הועד המקומי – ניהול חשבונות ודיווח כספי
בועז מקלר, רואה חשבון; אמיר כהן, רואה חשבון, 31.10.04


1. כללי
בסע' 15 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), התשס"ד – 2004 נקבע:
א. חשבונות ועד מקומי שלא החליט לפעול באמצעות המועצה כאמור בסעיף 132 א יבוקרו בידי רואה חשבון שמינתה לכך המועצה והוא יגיש למועצה דוח על פעולותיו של הועד המקומי, העתק הדוח יועבר בידי רואה החשבון לממונה.
ב. הועד המקומי יישא בעלות שכרו של רואה החשבון.
ג. ועד מקומי שלא החליט לפעול באמצעות המועצה כאמור בסעיף 132 א:
.1 חשבונותיו יתנהלו בהתאם להוראות החלות על חשבונות המועצה.
.2 יגיש למועצה, מדי שנה, דוח כספי שנתי מבוקר בידי רואה חשבון, לגבי שנת הכספים שחלפה. הדוח הכספי יוגש לא יאוחר מארבעה חודשים מתום שנת הכספים. תמצית הדוח הכספי תופץ לכל תושבי היישוב בתוך 14 ימים מהגשת הדוח למועצה.
הוראה זו חלה על הוועד המקומי הקיים בישוב בו קיים וועד מקומי נפרד לחלוטין וגם בישוב בו קיימת זהות פרסונלית בין חברי וועד האגודה החקלאית או הקהילתית לבין חברי הועד המקומי.

ועד מקומי אשר אינו מנהל את חשבונותיו באמצעות המועצה, חייב להיערך לקראת שנת 2005, מועד הכניסה לתוקף של הוראות הצו בהתאם. בחוזר זה יפורטו חלק מן הצעדים אשר יש לבצע ויתוארו היבטים שונים אשר משפיעים על פעילות הוועד.
2. פתיחת תיקים ברשויות המס
על הוועד המקומי להודיע לרשויות המס – מע"מ ומס הכנסה – על תחילת פעילות. ההודעה צריכה להתבצע מיידית בתחילת 2005. נבהיר כי לכל וועד המקומי קיים מספר ישות המתחיל במס' 501. וועדים אשר אין בידם את המידע הנ"ל יכולים לקבל המידע במשרד הפנים.

בשלב הראשון על הוועד המקומי להודיע למע"מ על תחילת פעילות ואח"כ במס הכנסה בפקיד שומה ירושלים 3 (מלכ"רים).

טפסים לפתיחת תיקים ניתן למצוא בכתובת http://www.mof.gov.il/taxes כלים לשימושך/טפסים. למס הכנסה – טופס 4436, למע"מ – טופס 24.

כמו כן על הוועד המקומי לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה לשם דיווח על העסקת עובדים, ניכויי מס ותשלום מס שכר ומעסיקים. הדיווח מתבצע בטופס 4436.
3. העברת עובדים והסכמים
על הוועד המקומי לפעול להעברת עובדים העוסקים בפעילות המוניציפלית המועסקים כיום על ידי האגודה או במשולב עם האגודה להעסקה אצלו. העסקה במסגרת הוועד המקומי חייבת במס נמוך יותר (מס מעסיקים – 4%, מס שכר – 8.5%) מול מס ערך מוסף (17%)
4. הערכות לתשלומי מס
פירוט בדבר תשלומי המסים החלים על פעילות הועד המקומי מובא במאמרנו מיום 3.7.2003 "דרישות חוקי המס מהועד המקומי".

תשומת הלב כי החבות במס שכר חלה רק אם השכר השנתי שמשלם הוועד המקומי עולה על 90,015 ש"ח [בשנת 2004] בוועדים מקומיים בהם הדבר רלוונטי יש מקום לרכוש שירותי עבודה, אשר יחייבו ספיגת המע"מ, על מנת להימנע מהצורך בתשלום מס שכר.
5. אופן ניהול חשבונות
על מנת להקל על הבקרה התקציבית מוצע כי אינדקס הנהלת החשבונות של פעילות הוועד המקומי יהיה בהתאם למבנה תקציב הוועד המקומי.

