תשלום קצבת שארים לאלמנים חברי קיבוץ שנפטרו
 

 

תשלום קצבת שארים לאלמנים חברי קיבוץ שנפטרו

בועז מקלר רו"ח, אבנר עופר רו"ח

 

15.1.2009

 

בית הדין הארצי לעבודה בהרכב חמישה שופטים בראשות כבוד הנשיא סטיב אדלר קיבל פה אחד את הערעור שהגיש עו"ד רון רוגין על החלטת בית הדין הארצי לעבודה בנצרת ופסק כי קיבוץ זכאי לקבל קצבאות שארים עבור אלמנים חברי קיבוץ אשר נפטרו בטרם מומשה זכאותם לקצבה זו. (עא 201/06).

 

ראו פירוט והרחבה בחוזרנו מס' 33/2006 "זכאות הקיבוץ לקצבאות שאירים של חברים שנפטרו".

 

בעקבות פסיקת בית הדין הארצי הוציאה גב' אסתר רייס מנהלת אגף זקנה ושארים ואגף סיעוד במוסד לביטוח לאומי ב-14.1.2009 הנחיות לסניפים בחוזר מס' 13/2009.

להלן נוסח חוזר המוסד לביטוח לאומי:

 

"מטרת החוזר

 

עדכון תהליך הטיפול באלמנים חברי קיבוץ, שנפטרו לפני ביטול תקנה 5א בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים) ותביעתם נדחתה, או שנפטרו לאחר ביטול התקנה ולפני שהמוסד החליט בתביעתם.

 

פתח דבר

 

  • החל מספטמבר 2003, עם ביטול תקנה 5א לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים) התאפשרה בחינת הזכאות לקצבת שאירים של אלמנים חברי קיבוץ.
  • הטיפול בתביעות של אלמנים חברי קיבוץ שנפטרו לפני שזכאותם לקצבה נבחנה, ולא הותירו אחריהם שאירים הופסק על פי סעיף 303 לחוק.
  • על פי פסק דין של בית הדין הארצי מנובמבר 2008, יש לבחון זכאות לקצבת שאירים לאלמנים חברי קיבוץ שנפטרו ולא הותירו אחריהם שאירים.

בתוקף: תחילת התקופה לבחינת הזכאות היא החל מ- 01/06/1999 או מתאריך ההתאלמנות לפי המאוחר שביניהם.


קריטריונים לזכאות

 

חברי שתי הקבוצות המפורטות, זכאים לבחינת זכאותם לקצבה:

 

  1. אלמנים חברי קיבוץ שנפטרו לפני 01/09/2003, מועד ביטול תקנה 5א שהגישו תביעה לקצבה ותביעתם נדחתה על פי המצב החוקי במועד ההגשה.
  2. אלמנים חברי קיבוץ, שהגישו תביעה לקצבה לאחר 01/09/2003, אך נפטרו לפני שהמוסד הספיק לבחון זכאותם.

אי זכאות

 

אלמנים חברי קיבוץ, שנפטרו מבלי שהגישו תביעה לקצבת שאירים למוסד לביטוח לאומי, לא תיבחן זכאותם לקצבה מאחר והגשת התביעה היא תנאי מוקדם להכרה בזכאות לקצבה.

 

הוראות לביצוע

 

בחינת זכאות לתשלום קצבה

  1. אגף זו"ש יעביר לסניפים את רשימת האלמנים אשר זכאותם יש לבחון מחדש.
  2. עבור כל אחת מהתביעות, יש לבחון את הזכאות לקצבה ואת תקופת הזכאות, לפי הקריטריונים הנהוגים היום.
  3. תקופת הזכאות לקצבת שאירים תבחן מ- 1.6.1999 או מתאריך ההתאלמנות לפי המאוחר שביניהם ועד לפטירת האלמן.

 בחינה מי זכאי לקבלת התשלום

 

כיוון שהאלמנים נפטרו ואין שאירים, יש לבחון למי תשולם הקצבה:

 

  1. אם האלמנים  ביקשו לקבל את הקצבה בחשבון הקיבוץ, הקצבה תשולם לקיבוץ בעבור כל תקופת הזכאות, לפי סעיף 306 (א) לחוק הביטוח הלאומי.
  2. אם האלמנים ביקשו לקבל את הקצבה לחשבונם הפרטי, יש לבחון את זכאות הקיבוץ כמי שסיפק מצרכים לנפטר בשנה שלפני הפטירה, לפי סעיף 309 לחוק הביטוח הלאומי."

אנו פועלים למימוש זכאותם של הקיבוצים אותם אנו מייצגים ואשר הגישו רובם ככולם באמצעותנו התביעות לקצבאות שאירים לפני 30.6.2003.

 

לפרטים ולהבהרות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.