ביטול קיפוח של נכים חברי קיבוץ בנוגע לשלילת תוספת התלויים

  ביטול קיפוח של נכים חברי קיבוץ בנוגע לשלילת תוספת התלוייםספטמבר 2006

 

ביטול קיפוח של נכים חברי קיבוץ בנוגע לשלילת תוספת התלויים

בועז מקלר רו"ח ואבנר עופר רו"ח

 

 

נכה זכאי, על פי סעיף 200 לחוק הביטוח הלאומי, לתוספת בגין תלויים (כגון: ילד). גובה תוספת התלויים עבור ילד הינה 775 ₪ ועבור בן זוג 968 ₪. במידה והנכה הוא בעל הכנסה פסיבית (דוגמת ריבית או דיבידנד) מנוכה הכנסה זו, במלואה, מתוספת התלויים. במידה והנכה הוא בעל הכנסה מעבודה חלק מההכנסה אינו מנוכה כלל מתוספת התלויים וחלק מההכנסה מנוכה באופן יחסי. ובלשון החוק, בהתאם להוראות סעיף 202 לחוק הביטוח הלאומי במידה ולנכה יש הכנסות מעבודה יש לנכות מתוספת התלויים המגיעה לו 60% מההכנסה העודפת על 40% מהשכר הממוצע.

 

בפועל, המוסד לביטוח לאומי שלל מחברי קיבוץ או מושב שיתופי, נכים, אשר אינם מסוגלים לעבוד את מלוא תוספת התלויים היות והוא סיווג את התמיכה של המסגרת הקיבוצית ('רשת בטחון', 'עזרה הדדית', תקציב) כהכנסה פסיבית.

 

בעקבות טיפול משותף וממושך יחד עם עו"ד רון רוגין (כולל הצגת הטיעון בפני ועדת דולב), הודיע המוסד לביטוח לאומי כי בכוונתו להפסיק את הניכוי בשל הכנסות מתוספת התלויים של חברי קיבוץ הזכאים לקצבת נכות בגין אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה.

 

בעקבות קבלת טיעוננו, ההכנסה המיוחסת לנכים עובדים ולנכים שאינם עובדים, חברי קיבוץ, תעלה בקנה אחד עם סיווג ההכנסה בגינה משלם הקיבוץ דמי ביטוח לאומי (קבוצה 06) ולפיכך תחשב כהכנסת אקטיבית בגובה מחצית שכר המינימום.

 

משמעות הודעת המוסד לביטוח הלאומי היא כי תוספת התלויים של חבר קיבוץ עובד נכה עשויה לגדול, בכפוף לבדיקה פרטנית, בכ-300 ש"ח בחודש ותוספת התלויים של חבר קיבוץ נכה שאינו עובד כלל ולו שני ילדים ויותר תגדל ב-1,550 ש"ח בכל חודש.

 

המדיניות המעודכנת של המוסד לביטוח לאומי צפויה להיות מיושמת בפרק הזמן הקרוב והיא תחול על נכים ובקיבוצים שטרם נרשמו כקיבוצים מתחדשים אצל רשם האגודות השיתופיות.

 

 

 

                       


למסמכים אחרונים של רו"ח בועז מקלר