שינוי הקיבוץ למושב - סוגיית דמי ההסכמה
 

 

 

 

שינוי הקיבוץ למושב - סוגיית דמי ההסכמה

 בועז מקלר, רו"ח

3.7.2008

 

 

בהחלטת ממשלת ישראל מס' 1879 מיום 1.07.2007, הוחלט לאמץ את המלצות הועדה לבחינת התנאים לשינוי מעמד של קיבוץ/ מושב שיתופי למעמד למושב עובדים/ כפר שיתופי. ועדה זו הוקמה בהתאם להחלטה קודמת של הממשלה, מפברואר 2003, במטרה לקבוע את התנאים שיאפשרו את שינוי הקיבוץ למושב.

 

החלטת הממשלה קובעת בין היתר כי תוקם 'ועדת בחינה' לבדיקת עמידתם של קיבוצים או מושבים שיתופיים המבקשים לשנות את סיווגם, בתנאים הנדרשים.

 

בדיון מקדים שהתקיים במסגרת 'ועדת הבחינה' בראשות מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, יעל שאלתיאלי, ביום 8 באוקטובר 2007, החליטה הועדה בסיכומיה כי "מנכ"ל מינהל מקרקעי ישראל יביא את נושא דמי ההסכמה לדיון בועדת הבחינה לפני הדיון במועצת מקרקעי ישראל".

 

לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל אשר היתה אמורה להתקיים ב- 22.6.2008 הועלתה הצעת החלטה בעניין שינוי הקיבוץ למושב. מאחר וסוגיית דמי ההסכמה לא הובאה לדיון מוקדם "בועדת הבחינה" הורדה ההצעה, בשלב זה, מסדר יומה של המועצה.

 

להלן נוסח ההצעה בעניין "שינוי סיווג של קיבוץ/מושב שיתופי לסיווג של מושב עובדים/כפר שיתופי", שהורדה בשלב זה מסדר יומה של מועצת מקרקעי ישראל:

 

"בתוקף סמכותה לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל התש"ך – 1960-ובהמשך להחלטת ממשלה מס' 1879 מיום 1.7.07 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום ____   כלהלן:

 

הגדרות

"קיבוץ"                אגודה חקלאית להתיישבות המאוגדת על יסודות של בעלות האגודה על אמצעי   ייצור, שיווק וקנין ציבורי, אשר סווג ע"י רשם האגודות השיתופיות כקיבוץ.

"מושב שיתופי"     אגודה חקלאית להתיישבות המאוגדת על יסודות של בעלות האגודה על אמצעי ייצור, שיווק וקניין ציבורי, אשר סווג ע"י רשם האגודות  השיתופיות כמושב  שיתופי.

"מושב עובדים"     אגודה שתופית חקלאית המהווה ישוב נפרד שמטרותיה כוללות ארגון וסידור של התיישבות חבריה, קיום שיתוף באספקה, בשיווק ובעזרה הדדית, ומילוי התפקידים הכרוכים בניהול שלטון מקומי, ורשם האגודות השיתופיות סיווג אותה כמושב עובדים.

"כפר שיתופי"       אגודה שיתופית חקלאית בישוב כפרי שמטרותיה כוללות ארגון התיישבות חבריה כאיכרים  המחזיקים ברכוש פרטי ומקיימים שיתוף באספקה, בשיווק ובשירותים חקלאיים אחרים, ורשם האגודות השיתופיות סיווג  אותה ככפר שיתופי.

 "סיווג"      הגדרת מעמדה של אגודה החקלאית שהיא ישוב חקלאי.

"חלקת המגורים" שטח מתוך חלקה א' של נחלה בגודל כולל של עד 2.5 דונם בלבד                                   שמתקיימים בו במצטבר התנאים שלהלן:

 

א.       חלקת המגורים תהיה שטח רציף.

ב.       השטח מיועד למגורים בתכנית תקפה.

ג.        השטח כולל את יחידות הדיור הקיימות בחלקה א'.

 

1.          כללי

 

1.1       ככלל מומלץ כי קיבוץ או מושב השיתופי המבקש לשנות סיווגו ישנה הסיווג ליישוב קהילתי .

1.2       ביקש קיבוץ או מושב שיתופי לשנות סיווגו למושב עובדים או לכפר שיתופי תבחן הבקשה רק עת מתקיימים כל התנאים המקדמיים שלהלן:

א.        למדינה יש אינטרס בקיומו של היישוב במקומו הנוכחי משיקולים התיישבותיים וביטחוניים, ויש בשינוי הסיווג לתרום להשגת יעדים אלה.

ב.        למדינה יש עניין שהישוב לאחר סיווגו החדש ימשיך באחיזה בקרקע בדרך של עיבוד הקרקעות הכלולות במשבצת החקלאית שלו, ושינוי הסיווג יתרום לחיזוק האחיזה כאמור

ג.        ביישוב קיים מספר מספיק של תושבים המהווים "מסה קריטית", דבר שיאפשר את תפקודו כישוב עצמאי מתפתח, גם לאחר שינוי סיווג.

ד.        התכנית הפיזית של היישוב תהיה בגבולות התכנית המאושרת (כולל הרחבה קהילתית) ובהתאמה לתנאים הטופוגרפיים וסטיות בקנה מידה.

ה.        האגודה השיתופית (להלן: האגודה), קיבלה החלטה כדין לבקש את השינויים הנדרשים בתקנון ופנתה בהתאם לקבוע בתקנונה, באמצעות המוסדות המוסמכים שלה בצירוף עמדת התנועה הקיבוצית, בבקשה לבצע שינוי הסיווג המבוקש.

