קצבאות שאירים - תחולה וקביעת הכנסה
בועז מקלר, רואה חשבון; אבנר עפר, רואה חשבון, 13.4.04


קבלת קצבאות ארבע שנים למפרע

בעקבות הבג"צ שהגישו אלמנים חברי קיבוצים באמצעות עו"ד רון רוגין ומשרד עו"ד אטיאס פרוכטר, ובעקבות העתירה המתוקנת שהוגשה לבג"צ ביום 09/03/04, החליטה מנהלת המוסד לביטוח לאומי להמליץ בפני שר העבודה והרווחה לבטל את תקנה 5א באופן מוחלט וללא הגבלת זמן. הנושא יובא להתייעצות בועדת התקנות של המוסד לביטוח לאומי בהקדם האפשרי במטרה לקדם החקיקה.

על יסוד העתירה המתוקנת, הוציא בית המשפט העליון בשבתו כבית דין גבוה לצדק ביום 31.03.04 צו על תנאי המורה לשר העבודה והרווחה ולמוסד לביטוח לאומי להסביר מדוע לא תוכרז תקנה 5א כבטלה ומדוע לא יקבע כי אלמנים העובדים פחות מ 24 שעות שבועיות או לא עובדים כלל אינם זכאים לקבל קצבת שארים למפרע לתקופה של עד ארבע שנים מיום 30.06.03.

המשמעות של ביטולה המוחלט של תקנה 5א היא כי אלמן חבר קיבוץ שהגיש כפי שהצענו את תביעתו לקצבת שארים לפני 30.06.03 (מועד קיצור תקופת ההתיישנות) יוכל לקבל את הקצבה ארבע שנים למפרע וכי אלמנים חברי קיבוץ/מושב שיתופי יהיו זכאים גם בעתיד לקצבת שארים בכפוף למבחן הכנסות.
מבחן ההכנסות

לעניין מבחן הכנסות של חברי קיבוץ/ מושב שיתופי, ע"פ תקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושארים) תשל"ז 1976, עמדת הביטוח הלאומי (המשתנה לאחרונה חדשות לבקרים) היא כי לגבי חבר קיבוץ קיימים שני מבחנים מצטברים:

א. מבחן שעות עבודה ( פחות מ 24 שעות שבועיות או אי עבודה כלל).
ב. מבחן הכנסות (הכנסה נמוכה מ 57% מהשכר הממוצע במשק כלומר פחותה מ- 3,969 ₪).

עמדת הביטוח הלאומי היא כי יש ליחס לכל חבר את הכנסותיו שאינן מעבודה כגון רנטה, פנסיה, שכר דירה, קצבת זקנה וכדומה, בין אם הן מועברות לקיבוץ ובין אם לאו אך לא ליחס לו את הוצאות המחיה .

הביטוח הלאומי הודיע כי אישור הקצבאות לאלמנים ע"פ מבחן שעות העבודה בלבד כפי שנעשה בחודש האחרון נעשה בטעות, אך אלמנים שקיבלו קצבאות וכעת ימצאו כלא זכאים לא ידרשו להחזיר את הסכומים שקיבלו.

עמדת משרדנו היא כי אופן קביעת ההכנסה ע"י הביטוח הלאומי הנו שגוי מיסודו וממשיך את האפליה בין כלל האלמנים בארץ לאלמנים בקיבוצים.

ע"פ עמדתנו, יש לבחון את הכנסתו של חבר קיבוץ בהתאם להכנסת חבר קיבוץ המחושב לצורך גביה דמי ביטוח לאומי בתוספת הכנסות נוספות שאינן מועברות לקיבוץ (בדומה למבחן ההכנסות לקביעת הזכות לגמלת סיעוד).

ע"פ עמדה זו יבחן כל חבר ע"פ מצבו הכלכלי ולא ע"פ הכנסות המתקבלות על שמו אך אינן מועברות אליו. בנוסף גישה זו תביא לשיווין בין אלמנים חברי קיבוץ ואלמנים אחרים ותאפשר מתן קצבת שארים גם לאלמנים בגיל העבודה שאין עמם ילדים.

לאור השינויים שחלו בעמדת המוסד לביטוח לאומי, פנינו למוסד לביטוח לאומי לקיים דיון משותף בו נצביע על הפער בין הוראות החוק לעמדתו החדשנית של המוסד לביטוח לאומי.

באם עמדת המוסד לביטוח לאומי לא תשתנה, אנו נמצה הנושא במסגרת הדיון המשפטי שטרם הסתיים.