקבילה אשתקד בניכוי הוצאה נחסכת ובניכוי מקדם ההאטה הכלכלית.

 

מחזור עסקאות לחודש ינואר 2008 מוגדר באופן הבא:

 

1.      לגבי ניזוק המדווח בשיטה חד חודשית – מחזור חודש ינואר 2008.

2.      לגבי ניזוק המדווח בשיטה דו חודשית – מחזור החודשים ינואר ופברואר 2008.

 

ניזוק שעיסוקו בהפעלת בתי מלון, חדרי אירוח, אולם שמחות או גן אירועים ומתקיים בו אחד מאלה:

 

  • השיעור המתקבל מחלוקת מספר האירועים או החדרים שהוזמנו לחודשים פברואר ומרץ בשנת 2009 עד לתאריך 19 בינואר 2009, במספר האירועים או החדרים שהוזמנו לחודשים האמורים בשנת 2008 עד ליום 19 בינואר 2008, אינו גבוה מ-70%.

  • השיעור המתקבל מחלוקת מספר האירועים או החדרים שהוזמנו לחודשים פברואר ומרץ בשנת 2009 עד ליום 27 בדצמבר 2008, ושבוטלו עד ליום 19 בינואר 2009, במספר האירועים או החדרים, שהוזמנו לחודשים פברואר ומרץ בשנת 2009 עד ליום 27 בדצמבר 2008 הוא 30% לפחות.

יוכל לבחור שמחזור חודש ינואר יחשב כמחזור לתקופה 1 בינואר 2008 עד 31 במרץ 2008 בניכוי רווחי הון או הכנסה שחלות עליה הוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), הכול כפי שהוכח ע"י הניזוק באמצעות אישור רואה חשבון.

 

 מחזור חודש ינואר 2009 מוגדר בהתאם להגדרת שנת 2008  בשינויים המתחייבים.

 

"מקדם ההאטה" – היחס המתקבל מחלוקת מחזור העסקאות של הניזוק בחודשים נובמבר ודצמבר 2008 במחזור עסקאותיו בחודשים נובמבר ודצמבר 2007 או בשיעור של 100%, לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שלגבי כל אחד מאלה יהא מקדם ההאטה 1:

  • ניזוק שפתח את עסקו בתקופה שמיום 2 בנובמבר 2007 עד 26 בדצמבר 2008.
  • ניזוק שבשנים 2007,2008,2009 הוא עוסק פטור.

שיעור ההוצאה הנחסכת - סך התשומות השוטפות לשנת 2008 לחלק במחזור העסקות לשנה זו  כפול 0.85. משלים ההוצאה הנחסכת הוא 1 מינוס שיעור ההוצאה הנחסכת. משלים ההוצאה הנחסכת למי שעיסוקו במסחר סיטונאי או קמעונאי בדלק לא יעלה על 7.5%.

 

סכום הפיצוי

=

מחזור עסקאות בתקופת הבסיס

*

מקדם האטה

-

מחזור עסקאות בתקופת הפיצוי

*

משלים ההוצאה הנחסכת

 

מסלול מחזורים מותאם

ניזוקים שונים כגון בחקלאות, באיחוד עוסקים, במסחר בדלק, לא יוכלו להגיש תביעה במסלול המחזורים אך יכולים להגיש את תביעתם במסלול מחזורים מותאם. החישוב במסלול מחזורים מותאם יהיה מבוסס על אובדן התפוקה בניכוי הוצאה נחסכת בכפוף לכללי מסלול המחזורים.

 

 המסלול לענפי החקלאות

 

המסלול מיועד לניזוק שעיסוקו בגידולים חקלאיים בענף הצומח,למעט בענף הגינון- סכום הפיצוי המקסימאלי הינו  2,5000,000 ₪.הפיצוי הינו הסכום שמתקבל מהכפלת סכום התוצרת היומית במספר ימי היעדרות של העובדים בשל המצב הביטחוני.

 

 סכום התוצרת היומית – מחזור עסקאותיו של הניזוק לשנת 2008 מוכפל במשלים ההוצאה הנחסכת ובמקדם הקרה ומחולק בסך ימי העבודה ב 2008.

 

שיעור ההוצאה הנחסכת – סך התשומות השוטפות לשנת 2008 שהוא מחולק למחזור עסקאות לשנת 2008 ומוכפל ב 0.8. משלים ההוצאה הינו התוצאה המתקבלת  מהפחתת שיעור ההוצאה הנחסכת, מ-1, ובלבד שאם היא נמוכה מאפס היא תחשב כאפס.

 

מקדם הקרה –סך העסקאות לשנת 2007 לחלק למחזור עסקאות לשנת 2008 ובתנאי שלא יפחת מ- 1 ולא יעלה על 5 (מותנה באישור משרד החקלאות).

 

סך ימי העבודה בשנת המס 2008- מספר העובדים הממוצע לחודש בשנת המס 2008, כפי שדווח לרשות המיסים בישראל, כשהוא מוכפל ב-270.

 

 

מסלול הוצאות

 

מסלול הוצאות נועד לפצות  בגין הפסדים תפעוליים שנגרמו כתוצאה מעודף הוצאות על פני הכנסות בשל המצב הביטחוני.

 

להלן אופן חישוב הפיצוי:

 

ההפרש החיובי שבין הסכום המתקבל  מהכפלת 1.1 בסכום המתקבל מחיבור סך התשומות השוטפות ותשלומי השכר לחודש ינואר 2009, לבין סך מחזור  העסקאות לחודש ינואר 2009.

 

סכום הפיצוי המקסימאלי במסלול המחזורים נקבע לפי הנמוך מבין אלה:

  • 2,500,000 ₪.
  • מחזור העסקאות של הניזוק בחודש ינואר 2008 כשהוא מוכפל במקדם האטה.

להלן נוסחת הפיצוי:


סכום

הפיצוי

=

סך תשלומי שכר העבודה בחודש ינואר 2009

+

סך התשומות השוטפות בחודש ינואר 2009

*

1.1

-

מחזור עסקאות בינואר 2009

 

 

את הטפסים, הוראת הביצוע, מפת הישובים והתקנות ניתן להוריד מאתר מס הכנסה: http://ozar.mof.gov.il/taxes/

 

לפרטים, להבהרות ולצורך התקשרות לטיפול מקצועי, ניתן לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.