הטיפול החשבונאי בעדר בעלי חיים בשותפויות לייצור חלב
בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957 (צו בדבר ייצור חלב) נקבע:
1. בצו זה –
"יצרן" - אדם שהוא בעל עדר פרות, כבשים או עזים הנמצא במשקו ברפת או בדיר שבבעלותו, ועיסוקו בייצור חלב, בין בעצמו ובין בסיוע אחרים, ומשווקו לתחנת איסוף ולמחלבה, לרבות מי שניתן לו היתר לפי סעיף 5א', לענין זה, "אדם- למעט תאגיד שאינו אגודה שיתופית."
5ב. שותפות בין יצרנים
א. לבקשת יצרנים רשאי המנהל לאשר שותפות בניהם לענין צו זה, ובלבד שמתקיים בהם אחד מאלה:
1. הם מאותן יישוב כהגדרתו בסעיף 5(ט).
2. הם אגודות שיתופיות.

ב. לא יאשר המנהל שותפות שמספר חברים עולה על שלושה.

ג. אושרה שותפות לפי סעיף קטן (א) תישאר לכל אחד מחבריה מכסת החלב שנקבעה לו.

ד. חברי השותפות רשאים לייצר את המכסה שנקבעה להם במשק של השותפות או במשקו של כל אחד מהם".

לאור הגדרות אלה נדרש כי יצרן חלב השותף בשותפות לייצור חלב יהיה בעל העדר.

בפועל, בהתאם לכללים החשבונאיים המקובלים ומשיקולים פרקטיים הנוגעים לניהול חשבונות שותפות הרפת עדר בעלי החיים נרשם כנכס בדוחות הכספיים של השותפות.

על מנת לתת ביטוי לבעלות יצרן החלב בעדר בעלי החיים נדרש יצרן החלב על ידי מנהל מכסות החלב, מר זיו מטלון, לתת באור בדוחות הכספיים שלו לבעלותו בעדר בנוסח הבא:

" שותפות _________ (שם השותפות) היא שותפות בין יצרני חלב כאמור בסעיף 5ב' לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב), התשכ"ז – 1967 (להלן הצו בדבר ייצור חלב).

מכסת החלב שנקבעה על פי הצו בדבר ייצור חלב רשומה על שם יצרן החלב ________- בכמות של _________ ליטרים (למלא כמספר השותפים) וייצור כמות מכסת החלב הכוללת של כל השותפים יצרני החלב, מתבצע ברפת השותפות הנמצאת ב_________.

סכום ההשקעה בשותפות __________ (שם השותפות) מייצג בין היתר את ערכו של מלאי עדר הבקר לחלב המצוי בבעלות יצרן החלב __________ (שם היצרן) והתואם את הדרוש על מנת לייצר את מכסת החלב שנקבעה לו ואשר אותה העביר לשימוש השותפות".

כידוע, קיימת הקפדה גדולה מצד מנהל המכסות בדבר עמידה בהוראות צו החלב. על יצרני חלב אשר הנם חברים בשותפות שהוקמה ע"פ הוראות סע' 5ב. כאמור לבחון את ההתייחסות החשבונאית לעדר בעלי החיים ומתן גילוי בדוחות הכספיים שלהם לנושא זה.