םייניבה וצ םוצמצל ץ"גב תטלחה
תויאלקח תועקרק תרשפה -
15.11.2001 ,רלקמ זעוב ח"ור
עקרקב םיאלקחה תויוכז ןוגיע רודמל
הילאוטקא םורופ - הבוגתל
יוניש ןיינעב 244/00 ץ"גבב םייניבה וצ םוצמצל ץ"גב יטפוש תעבש לש הטלחה חסונ ןלהל
.תויאלקח תועקרק דועי


"
ןעמל – שדח חיש תתומע 244/00 ץ"גבב םייניב וצ ןתמ לע טלחוה 15.8.2001 םויב .1
תוטלחה םושיי ךילהת יכ ונירוה וב ,'חאו תוימואלה תויתשתה רש 'נ 'חאו יטרקומדה חישה
ונינפלש הריתעב הערכהל דע קספוי 737 רפסמו 727 רפסמ ,717 רפסמ לארשי יעקרקמ תצעומ
ןובשחו ןידב תוניוצמה רבעמה תוארוה יכ ונעבק דוע ,הז טפשמ תיב לש תרחא הטלחהל דע וא
יתלב קלח ווהי (םורגלמ ח"וד -ןלהל) םורגלמ דוד תושארב ידרשמניבה תווצה הלשממל שיגהש
תוארוהב תורכזנה תואקסעה לע לוחי אל םייניבה וצ יכ עבקנ ,ןכל .םייניבה וצמ דרפנ
םייניבה וצ יכ רמאנ ונתטלחהב .(םורגלימ ח"ודל 88-92 םידומעב רומאל םאתהב) הלא רבעמ
ויתוכלשה רואל יכ היה ךכל םעטה .הטלחהה םוימ םישדוח השולש רובעכ ופקותל סנכי
םימרוגל רשפאי ,םישדוח השולש ךשמל םייניבה וצ לש ףקותל ותסינכ בוכיע"ש ירה תוקומעה
."(םייניבה וצל 9 הקספ) וז הלוחתל ךרעיהל ותלוחתמ ועפשויש םינושה

,ונינפלש תוריתעל םיבישמכ ףרטצהל תושקב ונינפב ושגוה ,וז ונתטלחה הנתינש רחאל .2
וא םייניבה וצ לוטיב לע הרונ יכ ושקיב תוירוקמה תוריתעב םיבישמ רפסמ ןכו הלא םישקבמ
תופרטצהה תושקב תא ונעמש וב ןויד (11.11.2001 םויב) ונמייק ,הלא תושקב רואל .ומוצמצ
ןוידה תא םייסל ונתנווכב יכ ונעדוה ןוידה לש וחתפב .םייניבה וצ ןיינעב תושקבה תאו
,ירשפאה םדקהב ,ונינפל יוצמ היהיש רמוחה סיסב לע ןידה קספ תביתכ תאו ,ןפוגל תוריתעב
לע) תוריתעל הבישמכ ףרטצהל התשקבמ מ"עב םיסכנו תועקשה היצפסנוק הב הרזח ןוידה ךלהמב
.(4.11.2001 םוימ התשקב יפ

םהש םישקבמ םתוא לש םפוריצ לע ונטלחה .תוריתעל םיבישמכ תופרטצהה תושקבב ונייע .3
יפ לע ,ונינפלש םיבישמה לש םתדמעב תואנ יוטיב תלבקמ הניאש ,תדחוימ הייאר תיווז ילעב
םוימ השקב) םיצוביקה רדסה עוציבל הטמה שאר תא ףרצל םיטילחמ ונא וז הדימ תמא
ץ"גבל םיבישמכ (10.10.2001 םוימ השקב) 'חאו מ"עב .יב.יפ ודיסר תרבח תאו (25.9.2001
.םיחוד ונא תושקבה ראש תא .8350/00 ץ"גבלו 1308/00 ץ"גבל 244/00

