םיררחושמ םילייח תואכז ןיינעב תיפוס הקיספ
תפדעומ הדובע קנעמל
25.4.2002 ,ד"וע ,ןועמש דדוע ,ןובשח האור ,רלקמ זעוב
ח"ור ,רלקמ זעוב לש םירמאמה זוכירל
עקרקב םיאלקחה תויוכז ןוגיע רודמל
םיצוביק ינב םיררחושמ םילייחש איה תצרחנהו תיבמופה ונתדמע םיעשתה תונש תליחתמ
.תפדעומ הדובע קנעמל םיאכז םרורחש רחאל יפותישה בשומב וא ץוביקב םידבועה םיבשומו

ונינפ ולא םינש ךלהמב .וז הדמעב הרכהל יטפשמו ירוביצ קבאמ ונלהינ תובר םינש ךשמב
םיצוביקה ינב םיררחושמה םילייחה לש םתוכזב וריכיש רבדב תועגונה תויושרל םימעפ תורשע
.םיריכשכ םתוא םושרל ךרוצה ילבמ תאזו קנעמה תא לבקל

םיצוביקה ינבל ונצלמה ונתדמע תא לבקל ימואל חוטיבל דסומה תא תא ענכשל ונחלצה אלשמ
.הדובעל ןידה תיב תערכהל ןיינעה תא איבהל

ןידה תיבמ ןיד יקספ לבקתהל ולחה ןועמש דדוע ד"וע י"ע ונתצלמהב תועיבתה תשגה תובקעב
.קנעמל םיבשומהו םיצוביקה ינב לש םתואכז תא תיעמשמ דח הרוצב ועבקש הדובעל

הנשב ררחושמ לייח ץוביק ןבש עבקש םריבא ןיינעב יצראה ןידה תיבב ןיד קספ ןתינ ןכ ומכ
חוטיב ימד ורובע ומלוש אלש הדבועל רשק ןיאו קוחה חכמ חטובמ וניה ורורחש רחאלש
.הלטבא

יצראה ד"היבב םריבא ןיד קספ ןתינו םיירוזאה ןידה יתבב ןיד יקספ רפסמ ונתינש רחאל
רחאל הנש ךשמב קוחה חוכמ הלטבא חוטיבב םיחטובמ םיצוביקה ינב יכ תיעמשמ דח עבקש
הביסהש ןעטו ויקומינ תא ימואל חוטיבל דסומה הניש חוטיב ימד םולשתב ךרוצ אלל םרורחש
2 ףיעסב תשרופמ קוח תארוהל דוגינב תאזו דיבעמו דבוע יסחי םימייקתמ אל יכ איה הייחדל
ןתינש ןיד קספב התחדנ וז הנעט םג) .דיבעמ דבוע ייסחי תעבוקה ימואלה חוטיבה קוחל
.(ךשמהב טרופיש יפכ יצראה ןידה תיב י"ע

םיצוביקה ינב לש םתואכז תא ועבקש םיירוזאה ןידה יתבב ןיד יקספ 16 -כ ונתינש רחאל
.קוחה יונישל ימואל חוטיבל דסומה לעפ םיבשומהו

ימואל חוטיבה קוחל ןוקית הרשיא תסנכהו ירפ ואשנ ונצמאמש ונרשבתה 1999 ראוניל 26 -ב
תוארוה לע ךמתסהב קנעמל םייפותיש םיבשומו םיצוביק ינב םיאכז היפל ונתדמע תא רשאמה
.קוחל 3 ףיעס

:ראשה ןיב עבוק ימואלה חוטיבה קוחל 33 רפסמ ןוקית

איהש תיפותיש הדוגא רבח אוהש לייח יבגל םג ולוחי 174 ףיעס תוארוה .'א174"
."3 ףיעס תוארוה יפל דבועכ ותוא םיאור רשאו יפותיש בשומ וא ץוביק


דסומל שיגיש יאנתב תאזו ךליאו 1/4/95 םוימ רידס תורשמ ררחתשהש ימ לע לח קוחל ןוקיתה
31/ םויל דע קנעמל העיבת ימואל חוטיבל