ניהול חשבונות הוועד המקומי צריך שיהיה בהתאם לבסיס מזומן מותאם כפי שנקבע בתקנות הנהלת חשבונות (רשויות מקומיות), התשמ"ח – 1988. נוסח התקנות מוצג במאמרנו מיום 8.12.2003 "ביקורת חשבונות הועד המקומי".

ההבדל העיקרי בין הוראות אלו לכללים חשבונאיים מקובלים הוא שרישום ההכנסות וההוצאות הנו על בסיס מזומן, למעט חריגים, זאת בניגוד לשיטה המקובלת של רישום על בסיס מצטבר ורישום השקעות כהוצאות.

לשם שמירה על נוהל העבודה של אישור מסמכים, ניהול תזרים המזומנים ובקרה תקציבית ממשית ומעשית אנו ממליצים שלא לבצע שינוי בניהול החשבונות השוטף של הוועד המקומי אלא לבצע את ההתאמות הנדרשות רק בסוף השנה לצרכי ביקורת הדוחות הכספיים.
6. לוח זמנים לביקורת הדוחות הכספיים
תשומת הלב כי הוראות החוק קובעות לוח זמנים קשיח להגשת הדוחות למועצה ועל הוועדים המקומיים להיערך בהתאם. על פי הוראות החוק הדוחות הכספיים צריכים להיות מוגשים למועצה לא יאוחר מ – 4 חודשים לאחר תום שנת הכספים.
7. צו הארנונה של הוועד המקומי
בוועדים בהם לא הוטל עד כה צו ארנונה על פעילות הוועד המקומי מוצע לשקול בקפדנות האם הוועד המקומי נדרש להטיל מסים גם על נכסים אשר אינם למגורים. לעניין זה עומדים על כף המאזניים שני פרמטרים – שיעור חלק מתושבי הישוב אשר אינו בעל הנכסים העסקיים בישוב מול שיעור הנכסים העסקיים בישוב אשר אינם בבעלות מלאה של תושבי הישוב.

בכל מקרה בשל הקשיחות בשינוי גובה הארנונה על הוועד מקומי אשר מטיל את המיסים לראשונה וצופה גידול עתידי באוכלוסיה ובשירותים שיסופקו לתכנן את תקציבו מתוך שיקולים ארוכי טווח.
8. ניהול האגודה הקהילתית במקביל לוועד המקומי
בישובים בהם קיימת אגודה קהילתית יש לשקול האם יש צורך כי בניהול פעילות כספית במסגרת האגודה הקהילתית.

להערכתנו מרבית הפעילויות המתנהלות כיום במסגרת האגודה הקהילתיות יכולות להתבצע במסגרת הוועדים המקומיים. לפיכך ניתן לפעול כך שהמועצה האזורית תאציל סמכויות מתאימות לוועד המקומי אשר יכללו גם את הפעילויות המתנהלות כיום במסגרת האגודה הקהילתית. בדרך זו ימנע הצורך מניהול מערכת כספית נפרדת נוספת.

להחלטה בעניין זה משמעויות נוספות למשל - סמכויות לגבי אישור התקציב השנתי של הפעילות – ועד/אסיפה, דרך מימון הפעילויות הקהילתיות – לפי מ"ר/יחידה/נפש, עלויות ניהול מערכות כפולות ועוד ולפיכך על כל וועד מקומי/אגודה לשקול האם מודל פעולה זה מתאים לצרכיו.

לדעתנו בחלק ניכר מן הישובים בהם מתקיים בפועל עיקרון זהות הוועדים בין וועד ההנהלה של האגודה הקהילתית לוועד המקומי יש מקום לאמץ מודל זה מטעמי יעילות וחסכון.
9. התאמת חשבונות עם הוועד המקומי
ישובים מסוימים ביצעו את הדיווח על פעילות הוועד המקומי במסגרת חוברת הדיווח על פעילות האגודה החקלאית. בשל שיטת הדיווח על פעילות הוועד המקומי לא באו לידי ביטוי בדוחות אלו יתרות חייבים, זכאים, סכומים שהוצאו למימון השקעות וכו'. בביצוע ההפרדה החשבונאית יש לבחון בקפידה הטיפול בנושאים אלו.


מסמכים אחרונים של בועז מקלר