דחיית תחולת התיקון לצו המועצות האזוריות
בועז מקלר, רואה חשבון; אמיר כהן, רואה חשבון, 3.10.04


ביום 19 בספטמבר 2004 פורסם בקובץ התקנות תיקון לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(תיקון), התשס"ד – 2004 לפיו תחולת התיקון לצו תהיה ביום 1 בינואר 2005 במקום 60 יום מפרסומו כפי שנקבע במקור.

הוראה זו נותנת זמן נוסף להתארגנות ליישום ההוראות המעודכנות ומותירה את המצב החוקי בשנת 2004 ללא שינוי בהשוואה למצב ששרר בשנים הקודמות.

מההיבט הדיווח החשבונאי, שינויים נדרשים לביצוע החל מיום 1 בינואר 2005 ואילך.

פרטים נוספים ביחס להוראות התיקון הובאו במאמרנו מיום 20.6.04 "השינוי במעמד הועדים המקומיים".

כפי שפרטנו בעבר הוראות התיקון לצו דורשות שינוי צורת הדיווח החשבונאי מהשיטה המעודכנת המקובלת בעסקים בה מדווחים מרבית הוועדים המקומיים (שיטת דיווח על בסיס מצטבר) לשיטה הנדרשת ברשויות המקומיות אשר הומלץ לשנותה.

לדעתנו הוראה זו, אינה סבירה והיה מקום לאפשר לוועדים מקומיים לבחור את שיטת הדיווח המתאימה להם. אנו מקווים כי הגופים המתאימים יאמצו הוראות מעבר מקלות בעניין זה על מנת לאפשר לוועדים מקומיים שלא לשנות את שיטת הדיווח עד אשר יהיה שינוי בשיטת הדיווח של שאר הרשויות המקומיות.

מעבר לכך, אנו פועלים לכך שבישובים בהם מתקיים עיקרון זהות הוועדים (בין עם וועד האגודה החקלאית או וועד האגודה הקהילתית) תתאפשר תקופת מעבר נוסף לדיווח על פעילות הוועד המקומי במשולב עם הדיווח על פעילות האגודה בהתאם לגישה שהייתה נהוגה עשרות בשנים, על מנת שלא להטיל עומס מיותר וכפול על המסגרות הללו.מסמכים אחרונים של בועז מקלר