ניכוי מס תשומות על נכסים שניזוקו ונתקבלו בגינם פיצויים

  ניכוי מס תשומות על נכסים שניזוקו ונתקבלו בגינם פיצויים


                                                                                                                                                19 יולי, 2006      

 

 

ניכוי מס תשומות על נכסים שניזוקו ונתקבלו בגינם פיצויים

בועז מקלר, רו"ח, דוד רותם, רו"ח

 

 

לאחרונה הועלתה סוגיית ניכוי מס תשומות על רכישת וגידול עופות שחוסלו בשל  שפעת העופות והפיצויים שנתקבלו בגינם אשר אינם חייבים במע"מ.

 

לעניין הסוגיה הנדונה ראו הנחיה שפורסמה על ידי המחלקה המקצועית במע"מ כדלקמן:

 

1.                   "ביום 8.09.03 ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בחיפה בע"ש 141/00 א.ג.מ.ק. נ' מנהל מע"מ , שעניינו חיוב העוסק בשומת מס תשומות בעקבות שריפת המלאי שהיה בעסק. בית המשפט , מפי כב' השופטת וסרקרוג, קבע כי מאחר שהמלאי שנשרף לא שימש לעסקאות החייבות במס, לא ניתן לעוסק, עפ"י ס' 41 לחוק מס ערך מוסף, לנכות את מס תשומות המתייחס לרכישת הטובין, שכאמור הושמדו. כתוצאה מכך, נקבע על ידי בית המשפט שעל העוסק להחזיר את מס התשומות אשר נוכה על ידו בשעת רכישת המלאי.

 

2.                   הפסיקה הנ"ל סותרת לכאורה את מדיניות האגף שלא לחייב עוסק בשומת תשומות, במצבים בהם כתוצאה משריפה, גניבה וכיו"ב, לא שימשו בסופו של דבר הטובין לעסקה החייבת במס.

 

האמור לעיל בא לידי ביטוי בהוראת הנוהל 66.714, שלשונה:

 

1)                    "עוסק שניכה מס תשומות כדין בעבור נכסים שניזוקו (כגון: שריפה, גניבה, פריצה וכו')  – נוהג כדין, ואין לדרוש ממנו בחזרה את מס התשומות.

 

2)                                    פיצוי כספי המתקבל מחברת ביטוח או מהמוכר בגין נזק, אינו תמורה עבור "עסקה", ולכן אינו חייב במס.

 

3)                                    בשני המקרים הנ"ל יש לוודא, שכן מדובר באירוע מהסוג הנ"ל, ולא בהעלמת עסקאות.

 

3.                   העובדות שביסוד פסק הדין הנ"ל מצביעות על כך, שחברת הביטוח לא הסכימה לפצות את העוסק, בטענה כי מדובר היה בהצתה מכוונת מצד העוסק.

 

 

בנסיבות אלה, בהן מסרבת חברת הביטוח לאשר פיצוי כספי לעוסק, בטענה שקיים חשש לכך שהמבוטח היה מעורב בגרימת הנזק, לשם קבלת כספי הביטוח, לא תחול ההוראה המקלה ויחויב בהתאם העוסק בהשבת מס התשומות שנדרשו, במקרה זה, שלא כדין.

 

במקרים אלה, יש להתייחס לבעל העסק כצרכן הסופי של הטובין, ולמנוע על כן בהסתמך על סעיף 41 לחוק, את ניכוי מס התשומות המתייחס לרכישתם.

 

למען הסר ספק, יובהר כי ההוראה המוזכרת בסעיף 2 לעיל תמשיך לחול, בכל מקרה בו לא יעלה החשש להשמדת המלאי במכוון בידי העוסק, בין בעצמו או בין בידי מי מטעמו."

 

 

 בפס"ד, שניתן במחוזי, בעניין אבי צמיגים נגד ממונה אזורי חיפה (ע"ש 166/00) שם נתקבלו

 פיצויים  עקב  נזקי שריפה, נדונה סוגיית ניכוי מס התשומות על שכ"ט עו"ד שעסק בתביעת הפיצויים.

 במהלך הדיון בסוגיה הועלתה, בין היתר, העובדה כי הממונה לא דרש לתקן את הדו"חות שהגישה החברה בקשר עם רכישת המלאי  והציוד שנשרפו ולהחזיר את מס התשומות שנוכה ביחס אליו.  קביעה זו אף אושרה ביום 7.1.2004, בערעור שנדון בביהמ"ש העליון (ע"א 507/02).

 

 


למסמכים אחרונים של רו"ח בועז מקלר