השינוי במעמד הוועדים המקומיים
בועז מקלר, רו"ח 20.6.2004


א.

בימים אלה אישר שר הפנים נוסח מעודכן וסופי לתיקון לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות). התיקון לצו הועבר לאישור משרד המשפטים, כשלאחריו יוחזר לחתימת השר וייכנס לתוקף 60 יום מיום פרסומו ברשומות.

התיקון מהווה מהפכה מוניציפלית במערכת היחסים שבין המועצה האזורית לוועד המקומי, בין היתר על ידי חיזוק מעמד המועצה ומתן סמכויות רחבות יותר למועצה האזורית - בהאצלת סמכויות לוועד על פי שיקול דעתה (ולא בדרך של מתן סמכויות שיוריות לוועד, כפי שקיים כיום), בפיקוח ובקרה על פעולות הוועד במקום הממונה על המחוז במשרד הפנים, ועוד.

כמו כן, מכפיף התיקון את הוועדים המקומיים לדינים החלים על הרשויות המקומיות, וזאת בין היתר בתחום ניהול ביקורת החשבונות ובתחום העסקת העובדים.

יודגש כי הוראות הצו המתוקן חלות על כלל הוועדים המקומיים, לרבות אלו אשר מתקיים בהם עקרון זהות הוועדים.
להלן עיקרי התיקון:
1. האצלת סמכויות ראש המועצה לראש הוועד המקומי:

התיקון קובע, כי ראש המועצה יהיה רשאי, באישור המועצה, לאצול לראש ועד מקומי שבתחום המועצה מסמכויותיו ומתפקידיו, הכל למעט סמכויותיו על פי חוק רישוי עסקים.

2. סמכויות הוועד המקומי:

על פי המצב שהיה קיים לפני התיקון, הוקנו לוועד המקומי כל הסמכויות שהיו למועצה האזורית, והוא הורשה להשתמש בהן כל עוד המועצה לא השתמשה בהן, או כל עוד לא נשללה זכותו ע"י המועצה להשתמש בהן.

בעקבות התיקון, נקבע כי מוקנות לוועד המקומי רק אותן הסמכויות שהואצלו לו על ידי המועצה האזורית.

התיקון גם קובע מספר סמכויות אותן המועצה אינה רשאית לאצול לוועד המקומי, והם יהיו בסמכותן הבלעדית של המועצות:

- הסמכות להטיל אגרות, היטלים או דמי השתתפות;
- הסמכות להתקין חוקי עזר ולפרסמם;
- הסמכות לייסד תאגידים; לרכוש מניות/זכויות בתאגידים שמטרותיהם מסייעות לוועד המקומי בהשגת מטרותיו; להיות חבר בעמותות (אלא באישור שר הפנים);
- הסמכות להפקיע מקרקעין על פי חוק התכנון והבנייה;
- הסמכות לאשר את תקציב הוועד המקומי;

הוועד המקומי יהיה רשאי לפעול לביצוע הסמכויות שהואצלו לו בעצמו, או באמצעות המועצה. במידה והחליט לפעול באמצעות המועצה, הוא רשאי לפנות אליה בבקשה לבצע פעולות בתחומו, כאשר המועצה מצדה תעשה את כל הדרוש לשם כך, לרבות התקשרויות לרכישת טובין או שירותים. כל הפעולות כאמור ימומנו מתקציב הוועד.
3. העסקת עובדים:

הוועד המקומי רשאי להעסיק עובדים לשם ביצוע הסמכויות שהואצלו לו. עובדים אלה ימונו באישור המועצה, על פי הדינים החלים על קבלת עובדים ברשויות המקומיות, ושכרם ותנאי עבודתם יהיו כשל עובדי המועצה האזורית.

כמו כן, ניתנה לממונה על המחוז במשרד הפנים הסמכות לקבוע, באישור השר, את מספר העובדים המרבי שיועסק על ידי הוועד המקומי.
4. גביית ארנונה:

לפני התיקון, גבה הוועד המקומי את מסי הארנונה עבור המועצה, אלא אם המועצה החליטה כי המסים ישולמו ישירות על ידי החייב. בתיקון נקבע כלל הפוך, לפיו מסי הארנונה ישולמו למועצה במישרין, אלא אם המועצה הסמיכה את הוועד לגבות את המסים עבורה.
5. מסי הוועד המקומי:

על פי המצב שהיה קיים לפני התיקון, היה הוועד המקומי רשאי להטיל בתחומו, באישור המועצה, כל מס או ארנונה שהמועצה היתה רשאית להטיל. על פי התיקון, רשאי הוועד להטיל מסים וארנונה כאמור רק לשם ביצוע הסמכויות שהואצלו לו על ידי המועצה.

במקרה והוועד לא החליט על הטלת מסים כאמור, רשאית המועצה להחליט על הטלת מסי ועד מקומי, אם נוכחה שהם דרושים לביצוע הסמכויות שהואצלו לוועד המקומי.

