הארכת ההקלות במס בהסדרי הסיוע לחקלאים עד 2011

  הארכת ההקלות במס בהסדרי הסיוע לחקלאים עד 2011דצמבר, 2006

 

הארכת ההקלות במס בהסדרי הסיוע לחקלאים עד 2011

בועז מקלר, רו"ח

 

  1. במאמרנו מיום 24.8.2006 , "הארכת תוקף ההקלות במס בהסדרי הסיוע לחקלאים" הודענו לכם כי תוקף הוראות חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989 (הקלות במס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים) יוארך עד ליום 31/12/2011.

    באותו מאמר פרטנו את הפטור הנוסף הצפוי ממס רווח הון במימוש אחזקות בתאגידי המגזר החקלאי (לדוגמא : מכירת מניות תנובה).

 

  1. בהצעת חוק שהופצה בימים אלו על ידי משרד האוצר ,ואושרה ע"י ועדת שרים לענייני חקיקה ביום א' 10.12.2006 הוצע להאריך ההקלות במס עד 31.12.2011 בדרך של תיקון סעיף 45 בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) התשמ"ט-1989, כך שבמקום "2006" יבוא "2011", ובדרך של תיקון עקיף לחוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב- 1992, כך שבסעיף 33, במקום "י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006)" יבוא "ה' טבת, תשע"ב (31 בדצמבר 2011)".

 

  1. אנו נעדכן אתכם עם אישורם הצפוי של החוק והתקנות בכנסת.

 

 

 

למסמכים אחרונים של רו"ח בועז מקלר