קבלת מענקים במסגרת הרפורמה ברפת החלב

קבלת מענקים במסגרת הרפורמה ברפת החלבדצמבר, 2005

 

 

קבלת מענקים במסגרת הרפורמה ברפת החלב

בועז מקלר - רואה חשבון, אריאל וייל - יועץ מס

 

 

כללי

 

החלטת הממשלה מס' 4173 מיום 12.8.98, מחייבת את משקי רפת החלב לבצע שינויים והשקעות כבדות בעקבות הדרישות המחמירות של המשרד לאיכות הסביבה. להשקעות אלו ולגודל המענקים הניתנים על ידי משרד החקלאות משקל מכריע בשיקולי המשך כדאיות הפעלת הרפת.

 

ביצוע תהליך הרפורמה כראוי מחייב לפעול בדרך המאפשרת לקבל מהמדינה את התמיכה המרבית.

 

בין השאר יש לפעול בקרב הגורמים הבאים: משרד מהנדסים, משרד החקלאות האזורי, מנהלת ההשקעות, המשרד לאיכות הסביבה, קבלן מבצע.

 

 

מיצוי מירבי של תקציב המענקים

 

למיצוי מרבי של תקציב המענקים יש לבצע את הפעולות הבאות:

 

א.      בדיקת התוכנית וכתבי אישור בהשוואה לכללים אשר נקבעו במהלך השנים מתחילתה של הרפורמה ברפת ועד כה.

 

ב.      הכנה והגשה של דוח"ות ביצוע, לרבות בחינה, טיפול ועריכת שינויים בדו"חות ביצוע שהוגשו בעבר.

 

 

שינויים כספיים בכתבי האישור

 

בין שאר הנושאים שיש להתייחס אליהם נכללים הנושאים הבאים:

 

א.      שינויים כספיים בסעיפי ההשקעות בכתבי האישור לרבות בדרך של תוספת סעיפי השקעות חדשים או העברה מסעיף לסעיף.

 

ב.      תוספות כספיות לכתבי האישור וכל תוספת כספית אחרת שתתקבל, לרבות קבלת מענקים בגין השקעות שכיום אינן מתוקצבות.

 

 

אנו פועלים לקידום הרפורמה ברפת תוך תיאום והבנות עם רזי יהלמנהל תחום חקלאות באגף הכלכלה של התנועה הקיבוצית, וכן עם מנהלי ההתארגנויות האזוריות.

 

 

 


למסמכים אחרונים של רו"ח בועז מקלר