לפני התיקון, היה הוועד המקומי אחראי לגביית המסים בעצמו, אלא אם החליט כי המועצה תגבה אותם עבורו. לאחר התיקון חל כלל הפוך, לפיו מסי הוועד המקומי והארנונה ייגבו בידי המועצה ויועברו לוועד, אלא אם החליטה המועצה להסמיך את הוועד לגבות את המסים, כולם או חלקם.

במידה והמועצה נוכחה כי הוועד אינו גובה את מסי הוועד או מתרשל בגבייתם, היא רשאית לגבותם בעצמה ולהשתמש בהם לצורכי היישוב, וזאת ללא צורך בקבלת אישור מהממונה על המחוז לשם כך, כפי שהיה קיים לפני התיקון.
6. איסור על ראש הוועד המקומי לקבל שכר:

על פי התיקון, ראש ועד מקומי לא יהא זכאי לשכר בקשר לביצוע תפקידו.
7. מספר חברי הוועד המקומי:

מספר החברים בוועד המקומי צומצם עקב התיקון ועומד על בין 5 ל-7 חברים בישוב שבו עד 1,500 תושבים, ובין 9 ל-11 חברים ביישוב שבו מעל 1,500 תושבים.
8. איסור על כהונת קרובי משפחה בוועד:

נקבע איסור על כהונת שני קרובי משפחה בוועד מקומי אחד.
9. ישיבות הוועד המקומי:

נציג האזור שבו מצוי היישוב יוזמן לישיבות הוועד המקומי של אותו יישוב.
10. ביקורת חשבונות:

חשבונות ועד מקומי שאינו פועל באמצעות המועצה יבוקרו בידי רואה חשבון אשר ימונה על ידי המועצה, ואשר יגיש למועצה (עם העתק לממונה) דו"ח על פעולות הוועד המקומי.

עוד נקבע, כי הביקורת על חשבונות הוועד המקומי תתנהל בהתאם להוראות החלות על חשבונות רשויות מקומיות.

ראה לעניין זה מאמרנו מיום 8.12.03 בנושא "ביקורת חשבונות הוועד המקומי".

הוועד יגיש למועצה בתוך 4 חודשים מתום כל שנת כספים, דו"ח כספי שנתי מבוקר בידי רואה חשבון, שתמציתו תופץ לכל תושבי היישוב בתוך 14 ימים מהגשתו למועצה.
ל"ביקורת חשבונות הוועד המקומי" - לחץ כאן
11. מילוות למימון פעולות פיתוח:

צומצמה זכותו של הוועד לקבל מילוות ונקבע, כי הוא יהיה רשאי לקבל מילוות, באישור המועצה והממונה, וזאת אך ורק לשם מימון פעולות פיתוח, קרי: הקמת או רכישת מבנים לצורכי ציבור וכן ביצוע עבודות תשתית לצורכי ציבור.
12. פיקוח על ועד מקומי שאינו ממלא תפקידו:

על פי המצב לפני התיקון, היה נתון הפיקוח על תפקוד הוועד, בידי הממונה על המחוז במשרד הפנים.

במקרה של ועד שלא מילא תפקידיו כנדרש, רשאי היה הממונה להורות בצו על קיום בחירות לוועד חדש, על מינוי ועד חדש מתוך האנשים הכשירים לכך, או על מינוי ועדה אשר תבצע את תפקידי הוועד.

כן ניתנה לממונה הסמכות לדרוש בצו, מועד שנמנע ממילוי חובה או ביצוע עבודה שהוטלו עליו על פי כל דין, למלא את החובה או לבצע את העבודה, ובמקרה שהוועד לא ביצע זאת תוך הזמן הנקוב בצו, למנות אדם לשם כך.

על פי התיקון, הועברו הסמכויות הנ"ל מהממונה למועצה האזורית/לראש המועצה בהתאמה, כאשר לממונה ניתנה הסמכות להורות בצו לראש המועצה להפעיל את הסמכויות האמורות במקרה והוא נמנע מלהפעילן ואף להפעיל בעצמו את הסמכויות הנ"ל או למנות אדם לביצוען, במקרה וראש המועצה לא מקיים את הוראות הצו תוך מסגרת הזמן הנקובה בו.
13. ועדת ביקורת:

התיקון קובע כי תוקם בכל יישוב ועדת ביקורת, אשר חבריה ימונו על ידי המועצה מבין תושבי היישוב אשר אינם חברי הוועד המקומי ואשר הציעו את מועמדותם. מספר החברים בוועדה יהיה בין 3 ל-5.

ועדת הביקורת תבדוק את תקינות החלטות ופעולות הוועד המקומי.

