קצבאות שאירים לאלמנים ותוספות בעד בני זוג של נכים
בועז מקלר, רו"ח; אבנר עופר, רו"ח - 27.6.2004


א. אישור קצבאות ותוספות לארבע שנים קודמות
1. בעקבות פעילות ממוקדת של משרדנו וטיפול משפטי מוצלח בבג"צ שנעשה ע"י עו"ד רון רוגין ומשרד עו"ד אטיאס, פרוכטר, ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בראשות ח"כ שאול יהלום האריכה בישיבתה מיום 21.6.2004 ללא הגבלת זמן, הוראת שעה, שנקבעה ביולי 2003.

בהוראת השעה נקבע כי אלמן שהוא חבר קיבוץ זכאי לקצבת שאירים אם היקף עבודתו לא עלה על חצי משרה (24 שעות שבועיות), כמו כן, נכה שהוא חבר קיבוץ יהיה זכאי לתוספת בעד בן זוגו אם היקף עבודתו של בן הזוג לא עולה על חצי משרה (24 שעות שבועיות).

עד לאותה הוראת שעה, שנקבעה ביולי 2003, חבר הקיבוץ לא היה זכאי לקצבת שאירים או לתוספת בעד בן זוגו של נכה.

הוועדה שכללה את ח"כ אורית נוקד וח"כ אבשלום וילן קבעה כי התקנות שאושרו יחולו רטרואקטיבית מהראשון לחודש ינואר 1999.

2. תיקון התקנות האמורות יאפשר לאלמנים ולנכים חברי קיבוצים ומושבים שיתופיים לממש את זכאותם לקצבת שאירים/תלויים לתקופה קודמת בת ארבע שנים החל מ-1 לינואר 1999 וזאת בתנאי שהאלמן/ בן הזוג של הנכה עובדים פחות מעשרים וארבע שעות שבועיות והכנסותיהם (לא כולל "הכנסת" חבר הקיבוץ לצורך ביטוח לאומי) נמוכות מ-3,969 ₪ שהם 57% מהשכר הממוצע במשק.

ע"פ התיקון האמור, יקבלו האלמנים/בני זוג של נכים חברי הקיבוצים והמושבים השיתופיים את זכאותם ארבע שנים קודמות מיום הגשת התביעות לקצבה. לדוגמה, אלמן שהגיש את תביעתו לקצבת שארים במרץ 2003 יקבל את קצבת השארים החל ממרץ 1999.

מאחר ותקנות ההשעיה לביטול הזמני של תקנות 5א 1א מסתיימות בתאריך 1 ביוני 2004 והתקנות החדשות בדבר ביטול תקנה 5א, החלפת תקנה 1א, ובדבר תקופת התשלום הקודמות עדיין לא נכנסו לתוקף, יופסק תשלום קצבאות השארים לאלמנים באופן זמני. התשלום יחודש לאחר חתימת שר העבודה והרווחה על התקנות ופרסום התקנות ברשומות .

לצורך בחינת זכאות האלמן/בן זוג של נכה לתשלום לתקופה קודמת יידרשו האלמנים/בני זוג של נכים והקיבוץ להעביר לביטוח הלאומי הצהרות על היקף שעות עבודה, הכנסות, וסידור עבודה (רישום שעות) בהתאם לתקופת האלמנות/נכות, אך לא לפני 1 בינואר 1999.

לאור האמור, ולאור העובדה כי הקיבוץ אינו מוכר כשאירים של החבר מומלץ להכין את הנתונים האמורים לגבי האלמנים מראש, על מנת למנוע עיכובים בהגשת הבקשות.
ב. תקנות הביטוח הלאומי (הגדרת הכנסת נכה) (תיקון), התשס"ד - 2004
להלן נוסח התקנות שאושרו בוועדת העבודה והרווחה:

"בתוקף סמכותי לפי סעיפים 195 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995 (להלן - החוק), לאחר התייעצות במועצת המוסד לפי סעיף 12 לחוק, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אני מתקין תקנות אלה:
החלפת תקנה 1א 1 בתקנות הביטוח הלאומי (הגדרת הכנסת נכה), התשל"ו - 1975, במקום תקנה 1א יבוא -
הכנסת חבר קיבוץ ומושב שיתופי לעניין סעיף 200(ג)(1) לחוק, יראו חבר קיבוץ או מושב שיתופי שהוא עובד כאמור בסעיף 3 לחוק (להלן - החבר), המועסק במסגרת סידור העבודה של הקיבוץ או המושב השיתופי:
(1) לא יותר מעשרים וארבע שעות בשבוע - כמי שהכנסתו כאמור בתקנה 1 אינה עולה על הסכום שנקבע לגביו בלוח ט' לחוק;
(2) יותר מעשרים וארבע שעות בשבוע - כמי שהכנסתו כאמור בתקנה 1 עולה על הסכום שנקבע לגביו בלוח ט' לחוק, בסכום שאינו מזכה אותו לקצבת נכות.
תחילה ותחולה 2 על אף האמור בתקנה 3 לתקנות הביטוח הלאומי (הגדרת הכנסת נכה) (תיקון הוראת שעה), התשס"ג - 2003, תחילתה של תקנה 1 לתקנות אלה ביום י'ג בטבת התשנ"ט (1 בינואר 1999) (להלן - יום התחילה) והיא תחול על גמלה המשתלמת בעד יום התחילה ואילך."
ג. תקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זיקנה ושארים) (תיקון), התשס"ד - 2004
להלן נוסח התקנות שאושרו בוועדת העבודה והרווחה:

"בתוקף סמכותי לפי סעיפים 238 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995 (להלן - החוק), לאחר התייעצות במועצת המוסד לפי סעיף 12 לחוק ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
ביטול תקנה 5א 1 בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זיקנה ושאירים), התשל"ז - 1976, תקנה 5א - בטלה.
תחילה ותחולה 2 על אף האמור בתקנה 5 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זיקנה ושאירים)(תיקון והוראת שעה), התשס"ג- 2003, תחילתה של תקנה 1 לתקנות אלה ביום י'ג טבת התשנ"ט (1 בינואר 1999) (להלן - יום התחילה) והיא תחול על גמלה המשתלמת בעד יום התחילה ואילך".


מסמכים אחרונים של בועז מקלר