ו.         הבטחת זכויותיהם של חברי הקיבוץ/מושב שיתופי במתכונת דומה ל"ערבות ההדדית".

 

 2.        בדיקת עמידתם של קיבוצים או מושבים שיתופיים המבקשים לשנות את סיווגם כאמור, בתנאים שבסעיף 1.2 לעיל תעשה על ידי ועדת בחינה בהרכב רשם האגודות השיתופיות, מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מנהל מינהל מקרקעי ישראל, יועץ ראש הממשלה להתיישבות וראש המועצה האזורית הרלוונטי. התנועה הקיבוצית רשאית לשלוח משקיף לדיוני הוועדה.

 

3.         אין באישור ועדת הבחינה כדי לייתר את הצורך בקבלת אישור הגורמים המוסמכים עפ"י דין לבחון ולאשר את שינוי הסיווג, לרבות הצורך באישור חברי הגופים עצמם אשר נציגיהם חברים בוועדת הבחינה האמורה.

 

4.         על קיבוץ או מושב שיתופי המבקש לשנות סיווגו למושב עובדים או כפר שיתופי למלא תנאים נוספים, כלהלן:

 

             א.         קבלת אישור רשויות התכנון שאישורן נדרש.

 

ב.      נחלות פנויות (בלתי מאוכלסות) ישווקו כפי שתקבע מועצת מקרקעי ישראל,  בהתאם לכללים שתקבע, ובכפוף לקבלת המציע כחבר באגודה.

 

ג.          האגודה תהיה רשאית לגבות מהמתיישבים החדשים הוצאות שהוציאה בהקמת התשתיות (הפיזיות והכלכליות שמומנו ע"י האגודה) ביישוב, בכפוף להנחיות היועץ המשפטי לממשלה.

 

5.         פנה קיבוץ או מושב שיתופי בבקשה לשנות את סיווגו למושב עובדים או כפר שיתופי, ונדחתה בקשתו,  רשאי לחזור בו מבקשתו.

 

6.         החליטה ועדת הבחינה לאשר את הבקשה, יכין הקיבוץ/המושב השיתופי תכנית חדשה לשטח המחנה המגדירה חלקות א' של הנחלה. חלקות א' של הנחלות יתוכננו, ככלל,  כשטח רציף, המיועד למגורים בשטח המחנה  או בשטח חליף, כאשר שטח המחנה הנוכחי ייועד ליעוד אחר.

                   אם, עקב אילוצים שבתכנון מחדש של שטח המחנה בקיבוץ/מושב שיתופי, לא ניתן לתכנן   את חלקות א' כשטח רציף, יאשר המינהל פיצולם לשני שטחים שאינם רצופים, ובלבד שבשום מקרה לא יאושר פיצול חלקות א' ליותר משני פיצולים.             

  הנהלת המינהל מוסמכת לאשר חריגה מהאמור.

 

7.       גודל חלקת המגורים יהיה עד 2.5 דונם.

 

8.      קיבוץ או מושב שיתופי שישנה סיווגו למושב עובדים  ישלם דמי הסכמה בשיעורים שלהלן:

            ביישובי קו עימות , קו תפר ואזור עדיפות לאומית א'      -    5%  משווי הנחלה 

             אזור עדיפות לאומית ב'                                                           -   10% משווי הנחלה      

             מרכז הארץ                                                                       -   15% משווי הנחלה

 

שווי הנחלה יקבע ע"י השמאי הממשלתי, שמאי המינהל או מי מטעמו, ובקביעתו לא ילקחו בחשבון שווי הפיתוח והמחוברים .

 

9.       תשלום דמי ההסכמה יהווה תנאי לרישום הנחלה ע"ש הזכאי.

 

10.         תוקף החלטה זו מיום אישורה כדין.

 

דברי הסבר

 

ממשלת ישראל החליטה ב 1.7.07 לקבל את המלצות הועדה לבחינת התנאים לשינוי סיווג של קיבוץ/מושב שיתופי לסיווג של מושב עובדים/כפר שיתופי.

החלטה זו קובעת את דרכי הפעולה של הישוב המבקש לשנות סיווגו בהתאם להחלטת הממשלה ואת שיעור דמי ההסכמה שיש לשלם בעת שינוי הסיווג. "

 

התייחסותנו לעניין דמי ההסכמה

 

סעיפים 8 ו-9 להצעה דנים בדמי ההסכמה, לכאורה מופחתים, אך לדעתנו נוגדים את הדין ואת החלטת ועדת הבחינה לדון בנושא בטרם יובא לישיבת מועצת מקרקעי ישראל. נציין, כי במהלך הדיון בועדת הבחינה נאמרו דברים ברורים כנגד החלת דמי הסכמה כדלקמן:

 

שר החקלאות ופיתוח הכפר - שלום שמחון:

"מתנגד לדרישת ממ"י לתשלום דמי הסכמה כל עוד כל עוד לא נעשתה פעולה למימוש הנכס, אין לכך הצדקה מוסרית וכלכלית."

 

מנכ"ל משרד החקלאות, גב' יעל שאלתיאלי: "מצטרפת לעמדת השר על פיה תשלום דמי ההסכמה יבוצע בעת מימוש הנכס."

 

המשנה למנכ"ל משרד החקלאות - יוסי ישי:

"מתנגד לדרישה לתשלום דמי הסכמה, יש שתי חוות דעת משפטיות התומכות בעמדת המתנגדים."

 

התנגדויות אלו לדמי ההסכמה התבטאו כאמור בסיכום הדיון לפיו הנושא יובא לדיון בועדת הבחינה בטרם ידון במועצת מקרקעי ישראל.