כדאיות השימוש בתמורת זכויות תנובה להסדרי חובות
 

                                                                                                                                                יוני 2007

 

כדאיות השימוש בתמורת זכויות תנובה להסדרי חובות

בועז מקלר רו"ח, אמיר כהן רו"ח, חן שחרור עו"ד – רו"ח

 

ע"פ חישובים והערכות שהתבצעו על ידינו, בהתבסס על הנתונים הידועים כיום (שער $, חלק התמורה שאינו חייב במס, שיעורי ההפחתה מהתמורה), ישיבות שקיימנו עם רשויות המס והערכות באשר לעמדת רשויות המס ביחס לאופן מיסוי העסקה ניתן לומר כי חלקים משמעותיים מהתמורה אינם חבים במס והחלקים האחרים חייבים בשיעורי מס זעומים.

 

המשמעות היא כי הטבת המס על שימוש בכל התמורה לכיסוי התחייבויות קטנה מאוד.

 

במצב בו נדרש תשלום עמלת פירעון מוקדם בגין פירעון הלוואות הסדר הטבה זו מצטמצמת עוד יותר ולפיכך מוצע לקיבוצים ומושבים אשר מתכוונים להשתמש בתמורה לכיסוי התחייבויות במסגרת הסדר לבחון היטב את הכדאיות הכלכלית של פעולה זו.

 

כידוע תמורה מעסקאות מקרקעין אשר משמשת לכיסוי התחייבות במסגרת הסדר פטורה ממס.

 

שיעורי מס בעסקאות מקרקעין גבוהים משיעורי המס הנ"ל ומשיעור המס הכולל במימוש יח' השתתפות בתנובה.

 

לאור זאת אגודות הצופות עסקאות מקרקעין נדרשות לבחון היבט זה.

 

להסברים ולהבהרות בנוגע למיסוי פדיון זכויות השתתפות בתנובה ובתעמ"ת, ראו מאמרינו "מיסוי מכירת מניות תנובה" מיום 6.12.2006 ו"מיסוי יחידות השתתפות בתנובה – עדכון" מיום 19.4.2007.