פטור מביטוח לאומי ומביטוח בריאות למתגייסים לצבא
בועז מקלר, רו"ח; אבנר עופר, רו"ח - 11.7.2004


להלן הבהרות בדבר תחולת הפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות למתנדבי שנת שירות במסגרת תנועות הנוער ולחניכי מכינות במסגרת אגף הנוער והנח"ל והמשימות הלאומיות.

בתיקון 52 לחוק הביטוח הלאומי ובתיקון 18 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי שתחולתם החל מ-01.08.02, נקבעו הכללים הבאים למתן הפטור.
פטור לתלמיד מעל גיל 18

יינתן פטור לתלמיד במוסד על יסודי (ט'-י"ב) או לאדם המצוי בהכשרה מקצועית מיום שמלאו לו 18 שנה ועד גיל 21 שנה, בעד התקופה שבה הוא לומד או מצוי בהכשרה מקצועית ובלבד שהחל את שירותו הצבאי/לאומי לפני גיל 21 (סעיף 351 (י"א) (2 א) לחוק).
שניים עשר חודשי פטור מתום הלימודים או מגיל 18 כמאוחר מביניהם

תושב ישראל שמלאו לו 18 שנה או שסיים לימודיו לאחר גיל 18 יקבל פטור לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים (רצופים או לא רצופים) ובלבד שהחל את שירות הצבאי/לאומי לפני גיל 21.

המשמעות של הסעיף היא כי פטור יחול גם לאחר גיל 19, כל עוד לא נוצלה מכסת 12 החודשים (סעיף 351 (י"א) (2ב) לחוק).

הפטורים האמורים יינתנו אך ורק למי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי והכנסתו בשנת המס אינה עולה על 5% מהשכר הממוצע במשק (348 ש"ח לחודש).

נדגיש כי הפטורים הנ"ל אינם חופפים, כלומר ניתן לקבל פטור עפ"י סעיף 351 (י"א) (2א) בשל לימודים/הכשרה מקצועית מגיל 18 עד 20 ומגיל 20 עד 21 בגין סעיף 351 (י"א) (2ב).

על פי הוראות אלו, מתנדב שנת שירות אשר סיים לימודיו התיכוניים ב-31.08.2003 (שנת לימודים מסתיימת על פי החוק במועד זה), יהיה פטור עד 31.08.2004 מדמי ביטוח לאומי ובריאות. ממועד זה ועד גיוסו לצבא יהיה חייב בדמי ביטוח לאומי ובריאות.
הארכת הפטור עד מועד הגיוס

בעקבות פנייתנו המוסד לביטוח לאומי מטפל בתיקון החוק כך שמתנדבי שנת שירות במסגרת תנועות הנוער או במסגרת אגף הנוער והנח"ל והמשימות הלאומיות יהיו פטורים מדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות עד מועד תחילת שירותם הסדיר.


מסמכים אחרונים של בועז מקלר