פיצוי נזקי המלחמה בצפון – עדכון

  פיצוי נזקי המלחמה בצפון – עדכוןפיצוי נזקי המלחמה בצפון – עדכון

בועז מקלר רו"ח ואבנר עופר רו"ח

 

 

אנו מבקשים לעדכן אתכם בהתפתחויות האחרונות בפיצויים העקיפים הצפויים להינתן בשל המלחמה בצפון.

 

"המסלול הורוד"

 

הרקע לטיפול הנפרד הנידרש ליישובי הספר, נובע מהחלת החוק המאפשר לחקלאים לתבוע את מלוא הנזקים העקיפים עד תום האירועים 15.8.06 לרבות נזקים המתמשכים לעתיד, וזאת ברמת "אבדן הכנסה".

 

ה"מסלול הירוק" שהוצע מאפשר תביעה ברמת "החזר התשומות" בלבד וגם זאת לתקופה מוגבלת (עד 31.7)

 

מפאת ריבוי התביעות הצפוי מחקלאי "יישובי הספר", התעורר הצורך לאפשר מסלול פיצוי מהיר ליישובי הספר שסבלו מפעילות מתמשכת של הצבא, פגיעות האויב ובעיקר חוסר גישה מוחלט לגידולים חקלאיים, לרבות "צווי אלוף" מפורשים לסגירת שטחים בסמוך לגדר המערכת, באופן שגרם להיווצרות נזקים כבדים יותר מבאיזורים אחרים.

 

לאור האמור לעיל משרד החקלאות יחד עם משרד האוצר גיבשו בימים אלו מסלול שלישי ומהיר ("המסלול הורוד") המיועד לישובי הספר בענפי החקלאות: מטעים, פרדסים, כרם, בעלי כנף, בקר, צאן ומדגה.

 

בגין ענפים אלו הוכנו טבלאות פיצוי מיוחדות המביאות בחשבון את השונות של הפגיעה בין ישובי הגדר, ישובי הספר לבין ישובים ב"אזור ההגבלה" כהגדרתם בתקנות מס וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ו – 2006.

 

נדגיש כי בגין נזקים לענפים חקלאיים שאינם כלולים בטבלאות תערך שמאות פרטנית.

 

באזורי ההגבלה שאינם ישובי ספר יש להגיש את התביעות כפי שאושרו בהוראת השעה.

 

פיצוי לפי פדיון

 

גם בענפי המסחר, השירותים והתעשייה מתגבש הסדר חלופי למסלול הירוק אשר יאפשר לבקש פיצוי לפי הפרשי הפדיון בין שנת 2006 לשנת 2005.

 

ההסדר, ככל הנראה, יבחין בין שלושה גדלים של עסקים: קטן (פדיון שנתי של עד 1.5 מליון ₪); בינוני (מ-1.5 מליון ₪ ועד 10 מליון ₪); גדול (מ-10 מליון ₪ ועד 30 מליון ₪). בנוסף, תקבע תקרת פיצוי אשר מעליה לא יפוצו העסקים גם אם נפגעו בסכום העולה על התקרה.

 

שינויים במסלול הירוק

 

קיימת דרישה להגדיל את הפיצוי לעובד ל-160% במקום 132.5% בעיקר בכל הנוגע למפעלים גדולים.

 

 

תחולת השינויים על חודש יולי

 

בישיבת ועדת הכספים ב-14/8/06 אוזכר ע"י מספר חברי כנסת כי התקנות שגובשו ואושרו בועדת הכספים הן בסיס לשינוי וועדת הכספים שהשאירה לעצמה את הזכות לשנות ולהתאים את הפיצויים בחודש יולי בהתאם להחלטות שיגובשו בהמשך הדיונים.

 

על כן, ניתן לצפות כי לפחות חלק מההחלטות שיגובשו לגבי חודש אוגוסט יוחלו רטרואקטיבית גם על חודש יולי.

 

המלצות

 

אנו צופים כי גם לאחר הגיבוש של גובה הפיצויים והדרכים השונות להגשת הדרישות לקבלתם יוותרו לא מעט סוגיות אשר לא יפתרו או שהפתרון שיוצע יהיה חלקי בלבד.

 

אנו ממליצים, לאלו היכולים להמתין עם הגשת הבקשות לפיצוי, להמתין עוד מספר ימים עד שיגובשו המסלולים הנוספים. לאלו שאינם יכולים להמתין אנו ממליצים להוסיף הערה על גבי הטפסים לפיה נשמרת הזכות למשוך את הבקשה אם וכאשר יתברר כי גובה הפיצוי במסלולים החדשים יהיה גבוה יותר מזה שנדרש במסלול הירוק.


למסמכים אחרונים של רו"ח בועז מקלר