שינוי הקיבוץ למושב – החלטת הממשלה
 

שינוי הקיבוץ למושב – החלטת הממשלה

בועז מקלר, רו"ח

 

 

א. שינוי הקיבוץ למושב

 

לקיבוץ מתחדש המעביר את האחריות לפרנסה לחבריו והמבקש לשמור על זכויותיו בנחלות ובעיקר בחלקות המגורים מתאימה המסגרת המשפטית של צורת ההתיישבות של מושב או כפר שיתופי.

 

בקיבוץ מתחדש פוקע תוקף חוזה החכירה לדורות על קרקעותיו - סעיף 21 (ד) (1) לחוזה החכירה לדורות, אולם ניתנת לו האפשרות לחתום על חוזה חכירה לדורות במתכונת של מושב עובדים והכל על פי קביעת שר החקלאות ופיתוח הכפר - סעיף 21 (ד) (2) לחוזה החכירה לדורות.

 

הממשלה אשר דנה בתאריך 1.7.2007 בהמלצותיה של הוועדה לבחינת התנאים לשינוי מעמד של קיבוץ/ מושב שיתופי למעמד של מושב עובדים/ כפר שיתופי ("ועדת קרן") אמצה את ההמלצות וקיבלה את החלטה מס' 1879.

 

הפגם המהותי ביותר שנפל בהחלטת הממשלה המאמצת את המלצות ועדת קרן הוא סעיף 7 להמלצות המטיל דמי הסכמה בניגוד לכל דין תוך רמיסה גסה של העיקרון לפיו "אין מס ללא חוק" ובניגוד לשתי חוו"ד משפטיות של עו"ד ד"ר מיכל שקד ועו"ד רון רוגין אשר הוגשו לועדת קרן כאשר מנגד, ככל הידוע לנו, לא נתקבלה חוו"ד משפטית אחרת המצדיקה את הטלת דמי ההסכמה.

 

יותר מכך, גם אם הגיעה ועדת קרן למסקנה המוטעית מיסודה שיש להטיל דמי הסכמה לא מתקבלת על הדעת האפליה הבוטה מול חוכרי קרקע אחרים המקבלים פטור בהעברת מקרקעין מתאגיד מתפרק לבעל מניותיו בהתאם לסעיף 7(ב) להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 534 העוסקת בדמי הסכמה וקובעת פטור מדמי הסכמה במקרים אלו.

 

להרחבה ראו מאמרנו "שינוי הקיבוץ למושב" , ומאמרנושינוי סיווג הקיבוץ למושב אינו מחייב בדמי הסכמה .

 

ב. החלטת ממשלה מס' 1879

 

להלן נוסח החלטת הממשלה:

 

1.  "לאמץ את המלצות הועדה אשר הוקמה בהתאם להחלטת ממשלה 2925 מיום 9.2.2003, במטרה לקבוע את התנאים שיאפשרו את שינוי מעמדו של קיבוץ/מושב שיתופי למעמד של מושב עובדים/כפר שיתופי  הועדה הוסמכה לבחון את המקרים הפרטניים של יישובים אשר פנו בעבר בעניין זה.

 

 

2. עיקרי המלצות  הוועדה הם כדלקמן:

 

 

3. כללי

 

א.     ככלל, רשאים חבר בני אדם שהתאגדו במסגרת חקלאית שיתופית מסוימת, לשנות את מבנה השותפות בניהם, בכפוף להוראות הדין, ההסכמים ולתנאים החלים עליהם;

 

 

ב.                  ברירת שינוי הסיווג של הקיבוץ או המושב השיתופי ליישוב קהילתי, מומלצת כעדיפה, אך אין להמלצה זו מעמד מחייב.

 

 

4. בהתקיים כל התנאים המקדמיים להלן, יבחן שינוי סיווג של קיבוץ או מושב שיתופי למושב    עובדים או כפר שיתופי:-

 

א.                  למדינה יש אינטרס בקיומו של היישוב במקומו הנוכחי משיקולים התיישבותיים    וביטחוניים.

