אגודה שאינה חברה בברית פיקוח חייבת במינוי מבקר חשבונות מדי שנה
 

            יולי 2007          

 

אגודה שאינה חברה בברית פיקוח חייבת במינוי מבקר חשבונות מדי שנה

בועז מקלר רו"ח, אמיר כהן רו"ח

 

 

1.      סעיף 4 (א) (8) לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) תשל"ה  1975 קובע כי

"סדר היום של האסיפה הכללית השנתית יכלול"-

"(8) באגודה שאינה חברה בברית פיקוח-מינוי מבקר חשבונות"

 

2.    מרבית המושבים והקיבוצים אינם חברים כיום בברית פיקוח כלשהי למעט "ברית פיקוח בחן" ו"ברית פיקוח האיכר".

 

3.    נשאלנו ע"י מושבים וקיבוצים רבים אשר היו חברים בברית פיקוח מסוימת עד שנת 2002 וחברותם פסקה באותה שנה עם שינוי תקנונה, מהו הדין החל עליהם בעניין מינוי מבקר חשבונות מדי שנה.

 

4.    לאחר ברור שערכנו עם מנהל המחלקה המשפטית של רשם האגודות השיתופיות להלן התייחסותנו:

 

א.   על פי תקנה 4(א)(8) לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) תשל"ה -  1975 על מושבים וקיבוצים אלו לבחור באסיפה כללית מידי שנה, לפחות משנת 2003, את מבקר החשבונות.

 

ב.       בשלב המיידי לא נדרש ממושבים וקיבוצים אלו לבצע שינוי תקנון על מנת לבחור מבקר חשבונות אחר.

 

ג.         ללא קשר לבחירת מבקר חשבונות, על מושבים וקיבוצים  אלו לבצע בפרק זמן סביר את השינויים הטכניים בתקנון כדי להתאימו למצב המשפטי הקיים על פיו עליהם לבחור מידי שנה את מבקר החשבונות שלהם.