קצבאות שאירים לחברי קיבוץ - היקף התשלום למפרע
מאמרים חדשים במדור של בועז מקלר:
קצבאות שאירים לחברי קיבוץ - היקף התשלום למפרע
בועז מקלר - רו"ח, אבנר עפר - רו"ח - 14.7.2003
הגוף המוסמך על ידי מועצת המוסד לביטוח לאומי ('ועדת התקנות') התכנס ביום ה-1.7.03, לצורך גיבוש נוסח השינוי בתקנה השוללת את קצבאות השאירים מאלמנים חברי קיבוץ. כינוס ועד התקנות נעשה על רקע קציבת המועדים מצד בג"צ במסגרת העתירה בבג"צ 1305/03 גורן וזוהרי נ. שר העבודה והרווחה והמוסד לביטוח לאומי מחודש פברואר 2003. העתירה הוגשה ע"י עו"ד ר' רוגין בשיתוף עם משרד עו"ד אטיאס-פרוכטר.

במסגרת ההמלצות מה-1.7.03 המליצה הוועדה לאשר תשלום קצבת שאירים לאלמנים חברי קיבוץ. האישור הסופי של השינוי בתקנה הבעייתית, אשר חסמה את תשלום הקצבאות (תקנה 5א' של תקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים) תשל"ז-1976), טעון גושפנקה של ועדת העבודה והרווחה של הכנסת וחתימת שר העבודה והרווחה.

יש לקוות כי אישור סופי זה, כולל הפרסום בקובץ התקנות (תנאי לכניסתה לתוקף של התקנה המתוקנת) ייעשו עוד לפני ספטמבר 2003.

ועדת התקנות האמורה התלבטה קשות באשר לשאלת היקף התשלום למפרע; ככלל, תקופת ההתיישנות לגבי תביעות שהוגשו עד ליום ה-30.6.03 למוסד לביטוח לאומי הינה 4 שנים (התקופה קוצרה, החל מה-1.7.03, לשנה). עפ"י היגיון זה, אם התקנה אינה חוקית, יש מקום לשלם את מלוא הקצבה למפרע במשך 4 שנים (בתוספת הפרשי הצמדה, ללא ריבית, כפי שקבוע בדיני הביטוח הלאומי).

אלא שבלחץ משרד האוצר (אגף התקציבים) המליצה ועדת התקנות של המוסד לביטוח לאומי לאשר תשלום תביעה למפרע החל מיום 1.6.02 בלבד.

כך, למשל, עפ"י ההצעה, חבר קיבוץ שהתאלמן בשנת 1998 והגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי ביום 1.3.03 יקבל קצבה למפרע רק מיום ה-1.6.02 ולא מיום ה- 1.3.99. לעומת זאת, חברו מתל אביב או אום אל פחם, אשר נתונים זהים בדיוק, יקבל קצבה למפרע החל מה-1.3.99.

עמדתנו הינה כי יש לדרוש תשלום מלא למפרע, ככול אזרח בישראל. שיקולי תקציב אינם יכולים לשמש בסיס ענייני לאפליה קשה ומעוותת. התשלום למפרע החל מה-1.6.02 הינו הישג מסוים (בייחוד בהצטרפו לאישור העקרוני לתחילת תשלום קצבאות השאירים). יחד עם זאת, הודיע עו"ד ר' רוגין, המוביל יחד עם משרד עו"ד אטיאס-פרוכטר את המאבק המשפטי בנושא זה, כי יימשכו ההליכים המשפטיים עד למיצוי סופי ומלא של הזכויות המגיעות לאלמנים חברי הקיבוץ בכול הנוגע לזכאות בגין תקופת העבר ובכול הנוגע לבעיית האלמנים שהלכו לעולמם.