המס על בעלי כנף שנפגעו משפעת העופות
 


 


                                                                                                                 מרץ 2006

המס על בעלי כנף שנפגעו משפעת העופות

בועז מקלר רו"ח

 

       1.            מס רווח הון או מס פירותי

 

תרנגולות שלוחות ההטלה הנם אמצעי ייצור וחיסולם מהווה אובדן מקור הכנסה. לפיכך, לדעתנו,  יש לדווח על הפיצוי המשולם עבור השמדתם כהכנסה הונית החייבת במס רווח הון. נזכיר כי שיעור המס, על רווח הון שנתקבל  לאחר 1.1.06 הוא: 20% בידי יחיד או קיבוץ ו - 25% בידי חבר בני אדם – על הרווח המתייחס לתקופה שלאחר 1/1/03, ושיעור המס הרגיל  על הרווח המתייחס לתקופה שקדמה ל-1/01/2003 .

 

עמדה דומה הובאה בעבר על ידי רשות המסים בקשר לפיצויים ששולמו בשל השבתת לולי מטילות.

 

נציין כי הוראת סעיף 96 לפקודה מאפשרת קיזוז רווח ההון ממכירת נכס בר פחת מעלות רכישתו של נכס בר פחת אחר.

 

לדעתנו תרנגולות שלוחות ההטלה הנן נכס בר פחת מאחר ועלותם הנורמטיבית פוחתת לאורך תקופת הייצור.

 

      2.            מס ערך מוסף

 

קבלת פיצוי או שיפוי עבור נזק רכוש אינו מהווה אירוע החייב במע"מ, מאחר ומימוש לא רצוני אינו נתפס בהגדרת מכר אליה מפנה הגדרת עסקה (ע"א 507/02) אלא אם קיים אזכור מפורש לסוג  העסקה כגון הפקעה, חלוט או החרמה.

 

 

  1. ערך נורמטיבי לתום שנת המס 2005

 

על פי הכללים הנורמטיביים להערכת בעלי כנף בתום שנת המס יש להתחשב בתמותה לאחר תום שנת המס כדלהלן:

 

 

שלוחת תרנגולי הודו לבשר - יש לדווח על כמות התרנגולים שחוסלו ולהעריכם בשווי אפס באם לא נתקבל פיצוי עבורם. אם שיעור הפיצוי שנתקבל נמוך מהשווי הנורמטיבי רשאי החקלאי לדווח על ערך נורמטיבי בשווי הפיצוי שהתקבל.

 

 

שלוחת להקות  הטלה - במקרה של חיסול מוקדם של להקות הטלה עקב מחלה עד 3 חודשים לאחר תום שנת המס, כאשר לא נתקבלו פיצויים עקב אובדן הכנסה יקבע הערך הנורמטיבי של העופות לפי ערכם בגיל הנורמטיבי המרבי בתוספת ערך נורמטיבי לחודש הטלה מוכפל במספר חודשי ההטלה עד מועד החיסול.

 

להלן ערך נורמטיבי לחודש הטלה :

                                                           

 

ביצי מאכל     1.1

 

רביה קלה     1.9

 

רבייה כבדה   3.8

 

הודים לרבייה   11.9

 

 

ראו גם עמ' 3 בחוברת "הנחיות לעריכת דוחות כספיים – לשנת 2005 – מחירים נורמטיביים" שהוצאה על ידנו.

 

 

לאור הסוגיות שהועלו פנינו לרשות המסים לקבלת עמדתם המפורשת וכשנקבלה נעביר אליכם עדכון.


למסמכים אחרונים של רו"ח בועז מקלר