מעמד חברי קיבוצים בביטוח לאומי
מאמרים חדשים במדור של בועז מקלר:
מעמד חברי קיבוצים בביטוח לאומי
בועז מקלר, רו"ח 24.4.2003
בעקבות ישיבות שקיימנו עם סמנכ"ל ביטוח וגביה, רו"ח יגאל ברזני, וצוותו ולבקשתו העברנו ב- 2.4.03 את המלצתנו לענין שינויים במעמד חברי קיבוצים בביטוח לאומי ולהלן תמציתן:

א) קיבוצים מסורתיים:
אין סיבה ו/או צורך לבצע שינוי כלשהוא במעמד חברי הקיבוצים המסורתיים לענין חוק הביטוח הלאומי.
ב) קיבוצים משתנים:
אנו מתנגדים לשינוי כל שהוא במהלך השינוי שהינו מצב ביניים בו טרם הותאמה המסגרת המשפטית. אנו תומכים בשינוי המעמד במצב הקבע כפי שיהיה בעתיד. המלצתנו להפוך הקיבוץ למושב עובדים, קרי שיוך מלוא הנכסים (הנחלות) לחברים וכמובן מאליו החלת הדין הקיים בביטוח לאומי.
נציין כי הנושא נדון בועדה הציבורית לסיווג הקיבוצים ויקבל התייחסות בהמלצותיה.


בשלב הנוכחי אנו ממליצים לפעול בדרך ממוקדת להסרת עיוותים בהם מופלים חברי הקיבוצים לרעה ולמיצוי מלוא זכויות חברי הקיבוצים.

העיוות הגדול ביותר שיש לטפל בו מיידית הוא תשלום דמי הביטוח הלאומי לפי הוצאות מחיה בפועל ולא לפי שכר מינימום כפי שדורש המוסד לביטוח לאומי לעמדתנו בניגוד לחוק. בנושא זה נגרמו לקיבוצים בארבעת השנים האחרונות הפסדים של מאות מיליוני ש"ח. אנו פועלים לדרוש החזר תשלומי יתר אלו.

כמו כן אנו פועלים יחד עם משרד עו"ד חיים פרוכטר להשוואת מעמד אלמן שהוא חבר קיבוץ לענין קבלת קצבת שאירים והשוואת מעמד של נכה שהוא חבר קיבוץ לתוספת בעד בן זוגו.

לאחרונה אישרה הנהלת המוסד לביטוח לאומי את דרישתנו והנושא הועבר לאישור ועדת התקנות של מועצת המוסד לביטוח לאומי.

נציין כי למעלה מ- 90 קיבוצים ומושבים שיתופיים העבירו אלינו יפויי כח לפעול למיצוי זכויותיהם ביחס לתביעות לקצבאות שאירים בארבעת השנים האחרונות הנמצאות בתחום ההתיישנות.