השגה, ערר והליכים משפטיים על חיובי ארנונה
בועז מקלר, רו"ח 1.3.2004


חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג- 1992 קובע כי רשות מקומית חייבת להטיל ארנונה כללית על כל הנכסים שבתחומה מלבד על "אדמת בנין" והיא תוטל על ה"מחזיק" בנכס. חובת תשלום הארנונה, כפי שנקבעה בפקודת העיריות (נוסח חדש) היא אחת לשנה.

על הודעת החיוב בתשלום ארנונה (שומת הארנונה) יכול המחזיק לחלוק ובחוק נקבעה דרך מיוחדת לצורך כך. הדרך כוללת את השלבים הבאים:

א. השגה בפני מנהל הארנונה ברשות המקומית.
ב. ערר בפני ועדת ערר שליד הרשות המקומית.
ג. ערעור בפני בית המשפט לעניינים מינהליים.

חשוב ורצוי כי הודעת חיוב בתשלום ארנונה כללית תיבדק לעומקה ובמקרה הצורך תוגש בגינה השגה למנהל הארנונה ברשות המקומית.

יש להגיש ההשגה בתוך לוח הזמנים שנקבע בחוק (90 יום) ויש להקפיד לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו גם לגבי השלבים שלאחר מכן.

יחד עם זאת, כאשר מדובר בהשגות בעלות משקל כספי ניכר, רצוי להגיש השגה גם בחלוף המועד.

במקרה כזה יכול מנהל הארנונה לדחות את ההשגה רק מן הטעם של איחור בהגשת ההשגה, אך גם אם עשה זאת, לא נחסמה כליל הדרך לשינוי הודעת הויתור.