אזורי עדיפות בחקלאות
 

אזורי עדיפות בחקלאות

בועז מקלר, רואה חשבון

 

23.11.2008

 

 

ועדת הכספים של הכנסת אישרה בישיבתה ביום 28.10.2008 את פניית שר החקלאות ופיתוח הכפר, שלום שמחון בתיאום עם שר האוצר בעניין הצו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א' ו-ב') הוראת שעה, התשס"ח-2008 (להלן "הצו"). תחולת הצו עד 31.12.2009.

 

דברי ההסבר לצו

 

להלן דברי ההסבר כפי שהועברו לוועדת הכספים של הכנסת:

 

1.         "חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980 (להלן: "החוק") הינו חוק ששר האוצר ושר החקלאות ופיתוח הכפר ממונים ביחד על ביצועו.

 

סעיף 1 לחוק קובע, כי מטרת חוק זה היא לעודד השקעות הון בחקלאות לשם –

 

(1)   שיפור מאזן התשלומים של המדינה על ידי פיתוח יצוא חקלאי ופיתוח מחליפי יבוא מובהקים כפי שיקבעו בכללים שר האוצר ושר החקלאות באישור ועדת הכספים של הכנסת;

 

(2)   ניצול יעיל של תנאי טבע, יכולת כלכלית, ידע טכני וניסיון מקצועי הגלומים במגזר החקלאי, ככל המועיל למשק המדינה;

 

(3)   עידוד המגזר החקלאי כגורם חלוצי, בטחוני וחברתי.

 

2.         פרק ה' לחוק קובע הוראות בדבר מתן מענקים לעידוד השקעות וסעיף 24(א) לחוק קובע, כי שיעור המענק באזור פיתוח א' הינו 20% מהמחיר המקורי של מפעל חקלאי מאושר, ואילו שיעור המענק באזור פיתוח ב' הינו 10% מהמחיר המקורי.

סעיף קטן (ב) קובע, כי השרים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבעו את תחומי האזורים המנויים בסעיף קטן (א).

 

  1. עד היום לא קבעו השרים בצו מתאים את תחומי אזורי הפיתוח א' ו-ב' ובפועל ניתנים המענקים לפי החלטת הממשלה תוך אימוץ רשימת הישובים שהיו מצוינים באזורי העדיפות הלאומית א' ו-ב' שפרסם משרד התמ"ת.

  1. בתיאום עם שר האוצר הוחלט על התקנת הצו שבנדון אשר מרכז את התכליות העיקריות של המדיניות הממשלתית בתחום השקעות הון בחקלאות."

 

נוסח הצו

 

"בתוקף סמכותנו לפי סעיף 24(ב) לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מצווים לאמור:

 

הגדרות 1. בצו זה –

 

"אספקה של תוצרת חקלאית"  - ייצור של תוצרת חקלאית לצורך הבטחת אספקה סדירה של תוצרת חקלאית לאוכלוסייה וליצוא בכמות, מבחר  ואיכות נאותים ובמחיר סביר לצרכנים, תוך ניצול יעיל של תנאי הטבע, היכולת הכלכלית, הידע והניסיון המקצועי הגלומים במגזר החקלאי;

 

"הטבלה" – הטבלה שבתוספת הראשונה ובה מצוין הניקוד של כל אזור בארץ על פי מידת תרומתה של החקלאות באותו אזור לכל אחת ממטרות הצו:

 

"המפה" – המפה שבתוספת השניה אשר העתק ממנה, בקנה מידה של 1:130,000, מופקד לעיון הציבור במינהל ההשקעות בחקלאות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד"). בבית דגן ובמחוזות המשרד, בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל וכן באתר האינטרנט של המשרד; העתק נוסף של המפה, במדיה מגנטית, נמצא ברשות לתכנון של המשרד בבית דגן וככל שאין התאמה בין המפות,  גוברת המפה המופקדת ברשות לתכנון;

 

"המשרד" - משרד החקלאות ופיתוח הכפר:

 

"מטרות הצו" –

(1)               אספקת תוצרת חקלאית;

(2)               תועלות אקולוגיות;

(3)               פריסת התיישבות;

 

"פריסת התיישבות" – יישוב הפריפריה, שמירה על קרקעות המדינה וגבולותיה;

 

