תזכורמ הינב לש ךרדב 737 הבחרה
6.12.2001 ,רלקמ זעוב ח"ור
עקרק רתא
:תזכורמ הינב לש ךרדב הבחרה עוציבל םילהנב תקסועה (א"כ) 51 יאלקח ףגא תארוה ןלהל
להנימה ןתיי ,'ט47 הארוהב (א)4 ףיעסל המאתהבו 'י51 הארוהבש (ב)3 ףיעסב ליעל רומאל יונישב"
ותיב תא תונבל רחבי דמעומהש הרקמב םג ,ןודנבש תוטלחהה י"פע םירוגמל םישרגמ תאצקהל ותמכסה
:ןלהל םיטרופמה םיאנתב הינב תרבח תועצמאב

:ןלהל) םדא רובע לארשי יעקרקמ להנימל הצלמה ןתמ תונתהל הדוגא תטלחה – "תזכורמ הינב 1. "
תרבח תועצמאב קר בושייב ותיב תא הנבי יכ ךכב ,בשייתמ ותואל םירוגמ שרגמ תאצקהל ,("בשייתמה"
הינבה תרבחל םלשל וילע ותוא בתכומ ריחמבו שארמ עצומ תיב םגד יפל ,הדוגאה י"ע תבתכומה היינב
.ודי לע רחבנש תיבה תיינב רובע
.2
וצקוה םרטש םישרגמה תיצחמ לע הלעי אלש םישרגמ רפסמ יבגל קר תזכורמ הינב בייחל תיאשר הדוגאה (א
.חותיפה עצבתמ וב בלש ותואב םילולכ רשאו

ולוחיו ,תימצע היינבב תיבה תיינב תא עצבל םיאשר םיבשייתמה ויהי השקבב םילולכ םניאש םישרגמב (ב
.ב"י51 -ו 'י51 יאלקח ףגא תוארוה תוברל ,םיליגרה להנימה ילהונ

שרגמ וא תזכורמ הינבב לולכה שרגמ רוחבל תורשפאה לע בשייתמ לכל ,בתכב ,עידוהל תבייח הדוגאה (ג
.תימצע הינבל
.3
לבקל השקבב להנימל הנפת תזכורמ הינב לש ךרדב השעית בושייב םירוגמ יתב תיינבש תנינועמה הדוגא
.ךכל רושיא
:םיטרפה לכ תא לולכתו יטנוולרה זוחמב םייאלקח םיזוחל הדיחיל ,בתכב ,שגות השקבה .4
.("הינבה תרבח" :ןלהל) תזכורמה היינבה עצבתהל הרומא םתועצמאבש ןלבקה וא/ו היינבה תרבח םש (א

חותיפ עצבתי וא עצבתמ ,םייק םהבש םישרגמה רפסמ -םכותמו ,תינכותבש םייונפה םישרגמה רפסמ (ב
.בלש ותואב


.תינכותב שרגמה רפסמ יפל ,תזכורמה הינבה תדעוימ םהיבגלש תינכותב םישרגמה לש טרופמ יוהיז (ג

.השולשמ תחפי אלש דבלבו ,הינבל םימגדה רפסמ (ד

םוכסה תא לולכי אל רומאה ריחמה .היינבה רובע שרדנה ריחמהו הינב םגד לכ לש הנובמה חטשה (ה
עצובמה חותיפה םא םג תאזו ,להנימה י"ע רשואש םוכסה יפל ,חותיפ תואצוה ןיגב בשייתמה י"ע םלושמה
.היינבה תרבח י"ע

תא טרפת ,הדי לע ונבייש תודיחיה רפסמ יפל הנתשמה ריחמ לע הינבה תרבח םע המכיס רשא הדוגא (ו
.הז אשונב םכסומה

תרבח תועצמאב תזכורמה הינבה תא עצבל הינבה תרבח םע הדוגאה לש המכסהה תמייק ויבגל ןמזה קרפ (ז
.םינש 5 לע הלעי אל הז ןמז קרפש דבלבו ;הינבה
.5
י"ע ומלושיש םימוכסה לע םהיפל רשא ,הינבה תרבח םעטמו הדוגאה םעטמ םיריהצת ופרוצי השקבל (א
ןיבו ןירשימב ןיב ,ריבעת אל הינבה תרבח יכו דבלב תיבה תיינב יכרצל ויהי הינבה תרבחל בשייתמה
.והשלכ םוכס ,רחא םרוג םעטמ ןיבו הדוגאה םעטמ ןיב ,רחא םרוג לכל ןיבו הדוגאל ןיב ,ןיפיקעב

.הינבה תרבחו הדוגאה יריהצתב תכמתנה ('א חפסנ) השקבה חסונ ב"צמ

ךמסמ וא/ו ריהצת לכ להנימל איצמהל בשייתמהו הדוגאה תבוחמ עורגל ידכ ולא םיריהצת תשגהב ןיא (ב
תוברל ,שרגמה תאצקה רושיאל להנימל השקבה תשגה תעב םיפקת ויהיש להנימה ילהונ י"פע שרדייש רחא
.חותיפ תואצוה םולשתל רומאה לכב

.('ג חפסנ) בשייתמה ריהצת חסונו ('ב חפסנ) הדוגאה ריהצת חסונ ב"צמ

.הרושיאבו תידוהיה תונכוסה תועצמאב קר השקבה רבעות ,תונכוסה לופיטבש יתליהק בושיב (ג
.6
יאשר להנימה .להנימה לש ידעלבה ותעד לוקישב םניה התייחד וא ,הקלחב וא האולמב ,השקבה רושיא (א
.השקבה ךשמהל רשקב יאנת לכ תונתהל וא םיפסונ םיטרפ שורדל

יוניש לכ עצבל םיאשר בשייתמה וא/ו הינבה תרבח וא/ו הדוגאה ויהי אל השקבה תא להנימה רשיא (ב
.בתכבו שארמ ,להנימהמ רושיא תלבק רחאל קר אלא ,ורשואש יפכ השקבה יטרפב
."וז הארוהל רושקה לכב טילחהל ךמסומ זוחמה להנמ .7
רלקמ זעוב ח"ור לש םירזוחה זוכיר
הילאוטקא םורופ - הבוגתל
עדימה לכ - םילכה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמל