תוכנית חירום ליישוב הנגב והגליל

 

 

 

תוכנית חירום ליישוב הנגב והגליל - מאמר בגלובס

בועז מקלר, רו"ח

 

 

18.5.2008

 

תוכנית חירום לעידוד ההתיישבות בנגב ובגליל

בועז מקלר רו"ח

 

להיפוך מגמת ההגירה השלילית מהנגב ומהגליל נדרשת הממשלה לתכנית חירום בה ינקטו צעדים יעילים לעידוד ההתיישבות בנגב ובגליל.

נציין כי על פי קווי היסוד של הממשלה היא "תעשה לפיתוח הנגב והגליל ותראה בהם אזורי עדיפות לאומית" תוך הדגשת נושאים אלו כ"בעלי חשיבות עליונה". אולם עד כה לא קבעה הממשלה צעדי מדיניות יעילים לעיבוי ולצמיחת הישובים בנגב ובגליל, והמציאות המצערת מוכיחה זו.

המצב מחמיר עקב מכשולי הבירוקרטיה האין סופיים שמטיל מינהל מקרקעי ישראל חדשות לבקרים. בנוסף לכך מינהל מקרקעי ישראל הגוף שתפקידו לבצע את מדיניות מקרקעין הוא זה המכתיב בשנים האחרונות את מדיניות המקרקעין על אף שהחוק קובע כי קביעת מדיניות במקרקעי ישראל תעשה על ידי מועצת מקרקעי ישראל "שתקבע את המדיניות הקרקעית על פיה יפעל המינהל, תפקח על פעילות המינהל ותאשר הצעת תקציבו שיקבע בחוק" (סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך – 1960).

 

עיבוי הרחבה ואיוש נחלות בישובים החקלאיים בנגב ובגליל

 

נוכח האמור לעיל מוצעת לממשלה תכנית חירום לעידוד ההתיישבות בנגב ובגליל בת שלוש פעולות:

פעולה ראשונה- עיבוי הישובים ע"י העברת זכויות חכירה מהוונות בחלקת המגורים בנחלות לחברי המושבים ולקיבוצים.

 

פעולה שנייה- האצת הרחבת הישובים תוך אימוץ המודל המוצלח של החלטה 888 אשר נותן אפשרות לגביית כספים לחיזוק הישוב.

 

פעולה שלישית - איוש הנחלות במושבים ע"י מתן תמרוץ לאיוש כ- 4,000 נחלות שטרם אוישו.


 

עיבוי  - העברה מיידית של זכויות חכירה מהוונות בחלקת המגורים בנחלות לחברי מושבים וקיבוצים

 

בתכנית עיבוי  הישובים יועברו מיידית זכויות חכירה מהוונת בחלקות המגורים בנחלות לחברי המושבים והקיבוצים אשר ישתחררו כתוצאה מכך מכבלי הבירוקרטיה של מינהל מקרקעי ישראל.

 

צעד זה מהווה תמריץ ממשי לקליטה של כ- 50,000 משפחות צעירות בנגב ובגליל תוך ניצול מיטבי של בסיס התשתיות הקיימות בחלקות המגורים במושבים ובקיבוצים. התכנית אף תהווה תמריץ ליצירת מקורות תעסוקה, צימרים, אטרקציות תיירותיות ועוד...

 

בישובי קו עימות צפון, רמת הגולן ועוטף עזה מוצע כי העברת הזכויות תעשה על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 817 במחיר אפס עפ"י הכלל לפיו "עניי עירך קודמים".

 

 

הרחבה – תמריץ להרחבת הישובים החקלאיים ומתן אפשרות לגביית כספים לחיזוק היישובים

 

בתכנית האצת ההרחבות בנגב ובגליל ינתן תמרוץ להרחבת הישובים החקלאיים בדרך של מתן אפשרות לגביית כספים לחיזוק הישובים ולהחזר חובות.

 

בעקבות אישור היועץ המשפטי לממשלה הקודם ניתן היה לגבות כספים בשווק מגרשים בהרחבות בישובי קו עימות צפון "אך ורק לצורך פרעון חובות האגודה ו/או לצורך חיזוקו של היישוב" בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 888. החלטה זו הביאה במישרין לתנופת התיישבות בישובי קו העימות בצפון. בשלוש השנים האחרונות הוקצו ביישובי קו עימות צפון מעל 1500 מגרשים (!) בעוד המינהל נכשל בשיווק מגרשים באזור הצפון.

 

הכספים הנגבים בשיווק המגרשים לחיזוק הישוב נועדים בראש ובראשונה לתיקון עיוות כלכלי בחוק התכנון והבנייה אשר אינו מאפשר גביית היטל השבחה על מגרשים אלו.

 

לאור הצלחתו של מודל 888 מוצע לאמצו ולהרחיבו בשווק מגרשים בהרחבות לכל הישובים החקלאיים בנגב ובגליל בדרך שתאפשר להם לגבות כספים לחיזוק היישוב ו/או להחזר חובות.

 

  

איוש – תמריץ לאיוש 4,000 נחלות במושבים באזורי עדיפות בזמן קצר

 

התכנית לאיוש אלפי נחלות במושבים בנגב ובגליל בזמן קצר מבוססת על העובדה לפיה כ- 4,000 נחלות טרם אוישו במושבים רובן באזורי עדיפות.

 

מינהל מקרקעי ישראל פועל מתחילת שנת 2003 בחוסר סמכות ובניגוד להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ומונע איוש הנחלות במושבים.

 

אגודות המושבים טוענות בהסתמך על חוו"ד משפטית של עו"ד חיים פרוכטר כי יש להן זכויות משפטיות מלאות בנחלות שטרם אויישו וזכותן לשווקם עפ"י המדיניות של מועצת מקרקעי ישראל מקדמת דנן.

 

על אף שהמינהל נדרש על ידי ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל ב- 31.10.2005 להציג חוו"ד משפטית התומכת בעמדתו, נמנע המינהל מלהציג חוו"ד כלשהי אולם מנגד ממשיך להתמיד במאמציו האובססיביים להפקיע הנחלות מידי אגודות המושבים ולהוציאם למכרז!

 

לתמרוץ איוש הנחלות במושבים בהתאם לזכויותיהם המשפטיות מוצע לקבוע תקופות זמן קצובות לאחריהן יוטל קנס על מי שלא יאייש הנחלות. תקופת הזמן המוצעת היא שלוש שנים לתכנון ושנתיים ממועד אישור תוקף הת.ב.ע ועד האיוש בפועל.

 

 

מהצהרות וכוונות למעשים

 

מגמת ההגירה השלילית מהנגב ומהגליל מתגברת ועקבית. להיפוך המגמה יש לפעול מיידת במסגרת של תכנית חירום.

 

תכנית שלוש הפעולות המוצעת לעיל, עיבוי, הרחבה ואיוש נחלות בישובים חקלאיים בנגב ובגליל הינה בתחום סמכות קבלת ההחלטות של הממשלה. באם הממשלה תתמהמה לא יהיה מנוס מיוזמת חקיקה בכנסת, ויפה שעה אחת קודם.