 

ב.                  למדינה יש עניין שהישוב לאחר סיווגו החדש ימשיך באחיזה בקרקע בדרך של עיבוד הקרקעות  הכלולות במשבצת החקלאית שלו.

 

ג.                    ביישוב קיים מספר מספיק של תושבים המהווים "מסה קריטית", דבר שיאפשר את תפקודו כישוב עצמאי מתפתח, גם לאחר שינוי סיווג.

 

ד.                  התכנית הפיזית של היישוב תהיה בגבולות התכנית המאושרת (כולל הרחבה קהילתית) ובהתאמה לתנאים הטופוגרפיים וסטיות בקנה מידה.

 

ה.                  האגודה השיתופית (להלן – האגודה) קיבלה החלטה כדין לבקש את השינויים הנדרשים בתקנון ופנתה בהתאם לקבוע בתקנונה, באמצעות המוסדות המוסמכים שלה בצירוף עמדת התנועה הקיבוצית, בבקשה לבצע שינוי הסיווג המבוקש.

 

ו.                    הבטחת זכויותיהם של חברי הקיבוץ/מושב שיתופי במתכונת דומה ל"ערבות ההדדית".

 

 

5.  ועדת בחינה

 

א.      בדיקת עמידתם של קיבוצים או מושבים שיתופיים המבקשים לשנות את סיווגם כאמור, בתנאים האמורים תיעשה על ידי ועדת בחינה בהרכב של: רשם האגודות השיתופיות, מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מנהל מינהל מקרקעי ישראל, יועץ ראש הממשלה להתיישבות וראש המועצה האזורית הרלוונטי. התנועה הקיבוצית רשאית לשלוח משקיף לדיוני הוועדה.

 

ב.      אין באישור ועדת הבחינה כדי לייתר את הצורך באישורם של הגורמים המוסמכים ע"פ דין לבחון ולאשר את שינוי הסיווג, לרבות חברי הוועדה האמורה עצמם.

 

 

6. תנאים נוספים

 

א.           קבלת אישור רשויות התכנון הסטטוטוריות על פי החוק.

 

ב.           נחלות פנויות (בלתי מאוכלסות) ישווקו כפי שתקבע מועצת מינהל מקרקעי ישראל ובהתאם לכללים שתקבע, ובכפוף לקבלתו של המציע כחבר באגודה.

 

ג.             האגודה תהיה רשאית לגבות מהמתיישבים החדשים הוצאות שהוציאו בהקמת התשתיות (הפיזיות והכלכליות שמומנו ע"י האגודה) ביישוב, בכפוף להנחיות היועץ המשפטי לממשלה.

 

 

7. שיעורי דמי ההסכמה 

 

 שיעורי דמי הסכמה לשינוי סווג של קיבוץ/ מושב שיתופי למושב עובדים או כפר שיתופי, יקבעו בידי מועצת מקרקעי ישראל.  המועצה תשקול לקבוע שעורי דמי הסכמה מופחתים ליישובי קווי העימות וליישובים  בעדיפות לאומית א', כן תשקול המועצה לפטור מדמי הסכמה לתקופה קצובה, ולעניין זה תוכל לקבוע אזורים גיאוגרפים בהם זה יחול  הפטור.

 

 

8. דחיית הבקשה

 

פנה קיבוץ או מושב שיתופי בבקשה לשנות את סיווגו למושב עובדים או כפר שיתופי, ונדחתה בקשתו, רשאי לחזור בו מבקשתו.

 


רו"ח מקלר: המדינה מנסה להשתלט על קרקעות הקיבוצים באמצעות עידוד קיבוצים לשנות סיווג ליישובים קהילתיים, יעקב לזר דף הירוק, 12.7.2007
"להרחבה ראו גם: שינוי הקיבוץ למושב" , מאת רו"ח בועז מקלר
וכן: "שינוי סיווג הקיבוץ למושב אינו מחייב בדמי הסכמה".