מיסוי עובדים זרים – הבהרות
 


מרץ 2006

 

 

מיסוי עובדים זרים – הבהרות

בועז מקלר, רואה חשבון  אמיל וינטרוב, רואה חשבון

 

1.       ועדת הכספים של הכנסת אישרה בישיבתה מיום 1.3.06  את תקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל  וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל) התשס"ו- 2006,  בתחולה מ 1.1.2006.

 

  1. בתיקון 132 לפקודה, (חקיקת הרפורמה), נקבעו הוראות המחייבות את תושבי ישראל במס גם לגבי הכנסותיהם מחוץ לישראל .

 

לצורך יישום ההוראות תוקנה, בין היתר, הגדרת "תושב ישראל" ונקבע שיראו יחיד כתושב ישראל אם מרכז חייו בישראל. כמו כן נקבעו חזקות להיותו של היחיד תושב ישראל לפי מספר ימי שהותו בישראל בשנת המס או בשנת המס ובשנות מס קודמות לה.

 

שר האוצר הוסמך לקבוע יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל אף אם חזקה שהם תושבי חוץ וכן הוסמך לקבוע סוגי יחידים שיראו אותם  כתושבי חוץ אף אם חזקה שהם תושבי ישראל.

 

בתקנות הנדונות נקבעו מקרים בהם יראו יחיד שלפי החזקות הוא תושב חוץ כתושב ישראל ולהיפך.

 

  1. נציין כי  תקנות אלו כבר אושרו ע"י ועדת הכספים של הכנסת ביום 14/12/2005 בתחולה מ-1/01/05 אך כיוון שהן לא פורסמו בשנת המס 2005 ומשרד האוצר נימנע לקבוע להם תחולה רטרואקטיבית הן הונחו על שולחן ועדת הכספים , פעם נוספת כדי שתאשר את התקנות בתחולה מ-1/01/06 .

 

  1. נדגיש כי מנוסח התקנות הוצאה ההוראה לפיה עובד זר כהגדרתו בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א - 1991, יחשב כתושב ישראל רק אם שהה בישראל מעל 5 שנים.

 

לפיכך נשארה בתוקף החזקה שנקבעה בסעיף א(2) להגדרת תושב ישראל כמי שעומד באחד התנאים הבאים :

 

א.                  שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר

ב.                   אם שהה בשנת המס 30 ימים או יותר וכן כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה היו 425 ימים או יותר.

 

כזכור, עובדים זרים שעמדו בתנאים שלעיל זכאים ל-2.25 נקודות זיכוי מתחילת שנת 2003 עפ"י חו"ד של עו"ד דורון לוי.

 

 

  1. בהודעת רשות המיסים מיום 17/12/2005  הוצאו ההנחיות הבאות בנושא מיסוי עובדים זרים :

 

"בישיבת ועדת הכספים מהיום הושגה הסכמה בין נציגי מערכת המס לבין חברי הכנסת לפיה יועלה ההיטל על עובדים זרים מ-8% ל-10% בשנת המס 2006. העלאה זו נקבעה

 

 

כהוראת שעה. לפיכך, אושרה הצעת החוק האמורה והיא תונח על שולחן הכנסת לקריאה שניה ושלישית.

 

במקביל, יותר כבר בשנת המס 2005 קיזוז נקודות זיכוי משכרם של עובדים זרים בדומה לתושבי ישראל, בגובה 2.25 נקודות (כ-400 ₪) למי שאינו זכאי לקבל הוצאות שהייה. נקודות אלה תינתנה גם בשנת המס 2006 - כל זאת בהוראת שעה.

 

לאור העובדה שבשנים 2004-2003 לא נהנו המעבידים מנקודות הזיכוי לעובדים הזרים, תינתן למעבידים נקודות זיכוי רטרואקטיבית, לשנים 2004-2003. היישום יהיו במסגרת דיווחי המעבידים לשנת המס 2005. כללים יפורסמו מייד לאחר אישור המליאה."

 

  1. ההיטל על עובדים זרים הועלה לשיעור של 10% לשנת המס 2006 בלבד בחוק התוכנית להקפאת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו- 2004 (תיקון מס' 10) התשס"ו-2006 אשר התקבל בכנסת ב- 19.12.2005).

 

  1. מי שפעל בעבר בניגוד  להנחיותינו המפורשות שהסתמכו על חוו"ד עו"ד דורון לוי ולא העניק לעובדיו הזרים את נקודות הזיכוי ממס צריך לפעול להחזר המס ששולם ביתר.

 

 


למסמכים אחרונים של רו"ח בועז מקלר