1.4.95 ינפלמ םיררחושמ םילייח
לע םגש ןועטל ונכשמה ונא .1.4.95 ינפל וררחתשהש םילייחל ןורתפ ןתנ אל קוחל ןוקיתה
הדובע קנעמל םיאכז םיבשומו םיצוביק ינב םיררחושמ םילייח ,ןוקיתל םדקש קוחה חסונ יפ
.תפדעומ

לח אל םהילעש ,1.4.95 ינפל אבצהמ וררחתשהש םיררחושמ םילייח םגש ונעט תאז רואל
.תפדעומ הדובע קנעמ לבקל םיאכז ,קוחל ןוקיתה

,םיירוזאה ןידה יתבב ונתינש םיברה ןידה יקספ ףא לע ,ימואל חוטיבל דסומה ונתמהדתל
.תפדעומ הדובע קנעמל םיאכז םניא םיצוביק ינב היפלש ונתדמעב קובדל ךישמה

חוטיבל דסומה שיגה םיבשומו םיצוביק ינב םיררחושמ םילייח תחפקמכ ותשיגמ אצוי לעופכ
. םיירוזאה ןידה יתב תקיספ דגנכ יצראה ןידה תיבל רוערע ימואל

ימואל חוטיבל דסומה רעריע םהב םיקית רפסמ יצראה ןידה תיבב להנתהל וכישמה ךכל םאתהב
ירבח םיררחושמ םילייח לש קנעמל םתואכז לע םיירוזאה ןידה יתבב ונתנש ןיד יקספ
.קוחל ןוקיתה לח אל םהילעש 1.4.95 ינפל וררחתשהש םיבשומו םיצוביק

ןירי םחש ןיד קספ
דובכ י"ע ןענ ץוביק ןב לש ונינעב 9.4.2002 ב יצראה ןידה תיב י"ע ןתינש ןיד קספב
עבשילא תטפושה יצראה ןידה תיב אישנ תינגס
.ימואל חוטיבל דסומה לש ורוערע תא יצראה ןידה תיב החד קרב

תא גצייש ,ןועמש דדוע ד"וע לש ותדמע תא םיטפושה לכ תטלחהב לביק יצראה ןידה תיב
1.4.95 ינפל ררחתשהש ץוביק רבח ררחושמ לייח םגש עבקו ןענ ץוביקמ םחש ןורי ,בישמה
.תפדעומ הדובע קנעמ לבקל יאכז

הלעמל ךשמב ץוביקה לעפמב דבועה ץוביק רבח וניהש ררחושמ ליח לש ונינפלש הרקמה ןיא"
ליח לש הרקממ ,ןוחבאל יואר ,רידס תורישמ הנושארה ורורחש תנש ךלהמב םישדח הששמ
ררחושמה ליחהש תיתדבועה תכסמהמ הלועשמ , םירקמה ינשב .יתחפשמ לעפמב דבועה ררחושמ
יפ לע םלושמה קנעמל ותואכז עובקל שי - שרדנכ תפדעומ הדובעב דבע רשא דבוע רדגב היה
(.ןידה קספל 9 דומעב ןמטילפ טפושה ירבד) ".קוחל 174 ףיעס

:תובושח תועיבק 2 יצראה ןידה תיב עבוק וז העיבק דצב

.םייק בצמ ריהבמו ריהצמ אלא שדחמ וניא 1999 תנשמ ימואלה חוטיבה קוחל 33 ןוקית .1
ומייקתה ץוביקה ןב ררחושמה לייחל ץוביקה ןיבש עובקל היה ןתינ ןוקיתל םדוק םג ןכל
.ךכ תוחיכומ תויתדבועה תוביסנה םא דיבעמו דבוע יסחי

ןיבל וניב םיסחיב "דבוע" לש סוטטסב תאז םע ,ץוביק רבח לש סוטטסב תויהל לוכי םדא .2
דבוע לש סוטטסבו ץוביק רבח לש סוטטסב אהי בישמהש העינמ םג ןיאו אתובר ןיא" ץוביקה
(ןידה קספל 9 דומע) ."דחאכ

