תביעה לקצבאות שאירים - עדכון
מאמרים חדשים במדור של בועז מקלר:
תביעה לקצבאות שאירים - עדכון
בועז מקלר, רו"ח 8.5.2003
במסגרת טיפולנו בהסרת העיוות שנפל בחקיקת תקנה 5א לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים) תשל"ז - 1976 (להלן - התקנה), טיפלנו באמצעות משרד עו"ד אטיאס, מאיר, פרוכטר בתביעות של מעל 110 קיבוצים, לקבלת קצבאות שאירים לאלמנים חברי הקיבוץ.

במסגרת התכתבות ממושכת בין עו"ד ר' רוגין (אטיאס, מאיר, פרוכטר), בשם מר מ' גורן, אלמן חבר קיבוץ נחשולים, לבין הנהלת המוסד לביטוח לאומי, הודו נציגי המוסד לביטוח לאומי כי סוגיית חוקיות התקנה היא סוגיה "כבדת משקל". עמדת המוסד לביטוח לאומי (בהנחית המנכ"ל, מר יוחנן שטסמן) היתה כי יש מקום לבחון את התקנה במסגרת הרפורמה הכוללת של כל מעמד חברי הקיבוצים - הן קיבוצים מסורתיים והן קיבוצים משתנים - כלפי המוסד לביטוח לאומי.

עמדה זו לא היתה מקובלת על האלמנים המיוצגים ע"י עו"ד רוגין ולכן ביום ה- 6.2.03 הוגשה העתירה לבית המשפט העליון בשבתו כבג"צ - בג"צ 1305/03 משה גורן ואפרים זוהרי נ' המוסד לביטוח לאומי. בית המשפט הורה על קבלת תגובת המוסד לביטוח לאומי והמדינה תוך 45 יום. המוסד לביטוח לאומי, בהסכמת המדינה, הודיעו לבג"צ כי אכן הם "ערים" לבעייתיות הנובעת מהוראת תקנה 5 א נשוא העתירה ולכן, בשלב זה, הומלץ להשעות את תוקף התקנה לתקופה של שנתיים ימים. לאור הודעה זו, הוארך המועד להגשת תגובת המוסד לביטוח לאומי והמדינה בגין אפליה קשה זו עד ל - 1.7.03; זאת, בהנחה שיחולו עד מועד זה התפתחויות חקיקתיות.

הודעה זו באה בעקבות חוות דעת היועצת המשפטית הראשית של המוסד לביטוח לאומי לחברי מנהלת המוסד לביטוח לאומי (הגוף אשר מתווה את מדיניות המוסד לביטוח לאומי), מיום ה- 17 במרץ 2003 ועל פיה (הדגשות במקור) -
"חשוב לציין, בהקשר זה, כי לאחרונה פנה חבר קיבוץ לבית המשפט הגבוה לצדק, בבקשה לפסול את תקנה 5א האמורה בהיותה נגועה בחוסר סבירות ובשרירות ובשל כך שהותקנה בלא סמכות.
על פניו נראה שיש ממש בטענות העותר. בבחינה חוזרת של הנושא עם מנהלי האגפים הרלבנטים בגמלאות נראה שגם לדעתם אין למעשה הצדקה לשלילה הגורפת של הזכות לגמלאות האמורות מחברי קיבוץ.
בהתחשב בשינויים המבניים והמשפטיים של הקיבוצים בישראל ולאור האמור לעיל, מוצא לבטל את תקנות 1א ו - 5א האמורות לעיל, ולהחיל את ההוראה האמורה בתקנה 5 לעיל, גם לגבי חבר קיבוץ, לענין התוספת לקצבת הנכות, המשתלמת בעד בן זוג".
כפי שניתן להיווכח מנהלת המוסד לביטוח לאומי אימצה, באופן חלקי בלבד, את עמדת היועצת המשפטית הראשית; ההחלטה, בשלב זה, הינה לבטל באורח זמני את תוקף התקנה - אך לא באורח סופי.

יש להדגיש כי הדרגים המקצועיים והמשפטיים במוסד לביטוח לאומי תומכים בעמדת העותרים.

יודגש כי העותרים, באמצעות עו"ד ר' רוגין, הודיעו - הן לבג"צ והן למוסד לביטוח לאומי ולמדינה (ב"כ שר העבודה והרווחה) - כי הדרישה הינה לא רק להתחיל לשלם, מיידית, קצבאות שאירים לאלמנים חברי קיבוצים כמתחייב בדין, אלא אף להשיב את הכספים שלא שולמו בעבר, בגבולות ההתיישנות, כקבוע בחוק הביטוח הלאומי.

במקביל, ישנה חשיבות רבה לפעול, באורח ממשי, ברמת הקיבוץ עפ"י ההנחיות שנמסרו לקיבוצים שהתקשרו עימנו בהסכם טיפול וייצוג. נקודה זו הינה קריטית על רקע כניסת קיצור תקופת ההתיישנות (מ - 4 שנים לשנה) לתוקף החל מיום ה- 30.6.03 (תיקון סעיף 296(ב) לחוק בסעיף 24 (16) לחוק ההסדרים לשנת הכספים 2003 במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003) תשס"ג - 2003).

בניגוד לפרסומים כאילו תשלום קצבת שאירים לאלמנים חברי קיבוץ אושר, הרי שהטיפול בנושא מצוי עדיין בוועדת התקנות של המוסד לביטוח לאומי. לאחר אישור וועדה זו, ככל שיהיה, ואישור שר העבודה והרווחה, השינוי טעון אישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

עדיין, כאמור, אין הסכמה באורח סופי באשר לתשלום קצבאות שאירים בגין התקופה שעד התיקון הצפוי ואנו ממשיכים לפעול - בהנחייתו ובייעוצו של עו"ד רוגין - לממש את מלוא הזכויות המגיעות לאלמנים חברי קיבוצים.

שאלות משנה נוספות טעונות טיפול נפרד ונוסף - דוגמת דין אלמנים שכבר הלכו לעולמם (עמדת המוסד לביטוח לאומי הינה כי זכאותם פקעה ואיש אינו זכאי לקבלה); דין ידועים בציבור של חברות קיבוץ שנפטרו וכיוצא באלה.

יש לקוות כי עד יולי 2003 תחול התקדמות בחקיקה; בשלב זה, אנו ממשיכים במיצוי הזכויות עפ"י ההנחיות הספציפיות לקיבוצים.