פיצויי נזקי המלחמה בצפון - בהמשך להחלטת ממשלה מס' 342, מתאריך 30/07/06, לאשר תשלום פיצויים בשל נזק עקיף לענפי תעשייה, חקלאות, תיירות, מסחר ושירותים, לרבות מקרים אחרים, נוצרו שני סוגי מסלולים לקבלת הפיצוי בשל הנזק העקיף

  פיצויי נזקי המלחמה בצפון


פיצויי נזקי המלחמה בצפון

בועז מקלר רו"ח, אבנר עופר רו"ח

 

בהמשך להחלטת ממשלה מס' 342, מתאריך 30/07/06, לאשר תשלום פיצויים בשל נזק עקיף לענפי תעשייה, חקלאות, תיירות, מסחר ושירותים, לרבות מקרים אחרים, נוצרו שני סוגי מסלולים לקבלת הפיצוי בשל הנזק העקיף :

 

1.       מסלול ירוק

 

מאפשר פיצוי מהיר ויעיל עם מינימום של טפסים (הפיצוי מבוצע תוך 20 יום).

 

במסלול זה כלולים כל הישובים ב"אזור ההגבלה" כפי שפורסמו ע"י רשות המסים בישראל בטופס 7113/א – נספח 4. ניתן להוריד הטופס, דברי ההסבר, ורשימת הישובים ומעמדם מאתר רשות המסים : www.mof.gov.il

 

ב"מסלול הירוק החקלאי" - נקבעו מספר קטגוריות בהתאם לאופי הגידולים לרבות : פיצוי בגובה 100% מהוצאות הייצור, פיצוי בגובה 50% מהוצאות הייצור, פיצוי על נזק עתידי ופיצוי נורמטיבי לבע"ח.

ניתן יהיה להוריד כללי הפיצוי והטפסים מאתר משרד החקלאות : www.moag.gov.il .

 

ב"מסלול הירוק התיירותי" – פיצוי בשל בית מלון, פנסיון, בית מרגוע, בית הארחה, חדר אירוח כפרי או אתר תיירותי שקבע שר האוצר בהתייעצות עם שר התיירות והכל על פי נוסחה פשוטה המתבססת על הפרשי הפידיון בתקופה הרלוונטית בהשוואה לשנת 2005.

 

2.       מסלול עפ"י תקנות מס רכוש – מסלול אדום

 

מסלול זה חל אך ורק על ישובים המוגדרים כ"יישובי ספר"

רשימת יישובי הספר מופיעים באתר רשות המסים (נספח 4 לטופס 7113/א).

נציין כי מי שיבחר ב"מסלול הירוק", יהיה מנוע מלהיכלל במסלול האדום.

 

המלצות :

 

א.      לבחירת המסלול המועדף ו/או האפשרי לעניין קבלת הפיצוי, יש לערוך תחשיבים בהקשר למשמעות הכספית והתזרימית.

 

ב.       יש להתייחס למקרים חריגים כגון ענפים ו/או סוגיות שלא זכו להתייחסות עד כה ו/או שלא ניתן לקבל עליהן פיצוי מלא ו/או חלקי מסיבות כלשהן.

 

ג.        לבוחרים במסלול הירוק יש להתייחס לסעיף ההצהרה בטופס לפיו הפיצוי הכספי הינו סופי זאת נוכח הדיונים המשפטיים בנדון.

 

ד.       יש להתייחס באופן מושכל לכל סוגי החברים בקיבוץ לפי הענפים בהם הם עובדים.

 

אנו עומדים לרשותכם לסיוע בהכנת התביעות ו/או לייעוץ בקשר לבדיקת המסלול המועדף, ו/או לקבלת ההנחיות המלאות והטפסים המתאימים.

 


למסמכים אחרונים של רו"ח בועז מקלר