בתוך 3 חודשים מתום כל שנה תעביר הוועדה לוועד המקומי טיוטת דו"ח ביקורת, להערותיו. בתוך 5 חודשים מתום כל שנה, תמציא הועדה לוועד המקומי, לראש המועצה ולוועדת הביקורת של המועצה, את דו"ח הביקורת הסופי.

דו"ח הביקורת יהיה פתוח לעיון לכל תושבי היישוב וסיכום תמציתי ממנו יופץ לכל תושבי היישוב תוך 14 יום ממועד הגשתו למועצה.
ב. הסתייגויות הוועדה הבין מושבית:

מר דודו קוכמן, מרכז הוועדה הבין-מושבית ומזכיר האיחוד החקלאי פנה לשר הפנים אברהם פורז במכתב ובו הסתייגויות לנוסח התיקון המוצע. להלן עיקרי הדברים:
1. שמירת זהות הוועדים באגודות שיתופיות מסוימות:

ההתיישבות הכפרית מושתתת על אגודות שיתופיות לסוגיהן אשר מנהלות ספרי חשבונות המבוקרים על ידי רו"ח בפיקוח המדינה, תוך הפרדה בין פעילות האגודה לפעילות המוניציפלית. ניהול היישוב הכפרי הקהילתי נכלל בין מטרות האגודות כקבוע בתקנון כל אחת מהאגודות.

ההצעה להפריד הוועד המקומי מהאגודה ולהטיל עליו ועל המועצה האזורית האחריות הבלעדית לנושא המוניציפלי, יוצרת חיכוכים בין גופים הקיימים ממילא להם מטרות זהות ובנוסף מטילה על הוועד המקומי הנפרד מעמסות מינהליות כבדות ומיותרות.

ההצעה הקיימת תבטל את היתרונות המובהקים של האגודה השיתופית למימון השקעות ופעילויות קהילתיות ממקורות עצמיים של חבריה ותטיל את מלוא תקצוב הפעולות והשקעות התשתית המוניציפלית על תקציביהן של המועצות האזוריות והמדינה.

לפיכך מוצע, כי במקומות בהם מרבית החברים מאוגדים באגודה שיתופית קיימת (מושב, קיבוץ, אגודה לה חברים מרבית החברים והתושבים שאינם חברים יבחרו נציגים שיצורפו לוועד האגודה במסגרת פעילותו המוניציפלי.

האגודה, לרבות פעילותה המוניציפלית, תבוקר על ידי רו"ח של האגודה, תוך הפרדה חשבונאית של הפעילות המוניציפלית על פי כללים חשבונאים שיתואמו עם משרד הפנים.
2. לעניין ביטול סמכותו השיורית של הוועד המקומי והאצלת סמכויות על ידי המועצה:

המצב יוצר חוסר ודאות לגבי סמכויות הוועד המקומי, ואף יכול להיווצר מצב לפיו המועצה לא תאציל לוועד מסוים תפקיד כלשהו, שאז הופך הוועד לגוף ריק מתוכן. לאור זאת, מומלץ לקבוע מספר סמכויות מסוימות אשר יוותרו כחלק מסמכויות הוועד המקומי בכל מקרה, כגון: חינוך, תרבות וחיי קהילה) וזאת על מנת ליצור ודאות כלשהי ביחס לסמכויות הגוף הנבחר.
3. לעניין הפיקוח על ועד מקומי שאינו ממלא תפקידו:

מוצע כי סמכות הפיקוח על הוועד תישאר בידי הממונה על המחוז, שהינו גורם ממלכתי, ולא בידי גוף פוליטי נבחר, וזאת בשל החשש משיקולים זרים ומשוא פנים, העלולים להיות גורם ביחסים שבין המועצה לבין ועד מקומי מסוים. יחד עם זאת, מומלץ להשאיר לראש המועצה את הזכות לפנות לממונה בעניין ועד מקומי אשר נמנע ממילוי חובתו, כשפניה כאמור תחייב דיון בפני הממונה.
4. ביקורת על ניהול מערכת החשבונות של הוועד המקומי:

מוצע כי רואה החשבון ימונה ע"י הוועד המקומי, בהתייעצות עם המועצה, ולא בידי המועצה בלבד.
5. הוראות מעבר ביחס לתחולת התיקון:

על מנת למנוע חוסר ודאות ולאפשר תקופת היערכות לוועדים המקומיים אשר כבר מכהנים ואשר הסתמכו על הוראות הצו הנוכחי, מוצע כי הוראות התיקון יכנסו לתוקף ביחס לכל יישוב בו מכהן כבר ועד מקומי במועד כניסת הצו לתוקף - החל ממועד הבחירות הראשון לוועד המקומי שמתקיימות לאחר כניסת הצו לתוקף".

אנו נשוב ונעדכנכם באם ייערכו בצו שינויים נוספים בטרם כניסתו לתוקף.


מסמכים אחרונים של בועז מקלר