ןוכדע 727 – הטלחה יאנתב הבחרה
6.12.2001 ,רלקמ זעוב ח"ור
להנימה תלהנה תטלחה .1
ףיעס תוארוה םושיי ןיינעב 12.11.2001 -ב לארשי יעקרקמ להנימ תלהנהב ךרענש ןוידב
תלעפה ,ללככ רשפאי להנימה" יכ טלחוה (727 יאנתב הבחרה עוציב) 737 הטלחהל (ג)10
.התומלשב הבחרהה תינכות לע הז ףיעס ליחהל השקבב להנימל הנפי בושיה רשאכ קר ףיעסה

:םיאבה םילוקישל ,רתיה ןיב ,סחייתיו ,הפוגל השקב לכ להנימה לוקשי ל"נכ תושקבב ונודב

.להנימה ידי לע עצובי ולוכ םחתמב חותיפה םאה .1
.רתאה קוויש לש תילכלכה תונכתיהה .2

".ידעלבה ותעד לוקישל םאתהב השקב לכ תוחדל וא לבקל יאשר אהי להנימה
הערל בצמ יוניש .2
דוגינב תאזו םיבר םיבשומ/םיצוביק לש םבצמ תא הערל להנימה להנמ הניש וז הטלחהב
עוציבל הדהאב תוסחייתמה םורגלימ תדעו לש רבעמה תוארוה ץמיא רשא ,244/00 ץ"גב תטלחהל
:ןלהלש תוביסנהו תודבועהמ תמלעתמ הטלחהה .727 תנוכתמב 737

ללכ קווישל הייפיצ ךותמ הבחרהב חותיפה תודובעב םיפסכ ועיקשה םיבר םיבשומ/םיצוביק .1
החקלנ ראשה ןיבו ,םישרגמה קוויש לש יפצ לע ןעשנ חותיפה בישחת .ריבס ןמזב םישרגמה
.737 הטלחהל (ג)10 ףיעס יפ לע םישרגמהמ קלח לש ימצע קוויש לש תורשפאה
חותיפה תודובע תמלשה ענמיש רבד ,חותיפה ביצקתב ןועריגל םורגת םישרגמה קוויש תריצע
.תוכורא םינשל הבחרהה ךילה תא בכעיו דבכ ילכלכ קזנל בשומה תא ףושחיו

ףיעס עוציב ורשפאי יכ םימעפ רפסמ םימדוקה להנימה ילהנמ ועידוה תונורחאה םינשב .2
.הבחרההו תובשייתהה תורטמ תא בושייה םע ןיעב ןיע םיאור םה רשאכ ,737 הטלחהל (ג)10
תוטרופמ תויחנה תנכה לע לארשי יעקרקמ להנימב םידקוש יכ ונל עודי 2001 טסוגוא תליחתמ
.םיבושי לש תובר תוינפ רואל תאזו ,אשונב

737 עוציבל תושרופמ תסחייתמה םורגלימ תדעו לש רבעמה תוארוה תא ץמיא 244/00 ץ"גב .3
.רבעמה תפוקתב ועוציבל םישדוח 12 ןתמב הז לולסמ תודדועמ ףאו 727 יאנתב

ועבקנ ,ןמיונ-יאכז לחר ד"וע ,להנימל תיטפשמה תצעויה ידי לע ומסרופש תויחנהב .4
:ןמקלדכ 727 הטלחה יאנתב 737 עוציבל תושרופמו תויפיצפס תויחנה

:727 יאנתב ,737 הטלחהל (ג)10 ףיעס י"פע םירוגמ ישרגמ תאצקהל תואקסע 2.3"

(ג)10 ףיעס יפל םירוגמ ישרגמ תוצקהל תשקבמה הדוגא תוינפב קרו ךא לופיטה ךשמי 2.3.1
רשאו ,14.11.01 םוימ רחואי אל דע זוחמב לבקתת רשא 727 הטלחה יאנתב ,737 הטלחהב
ןיוצי) היינבו ןונכתל תיזוחמה הדעוה י"ע הרשואש ,םירוגמל הבחרה תינכת היבגל המייק
.(תיזוחמה הדעוה י"ע תינכותה רושיא דעומו להנימב השקבה תלבק דעומ

םיטרפה לכ תא לולכת רשא בתכב הינפ קרו ךא בשחת הז ףיעס ןינעל הדוגא תיינפכ 2.3.2
.שקובמה יוציפה ןפוא ,תרשואמה תינכתב םישרגמה ירפסמ ,םישרגמה תומכ :םיאבה

םכסה םתחייו הקסע ךרעית םהיבגלשו וקוושי רשא םישרגממ היהי הדוגאל יוציפה 2.3.3
.14.11.02 םוימ רחואי אל דע חותיפ

רשא תויחנהלו 51 רפסמ יאלקחה ףגאה תוארוהבש תויחנהל םאתהב לועפלו ףיסוהל שי 2.4
".737 הטלחה םושייל עגונה לכב ,הילא ךשמהב ואצוה

הבחרהה עוציב ךשמהל לארשי יעקרקמ להנימל םיבר םיבשומ/םיצוביק ונפ ולא תויחנה יפ לע
.(ג)10 ףיעס תנוכתמב
727 יאנתב הבחרה עוציב .3
היהי להנימהש ילבמו 727 הטלחהבש ןורקיעה יפ לע םישרגמה קוויש ךשמהל ונתעצה ןלהל
:חותיפה תודובע עוציבל םישכורה יפלכ יארחא

י"פע) להנימב הלכלכו קוויש ףגא י"ע ורשואיש חותיפה תואצוה תא הבגי בשומ/ץוביקה .1
.((י)51 יאלקח ףגא תוארוה

.שרגמ לכב ויתויוכזמ 27% רובע קרו ךא הרומת הבגי בשומ/ץוביקה .2

רבעות חבש סמ תמושמ קתעה ,חבש סמל ןיעקרקמב תויוכזה תריכמ לע חוודי בשומ/ץוביקה .3
לכב ויתויוכזמ 73% רועישב ויהיש הריכחה ימד היפ לע עבקיש ,לארשי יעקרקמ להנימל
.שרגמ

ןכדעי לארשי יעקרקמ להנימ ,לארשי יעקרקמ להנימל חוודי חבש סמ תמושב יוניש לכ .4
.םייפוסה הריכחה ימד תא ויפל
:וז העצהב תונורתיה
רבכ םיאצמנש םיבשומ/םיצוביק הברהב םישרגמ לש ןטק רפסמב תוקסעתה להנימהמ תענומ (1)
.הבחרהה לש םימדקתמ םיכילהב

.דבלב בשומ/ץוביקה לע אהת חותיפה תואצוה ןינעב בשייתמה יפלכ תוירחא (2)

27% קרו ךא הבוג בשומ/ץוביקה יכ החיטבמ חבש סמ לש תומושה תכרעמ לע תוכמתסה (3)
יווש יפ לע לכהו (73%) וקלח תא לבקי לארשי יעקרקמ להנימ ךדיאמו שרגמ לכב ויתויוכזמ
.שרגמה לש יתימאה קושה
עקרקב םיאלקחה תויוכז ןוגיע רודמל
רלקמ זעוב ח"ור לש םירזוחה זוכיר
עקרק רתא
עדימה לכ - םילכה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמל
הילאוטקא םורופ - הבוגתל