"תועלות אקולוגיות" – שמירה על מקורות מים ומשאבי טבע לרבות להבטחת חלחול מי גשמים, קליטת פסולת עירונית, קליטת מי קולחין, בוצה וגזם ושמירה על שטחים פתוחים;

 

"תכנית חקלאית-אקולוגית" – תכנית שמגשימה אחת או יותר מהתועלות האקולוגיות;

 

"תרומה בינונית" – מידת תרומתה של החקלאות באזור למטרה ממטרות הצו היא בינונית, ומזכה את האזור ב- 5 נקודות בטבלה לעניין אותה מטרה;

 

"תרומה מועטה" – מידת תרומתה של החקלאות באוזר למטרה ממטרות הצו היא מועטה ומזכה את האזור ב-3 נקודות בטבלה לעניין אותה מטרה;

 

"תרומה רבה" – מידת תרומתה של החקלאות באזור למטרה ממטרות הצו היא רבה ומזכה את האזור ב-10 נקודות בטבלה לעניין אותה מטרה;

 

אזורי פיתוח א' 2. אזורי פיתוח א' מתוחמים במפה בצבע ורוד, והם כוללים כל אזור שמידת התרומה של החקלאות שבו היא רבה בנוגע לכל אחת ממטרות הצו, באופן המקנה לו, על פי הטבלה, 30 נקודות לכל היותר (להלן: "תרומה מירבית"), ככל שאין התאמה בין הטבלה לבין המפה, גוברת המפה.

 

אזורי פיתוח ב' 3. אזורי פיתוח ב' הם:

 

                              (1) כל אזור שמידת התרומה של החקלאות שבו פחותה מתרומה מרבית אך ניקודה בטבלה אינו נופל מ-20 נקודות; אזורים אלה מתוחמים במפה בצבע סגול למעט אזור מימי החופים בים התיכון שמתוחם במפה בצבע תכלת; ככל שאין התאמה בין הטבלה לבין המפה, גוברת המפה.

 

(2) לעניין תוכנית חקלאית-אקולוגית – כל אזור שמידת תרומתה של החקלאות לתועלות האקולוגיות שבו היא בינונית לפחות.

 

תוקף                      4. תוקפו של צו זה עד  יום יד' בטבת התשע, 31 בדצמבר 2009.

 

הוראות  מעבר 5. אין בהוראות צו זה כדי לפגוע במי שהגיש בקשה לאישור תוכנית למינהלה ערב פרסומו של צו זה."

 

אנו ממליצים לעקוב אחרי פרסום משרד החקלאות ופיתוח הכפר אודות הישובים הנכללים באזורי העדיפות.

נדגיש, כי לתחומי אזורי העדיפות הלאומית (אזורי פיתוח) השלכות על מדיניות ההתיישבות כאמור במטרות הצו לרבות על השינויים הצפויים במדיניות איוש הנחלות.

 


תוספת ראשונה

(סעיף 1)

מידת התרומה למטרות הצו

 

סך כל הנקודות

פריסת התיישבות

תועלות אקולוגיות

אספקת תוצרת חקלאית

אזור

מחוז

 

 

 

 

 

 

30

רבה

רבה

רבה

גליל עליון (מצפון לכביש עכו-עמיעד)

צפון

25

בינונית

רבה

רבה

גליל תחתון (מדרום לכביש עכו-עמיעד)

 

16

 

מועטה

רבה

מועטה

מטרופולין חיפה

 

 

 

 

 

 

 

30

רבה

רבה

רבה

עמקי המזרח

 

עמקים

25

בינונית

רבה

רבה

החלק המערבי

 

 

11

 

מועטה

בינונית

מועטה

אזור חיפה

 

 

 

 

 

 

 

 

18

מועטה

רבה

בינונית

מישור החוף

 

המרכז

25

רבה

רבה

בינונית

קו התפר

 

 

16

מועטה

רבה

מועטה

מטרופולין דן

 

 

23

 

מועטה

רבה

רבה

הים התיכון

 

 

 

 

 

 

 

25

בינונית

רבה

רבה

השפלה

השפלה וההר

20

בינונית

רבה

בינונית

ההר

 

 

11

 

מועטה

בינונית

מועטה

מטרופולין ירושלים

 

 

 

 

 

 

 

25

בינונית

רבה

רבה

מצפון לכביש אשקלון – קריית גת

הנגב

30

רבה

רבה

רבה

מדרום לכביש אשקלון – קריית גת