תשלומי דמי ביטוח לאומי בקיבוצים שביטלו את סידור העבודה
בועז מקלר, רואה חשבון; אבנר עופר, רואה חשבון, 4.7.04


החיוב בתשלום דמי ביטוח לאומי בקיבוצים נקבע בסעיף 3 לחוק הביטוח הלאומי הקובע:
"לענין חוק זה רואים חבר אגודה שיתופית העובד במפעל האגודה או מטעמה כעובד ואת האגודה רואים כמעבידו; ואולם בחבר אגודה שיתופית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי רואים את החבר כעובד, ואת הקיבוץ או המושב השיתופי כמעבידו, אם החבר עוסק בתפקידו במסגרת סידור העבודה ולא על פי התקשרות אישית בינו לבין מעביד אחר, אף אם אין התפקיד מבוצע במפעל האגודה או מטעמה"
(הדגשה שלנו – ב.מ.).

מהוראה זו עולה כי התנאי לחיוב חברי קיבוץ הוא קיומו של סידור עבודה מכוח התקנון של הקיבוץ.

הכוונה במונח "סידור עבודה" היא כי סדרי עבודת החבר וחלוקתה נקבעים ע"י רשויות האגודה ובהתאם לצרכיה. סידור העבודה מבטא תפיסת עולם שיתופית בה כל אחד ואחד מחברי האגודה מעמיד לרשותה את כוח עבודתו ( וזאת מעצם הצטרפותו אליה וקבלת הוראות התקנון על עצמו).

לאור האמור, בקיבוצים בהם לא מוטלת על החברים החובה לקיים תורנויות וגיוסים ובוטל סידור העבודה ע"י שינוי התקנון או החלטות האסיפה הכללית הוראת סעיף 3 לחוק אינה רלוונטית.

במקרים אלו יחול על הקיבוץ המעסיק את חבריו כעובדים הדין הכללי המחייב תשלום דמי ביטוח לאומי עבור החבר כמקובל לכל עובד אחר, ולפיכך אין הכרח ואין כל משמעות להמשיך בתשלום בסוג 05.
הבהרות נוספות והמלצות

א. חברים שאינם עובדים (פרט לנשים נשואות שאינן עובדות) לפני גיל פרישה יש להפנות לביטוח לאומי לצורך הסדרת תשלום דמי הביטוח. במקרה זה עליהם לשלם לפי המינימום הקבוע למי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי בסך 132 ₪ לחודש (84 ₪ מס בריאות +48 ₪ ביטוח לאומי).

ב. מועמדים או בני משק שאינם עובדים אין צורך בתשלום דמי ביטוח לאומי בסוג 08 או 04 לפי העניין. מועמדים או בני משק שעובדים דמי הביטוח ישולמו עבורם ככל עובד אחר, בתלות בגילם.

ג. לחברים בגיל פרישה העובדים במשק באופן מלא ועדיין לא מקבלים קצבת זקנה (גברים 70-65 נשים 65-60) יש לשלם עליהם דמי ביטוח ככל עובד שכיר פרט לענפים נכות ונפגעי תאונות.
לחברים בגיל פרישה המקבלים קצבת זקנה אין צורך לשלם דמי ביטוח לאומי או מס בריאות.
למרות האמור לעיל לעניין חברים בגיל הפרישה יש לשקול בזהירות את השינוי לאור מבחני הזכאות לקצבאות.
מוצע בשלב זה להמשיך ולפעול על פי עמדת המוסד לביטוח לאומי ולשלם על פי הסדרי העבר לפיהם נקבעו מבחני הכנסה לעניין זכאות לקצבאות (ראו מאמרנו מיום 13.3.2004 "קצבאות שאירים – תחולה וקביעת הכנסה").


מסמכים אחרונים של בועז מקלר