הארכת תוקף ההקלות במס בהסדרי הסיוע לחקלאים

  הארכת תוקף ההקלות במס בהסדרי הסיוע לחקלאים
הארכת תוקף ההקלות במס בהסדרי הסיוע לחקלאים

בועז מקלר רו"ח , חן שחרור רו"ח

 

הארכת תוקף החוק והתקנות

 

1.        על פי ההבנות עם משרד האוצר תוקף הוראות חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט – 1989 (הקלות במס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים) יוארך עד ליום 31/12/2011.

 

החוק והתקנות שהותקנו מכוחו מעניקים הטבות במס כדלקמן:

תקנה 2 – פטור ממס על מחיקת חוב המתקבלת אצל החקלאי במסגרת ההסכם/הסדר;

תקנה 3 – פטור ממס במכירת מקרקעין לכיסוי חובות במסגרת ההסכם/הסדר;

תקנה 4 – פטור ממס על העברת מכירה, העברה או פעולה שנעשו בשנות ההסכם ללא תמורה  או במסגרת ארגון מחדש של ענפי האגודה במסגרת ההסכם/הסדר.

תקנה 5 – התרה בניכוי של הטלות/חלף ערבות המוטלים מכוח ההסכם/הסדר על החקלאי;

 

פטור ממס במימוש אחזקות בתאגידי המגזר החקלאי

 

2.            בהתאם להחלטת הממשלה מיום 10.10.05, בה הוחלט לפטור ממס רווחי הון מימוש אחזקות בתאגידים חקלאיים, אזוריים וארציים, של מושבים, חבריהם ותאגידיהם ושל קיבוצים, תאגידיהם וחבריהם, בשנת המס 2006-2009, יערך תיקון לתקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים) התשנ"א – 1990, וייקבע פטור מלא ממס רווחי הון על מימושים כאמור.

 

הפטור האמור יחול רק בגין חלק התמורה אשר ישמש במישרין לכיסוי התחייבויות המגזר החקלאי, על פי הסכמים מתוקף חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב – 1992, הסכם נוסף והסכמים פרטניים.

 

בהתאם להחלטת הממשלה האמורה, הסדר המיסוי המוצע כפוף, להכרזת שר האוצר בצו כי ההסכם בין הבנקים לבין נציגי התנועות המיישבות, אשר מסדיר את אופן מימוש האחזקות ועקרונות השימוש בתמורת המכירה, ואשר נחתם ביום 14 במאי 2006, הינו הסכם נוסף.

הפטור האמור מותנה באישורו המוקדם של מנהל רשות המיסים. הבקשה לאישור מוקדם תהיה באמצעות מנהלת ההסדר ועל רשות המיסים להחליט בבקשה בתוך 90 ימים מיום שהתקבלה. אם בתוך התקופה האמור לע השיב המנהל לבקשה, יראו את הבקשה כאילו נתקבלה.

 

כמו כן, יקבע בתקנות בשנת המס 2010, כי בהתקיים התנאים האמורים לעיל, יינתן פטור חלקי ממס רווח הון, כך ששיעור המס שיחול על מכירות כאמור, לא יעלה על 35% משיערו המס הקבוע בפקודת מס הכנסה באותה שנה.

 

כך גם, בשנת המס 2011 יינתן פטור חלקי ממס רווח הון, כך ששיעור המס שיחול על מכירות כאמור לא יעלה על 70% משיעור המס הקבוע בפקודת מס הכנסה באותה שנה.

 

הדגשים

 

3.        לאחרונה לחצו משרדי ייעוץ על קיבוצים לבצע פעולות של שיוך נכסי משבצת לחברים בלו"ז דחוק מתוך טענה שניתן לנצל את הטבות המס במסגרת החוק אשר תוקפן קבוע עד ליום 31/12/06. ראו מאמרנו מיום 12.4.06   "שיוך או אובדן נכסי משבצת הקיבוץ".

 

לאור נוסח הצעה זו אשר מאריך את תוקף ההקלות ניתן לשקול את דרכי הפעולה בהתאם לשיקולים המהותיים ולא במסגרת אילוצי הזמן שהוכתבו קודם לכן.

 

ע"פ נוסח ההצעה הקלות המס בקשר עם מימוש זכויות בתאגידים מוגבלות להחזקה בחבר בני אדם שהתאגד עד ליום 31/12/02. החזקת הגורם החקלאי באותו תאגיד יכולה להתחיל לאחר אותו מועד.

 

תשומת הלב כי המונח אמצעי שליטה הינו רחב וכולל זכויות לקבלת רווחים, מינוי דירקטורים, זכויות הצבעה וכו' מכוח מניות, זכויות למניות או זכויות אחרות לרבות בדרך של הסכמי הצבעה או נאמנות.

 

בהתאם לנוסח ההצעה רווח הון ממימוש זכויות בכל סוגי התאגידים יהיה זכאי להקלה.

 

עוד נפנה תשומת הלב כי בהתאם לשיטה הנוהגת במיסוי מקרקעין ביחס להחלת הפטור ממס עפ"י תקנה 3 על מנת להיות זכאים לפטור מלא ממס - כל התמורה מהמכירה חייבת לשמש לכיסוי ההתחייבויות ולא רק התמורה בגובה רווח ההון.

 

עם זאת, בהתאם לגישה הנוהגת למימוש מקרקעין מצב בו רק חלק מן התמורה ישמש לכיסוי התחייבויות יחול הפטור על החלק ששימש לכיסוי התחייבויות.

 

אנו ממליצים לעקוב אחרי מהלכי החקיקה לרבות עדכונים אשר נוציא בקרוב.


למסמכים אחרונים של רו"ח בועז מקלר