פחת מואץ למכונות ולציוד


2.10.2005


                                                                                                           

פחת מואץ למכונות ולציוד

בועז מקלר, רואה חשבון וחן שחרור רואה חשבון

 

 

כחלק מתוכנית המיסים הרב שנתית, שאושרה ע"י הממשלה ויצאה אל הפועל בחודש יולי 2005,  אישרה ועדת הכספים של הכנסת, ביום 13 בספטמבר2005, את תקנות מס הכנסה המעניקות בהוראת שעה פחת מואץ למכונות ולציוד בענפי התעשייה, הבנייה, החקלאות והתיירות שנרכשו החל מ- 1 ביולי 2005.

 

התקנה קובעת כי נישום שעיקר פעילותו בישראל בתחום התעשייה, הבנייה, החקלאות והתיירות, אשר רכש ציוד המשמש במישרין בפעילותו זו החל מ- 1 ביולי 2005, יהיה זכאי לניכוי פחת בגין אותו ציוד בשיעור של 100% בתקופה של עד שנתיים, להבדיל משיעור הפחת הרגיל החל על אותם נכסים המתפרס על שנים רבות (ציוד לעניין זה כולל גם מכונות ורכב עבודה שאינו משאית).

 

ההטבה כאמור, תינתן לנישום שעיקר פעילותו בשנת המס היא "פעילות מזכה" ועיקר הכנסתו העסקית (להבדיל מהכנסה הונית) נובעת ממנה. פעילות מזכה הינה הפעלת בית מלון וכן פעילות יצרנית בישראל בתחומי התעשייה, הבניה, החקלאות והתיירות ובלבד שהפעילות העיקרית איננה אריזה, מסחר, תחבורה או הובלה, החסנה ומתן שירותים בתחומים מסוימים. 

 

ההטבה הייתה במקורה מתוכננת לתקופה של 12 חודשים (1 ביולי 2005 עד 30 ביוני 2006), אולם בשל העובדה שהתקנות אושרו ע"י ועדת הכספים רק עתה, הוארכה תקופת ההטבה ל- 15 חודשים כך שתהיה תקופה של שנה מלאה לניצול ההטבה מיום אישור התקנות ותמנע פגיעה באלה שכבר השקיעו החל מ- 1 ביולי 2005.

 

על פי הוראת השעה לגבי רכישה שתעשה מ-1 ביולי 2005 עד תום שנת 2005, ניכוי הפחת בשנת 2005 יעשה בהתאם לדין הרגיל ואילו היתרה כולה תנוכה בשנת 2006.

 

לגבי רכישה שתבוצע מ- 1 בינואר 2006  ועד 30 בספטמבר 2006, ניכוי הפחת בשנת 2006 ייעשה בהתאם לדין הרגיל ואילו היתרה כולה תנוכה בשנת 2007.

 

התקנות מגבילות את יישום הפחת המואץ במקרים מסוימים:

 

§         הנישום מחויב להציג אישור מיוחד על כך שהציוד שימש ברשותו לייצור הכנסה בפעילות מזכה, בכל התקופה עד לתום השנה שבשלה נתבע הפחת המואץ.

 

§         נישום שקיבל מלכתחילה מהמדינה זיכיון או זיכיון משנה, או שהמדינה השתתפה, במישרין או בעקיפין, בתקציבו בשנות המס 2005, 2006 או 2007, בשיעור העולה על 20% לא יוכל לתבוע ניכוי פחת מואץ כאמור, כאשר מענקים לפי החוק לעידוד השקעות הון לא יחשבו כהשתתפות המדינה לעניין זה.

 

§         רכישה שאינה 'רגילה' (למשל רכישה מקרוב, שינוי ייעוד וכו') לא ניתן יהיה לדרוש בגינה ניכוי פחת מואץ כאמור.

 

§         באם בחר הנישום בפחת מואץ, אזי כל הציוד שנרכש בתקופה הקובעת יכלל במסגרת הפחת המואץ.

 

§         נישום שקיבל פחת מואץ על ציוד ומכר את הציוד לקרוב בתקופה של ארבע שנים מיום רכישתו, לא יוכל לדרוש הרוכש פחת בעדו.


למסמכים אחרונים של רו"ח בועז מקלר