לש 727 רפסמו 717 רפסמ תוטלחהל עגונה לכב ,םייניבה וצ תא םצמצל וא לטבל ונשקבתנ .4
,תאז תמועל .(15.8.2001 םוימ) ונתטלחהמ תונשל סיסב לכ ונאצמ אל ,לארשי יעקרקמ תצעומ
תצעומ לש 737 רפסמ הטלחהל עגונה לכב ונתטלחה תא םצמצל םוקמ שי יכ םירובס וננה
הדימב יכ ,1-3 רפסמ םיבישמה םשב ,הנידמה תוטילקרפ העיצה הז ןיינעב .לארשי יעקרקמ
הטלחהל עגונ אוהש לככ) לוחי אל םייניבה וצש ךכ ומצמצל שי ,םייניבה וצ לטובי אלו
:הלא םיאנת רבטצמב םימייקמה םיבושיי לע (הרומאה
הדעוה ידי לע הרשוא ןכו ,לארשי יעקרקמ להנימ ידי לע הרשוא םהלש הבחרהה תינכות
חותיפה תודובע םהב ולחהו ,םהב םיצלמומה תמישר תשגה ךילה לחה ,הינבלו ןונכתל תיזוחמה
הטלחהל עגונ אוהש לככ) לוחי אל םייניבה וצ יכ הנידמה תוטילקרפ העיצה דוע .לעופב
תואקספב ואר) לארשי תלשממ ידי לע תומיע וק יבושייכ ורדגוהש םיבושיי לע ,(הרומאה
םירתועה חוכ אב םיכסה וז העצהל .(6.11.2001 םוימ הנידמה תוטילקרפ תבוגתל 15-16
.רומאכ םייניבה וצ תא םצמצל ונטלחה ,תאז רואל ,(244/00 ץ"גבב)


םיבישמה .םויהמ םוי 20 ךות ומכסי םירתועה .בתכב םימוכיס לש ךרדב ונודיי תוריתעה .5
םוימ םימי 10 ךותב ביגהל ולכוי םירתועה .םירתועה ימוכיס תלבקמ םוי 20 ךותב ובישי
5.2.2002 ,'ג םויב עמשנ בתכב םימוכיסל ףסונב .םהיתובושת לע ,םיבישמה תבושת תלבק
.הרהבה םישרודה םיניינע ריהבהלו ,וניתולאשל בישהל םתרטמ רשא ,הפ לעב םינועיט

םידדצה תדמע תא עומשל םישקבמ וננה ,(11.11.2001 םויב) םינועיטה תעב ונייצש יפכ .6
רפסמ לארשי יעקרקמ תצעומ תוטלחה אשומ תולאשב הערכהה יכ יואר הז ןיא םא הלאשל רשאב
רש 'נ ןייטשניבור 3267/97 ץ"גב ואר) תסנכה ידי לע השעת 737 רפסמו 727 רפסמ ,717
.(481 (5)בנ ד"פ ןוחטיבה


".(14.11.2001) ב"סשתה ןושחב ה"כ ,םויה הנתינ
737 ןיינעל תוידיימ תוכלשה

יואר .ץ"גבה ברע ןבצמל תורזוח ,לעופב חותיפה תודובע ולחה רבכ םהב תובחרהה תיברמ (א
בשייתמה תיינפה רובע הרומת תובגל ןתינ אל (י)51 יאלקחה ףגאה תוארוה תובקעב יכ ןייצל
.(חותיפ תואצוה טעמל) להנימל

יטפשמה ץעויה עבקש םינוירטירקה יפ לע קרו ךא תירשפא םישרגמ תריכממ הרומת תייבג
ועצבתי תואקסעה םא תירשפא וז הריכמ .(ג"י)51 יאלקח ףגא תוארוהב ומסרופו הלשממל
דע ןונבלה לובגב תומיע וק בושי ןיינעלו 31.12.2001 ךיראתמ רחואי אל לעופב
.31.12.2003

םורגלימ תדעו לש רבעמה תוארוה תא יאדוול בורק ריזחי 727 הטלחה יאנתב ידיתע יוניש (ב
12 ךשמב םישרגמ קוושל ןיידע היהי ןתינ ידיתעה יונישה דעוממ .ץ"גבה י"ע רומאכ וצמואש
727 הטלחה יאנת י"פע תאזו 737 הטלחהל (ג)10 ףיעס י"פע תמדוקה תנוכתמב םישדוח
.םייחכונה

בגנב תובחרהה תלבגמ תא ררחשל הלשממ תטלחהל העצה הנכוה ץ"גבה תטלחהל ליבקמב (ג
.לילגבו
הילאוטקא םורופ - הבוגתל
עדימה לכ - םילכה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמל