תשלומי יתר לשירותי כבאות
בועז מקלר, רו"ח - 28.3.2004


כללי
על פי חוות דעת משפטית שקיבלנו מעו"ד אורן ששון עולה לכאורה כי בחלק מאיגודי ערים לשירותי כבאות והצלה גובה הרשות לכבאות תמורה בעד שירות שלא עפ"י התקנות שהותקנו וכן מבצעת את החישוב בחלק מהמקרים בניגוד לדין.

בנוסף, ישנו אי שוויון בין דרישות התשלום מקיבוצים ו/או אגודות שיתופיות שונות.

לאור האמור, הננו ממליצים לערוך בדיקה של החיובים והתשלומים שקיבלתם מהרשות לכבאות באזורכם.
1. תמצית הוראות החוק והתקנות
בחוק שירותי כבאות תשי"ט 1959 (להלן: החוק) ומכוח תקנות שירותי הכבאות (תשלומים בעד שירותים) תשל"ה 1975 (להלן: תקנות התשלומים) מפורטים בין היתר התפקידים המוטלים על רשות כבאות ואחד מהם הוא לקבוע סידורי כבאות במוסדות ובמפעלים ולפקח על ציודם וכלשון סעיף מס' 4 (4):

"לקבוע, בכפוף לתקנות שהתקין שר הפנים, סידורי כבאות במוסדות ובמפעלים, בין ציבוריים ובין פרטיים, וכן בבניינים גבוהים, לפקח על ציודם ולתאם את סידורי הכבאות כאמור עם סידורי הכבאות של רשות הכבאות".
.2
סעיף 6 לחוק הסמיך את שר הפנים לקבוע בתקנות את אמצעי הכיבוי שיוצבו ויוחזקו כאמור ולגבי מקרקעין של קרקע חקלאית נקבע כי יותקנו תקנות בהתייעצות עם שר החקלאות וכלשון הסעיף:

"שר הפנים רשאי לקבוע בתקנות את הכמויות והסוגים של ציוד, מתקנים וחומרים לכיבוי דליקות של אמצעי אזעקת-דליקה ותקשורת (להלן: אמצעי כיבוי"), שיוצבו ויחזקו במצב תקין בכל מקרקעין או בסוגים מסוימים של מקרקעין, ורשאי הוא לקבוע כמויות וסוגים שונים לסוגים שונים של מקרקעין: ואולם לגבי מקרקעין הנמצאים מחוץ לשטח מגורים בנוי של עירייה, של מועצה מקומית או של יישוב אחר (להלן: "קרקע חקלאית") יותקנו התקנות בהתייעצות עם שר החקלאות".
3. ביקורת שנתית
השירותים אותם מבצע האיגוד כרשות כבאות, מתוקף תפקידו כגורם מפקח, הנן, בין היתר, ביקורת שנתית של ציוד הכיבוי המותקן על פי התקנות שפורטו לעיל וזאת על מנת לוודא את התאמתו לנדרש כמפורט בחובותיו של האיגוד בסעיף 1 לעיל.

סעיף 1 לתקנות מגדיר מחזיק מקרקעין:

"אדם המחזיק למעשה במקרקעין, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון".

סעיף 2 (ב) לתקנות קובע:

"ניתנו כמה שירותים באותו אירוע, ישלם מקבל השירות לרשות הכבאות בעד כל שירות בנפרד..."
4. תשלומים לשירותי הכבאות
סעיף 2 (א) לתקנות התשלומים קובע כי:

"בעד שירות שנתנה רשות הכבאות כמפורש בטור א', לתוספת, ישלם מקבל השירות לרשות הכבאות תשלום בסכום שנקבע בטור ב' לצד השירות"

בסעיף 3 לתוספת לתקנות התשלומים נאמר:

"ביקורת ציוד במקרקעין – ביקורת ציוד כיבוי במקרקעין ששטחם במטרים מרובעים..."

הגדרת "מקרקעין" בתקנות הנה כמשמעותם בסעיף 1 לחוק המקרקעין (תשכ"ט - 1969) ובחוק המקרקעין נקבע כי "מקרקעין" כוללים את: "כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע, זולת מחוברים הניתנים להפרדה".