םוכיס
הדובע קנעמל םיאכז םניא םיבשומו םיצוביק ינבש ימואל חוטיבל דסומה ןעט םינשה ךשמב
.תפדעומ

איה ל"הצל םתמורתש םיבשומהו םיצוביקה ינב םילייחה תא תובר םינש ךשמב החפיק וז הדמע
.תומסרופמה ןיב
ימואל חוטיבל דסומה תדמע לע ועדיש םיבשומו םיצוביק ינב םיררחושמ םילייח ךכמ האצותכ
לשב רקיעב הייחדה לע רערעלמ וענמנ ,וחדנו העיבת ושיגהש םירקמבו העיבת שיגהלמ וענמנ
.ךכב תוכורכה תויולעה

ןידה יתבב תועיבת לש בר רפסמב דיספה רשאכ םג ותדמעב קובדל ךישמה ימואל חוטיבל דסומה
.םיירוזאה

ןוקיתל לעפ רשאכ ,םרגנש לוועה תא יקלח ןפואב ימואל חוטיבל דסומה ןקית 1999 תנשב
.1.4.95 -מ וררחתשהש םילייח לע ותלחהו קוחה

םילייחל רשפיא וב ןמז בצק הב העדוה ימואל חוטיבל דסומה םסריפ קוחה ןוקית תובקעב
תורמל תאזו ,םתואכז תא קודבל 1.4.95 רחאל וררחתשהש םיבשומו םיצוביק ינב םיררחושמ
.רורחשה תעמ ףלחש ברה ןמזה
.1.4.95 ינפל וררחתשהש םילייחל ליעוה אל קוחה ןוקית

ינב םגש יצראה ןידה תיב עבק (רוערעה שגוהש רחאל םינש 4) 2002 לירפא שדוחב ,םויכ
יפ לע םג תאזו .תפדעומ הדובע קנעמל םיאכז 1.4.95 ינפל וררחתשהש םיבשומו םיצוביק
.ןוקיתה אלל םג רמולכ ןנד אמדקמ םייק היהש קוחה חסונ

אלו ןכתי ימואל חוטיבל דסומה תדמע חכונל וחפוקש םיבר םיבשומו םיצוביק ינב םילייח
אלו ימואל חוטיבל דסומה תדמע יפ לע ולעפו ליאוה ,ןידה תיב תטלחהמ תונהיל ולכוי
םייפסכה םיעצמאהו םייטפשמה םילכה םהל ויה אלש תמחמ םג רתיה ןיב ,ותעיבק לע ורערע
.ךכל

חוטיבל דסומהמ םיפצמ ונא הרבחהו הנידמה לש דוסיה יכרעב קובדל רומאה יתכלממ דסומכ
לע םינשה ךשמב ולעפש םיררחושמ םילייח ועגפי אלש ןפואב תירשפא ךרד לכב לעפיש ימואל
.הילע ורערע אלו דסומה תדמע יפ

השדח הקיקח ןיעמכ ןידה תיב תקיספל סחייתהל ימואל חוטיבל דסומה לע תיניינע הניחבמ
ינפל וררחתשהש םיבשומו םיצוביק ינבל וז הקיספ תובקעב רשפאלו 2002 תנשב םויכ הנתינש
.תפדעומ הדובע קנעמל םתואכז תא עובתל 1.4.95

םיצוביק ינב םילייחל ותוסחייתה תא ןקתל ימואל חוטיבל דסומה ל"כנמל האירקב םינופ ונא
קוחה ןוקית רחאל ימואל חוטיבל דסומה לעפש יפכ הז הרקמב לועפלו םייפותיש םיבשומו
םילייחל ימואל חוטיבל דסומה רשפאי וב םינותיעה יפד לעמ םוסרפב תונפלו 1999 תנשב
עובתל ,תפדעומ הדובעב ודבעו 1.4.95 ינפל וררחתשהש םיבשומו םיצוביק ינב םיררחושמ
.קוחה יפ לע םיאכז ויה רשא קנעמה

הילאוטקא םורופ - הבוגתל
עדימה לכ - םילכה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמל
הספדה
םדוקה ךסמל הרזח