תביעת פיצויים בגין "נזק עקיף" בענפי החקלאות והתיירות

  תביעת פיצויים בגין "נזק עקיף" בענפי החקלאות והתיירות


 

תביעת פיצויים בגין "נזק עקיף" בענפי החקלאות והתיירות

בועז מקלר רו"ח  אבנר עופר רו"ח

 

בתאריך 13/08/06 פורסמו ברשומות תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראת שעה)(תיקון), התשס"ו-2006. התקנות הנ"ל הותקנו בהתאם להחלטת הממשלה מיום 01 באוגוסט 2006 והן מסדירות את תשלום הפיצוי בגין נזקים עקיפים בענפי התיירות והחקלאות, בגין המלחמה בצפון.

 

פיצוי בענפי החקלאות

 

הפיצוי בענפי החקלאות מחולק לארבע קבוצות:

 

1.      מטעי עצי פרי - הפיצוי ניתן בהתאם למכפלת הוצאות היצור במספר ימי הפסקת פעילות הקטיף בפועל ביחס לכלל ימי הקטיף.הוצאות היצור וימי הקטיף נקבעו ע"י משרד החקלאות.

 

2.    ביצי מאכל – בעל מכסה אישית בגובה 500,000 ביצי מאכל זכאי לפיצוי בגובה 150% ממחיר ביצת מאכל כשהוא מוכפל במספר הימים בהם זכאי החקלאי לפיצוי וב-300. לגבי בעל מכסה נמוכה מ-500,000 ₪ יש להכפיל את התוצאה ביחס שבין המכסה האישית לבין 500,000.

 

3.     עופות לצרכי פיטום  – לגבי עופות שמועד שיווקם חל בתקופה לפיצוי, יינתן פיצוי בגובה המשקל בטון ששווק כשהוא מוכפל ב-366 ₪ . לגבי עופות שתקופת שמועד שיווקם המתוכנן אינו חל בתקופה לפיצוי יחושב סכום הפיצוי בהתאם למספר העופות המשוכנים בלול כשהוא מוכפל ב-0.157 ₪.

 

4.   ענפי חקלאות אחרים – סכום הפיצוי יחושב בהתאם לאובדן התפוקה בניכוי הוצאות היצור הנחסכות.

 

פיצוי בענפי התיירות

 

בענפי התיירות הוכרה תקופת התאוששות בנוסף לתקופת הפסקת הפעילות . תקופת ההתאוששות היא 60 ימים ל"יחידת אירוח" (בית מלון, פנסיון, בית מרגוע, בית הארחה) ו-21 יום ל-חדר אירוח כפרי" (צימרים) ו"אטרקציה תיירותית.

 

את התביעה לפיצוי ניתן להגיש בשני אופנים:

 

א.   פיצוי חודשי סופי – הבקשה לפיצוי בגין חודש נתון תוגש בחודש העוקב ותהווה פיצוי סופי לתקופה היחסית.

 

ב.   פיצוי בגין כל התקופה - בהתאם לבחירת בעל העסק, הפיצוי יכול להיתבע רק עם תום תקופת הפיצוי.תום תקופת הפיצוי לגבי יחידות אירוח הוא 29/9/2006 ולגבי חדר אירוח ואטרקציה תיירותית 21 באוגוסט 2006.

 

את טפסי התביעה, הוראת הביצוע של מס הכנסה והתקנות ניתן להוריד מאתר מס הכנסה בכתובת www.mof.gov.il/taxes.

 

 

ראו גם מאמרנו "פיצוי נזקי המלחמה בצפון".

 

אנו עומדים לרשותכם לסיוע בהכנת התביעות ולמיצוי מלוא זכויותיכם.

 


למסמכים אחרונים של רו"ח בועז מקלר