,לארשי יעקרקמ להנמ תויחנה
הנידמה תועקרק דועי יוניש תאפקה
22.10.2001 ,ןובשח האור ,רלקמ זעוב
עקרקב םיאלקחה תויוכז ןוגיע רודמל
הילאוטקא םורופ - הבוגתל
יללכ
ץ"גבה תטלחהל תוסחייתמה תודחוימ תויחנה 21/10/01 םויב איצוה לארשי יעקרקמ להנמ
-ב ףקותל סנכתש 717 -ו 737, 727 רפסמ לארשי יעקרקמ תצעומ תוטלחה תאפקה ןינעב
.15/11/2001

ואר הז ןינעב) הנושלכ העדוהה תאבומ ידיימהו ףוחדה ןמושייו תויחנהה תובישח תאפמ
תוידימ תולועפ -תועקרק דועי יוניש תאפקה" :עקרקב םיאלקחה תויוכז ןוגיע רודמב ונרמאמ
וצ תוכלשה" ,"הנידמה תועקרק דועי יוניש ןינעב ץ"גב לש םייניבה וצ םוצמצ" ,"עוציבל
. ("הנידמה תועקרק דועי יוניש ןינעב ץ"גבה לש םייניבה

לארשי יעקרקמ להנימ תעדוה

צ"גב יקיתב 15/8/01 םוימ ותטלחהב ןוילעה טפשמה תיב י"ע ןתינ רשא םייניבה וצל םאתהב"
לופיטה ,תרחא הטלחה ןתמ דעו 14/11/01 םוימ ,אפקויו וקספוי 244/00, 1308/00, 8350/00
727, 717 רפסמ לארשי יעקרקמ תצעומ תוטלחה דוסי לע וניה ןעוציב רשא תואקסעה לכב
.737,

רבעמה תוארוה יאנתב תודמוע רשא תואקסעה לע הלח הניא האפקהה םייניבה וצל םאתהב
ךשמי ךכיפלו ,("רבעמה תוארוה" -ןלהל) ,(םש 88-92 םידומע) םורגלימ תדעו ח"ודבש
.דבלב ןהבו ןלהל םיטרופמה םיאנתב הנדומעת 14/11/01 םויב רשא תואקסעב לופיטה

םיעיגמה םיפסכה םולשת ,להנימה י"ע הקסעה רושיא :וניה הז ךמסמ ןינעל "הקסע עוציב"
.חותיפ םכסה תמיתחו להנימל
תרחא הרטמל הנוש הדועיש תיאלקח עקרק 727 – הטלחה .1
:ןעוציבב ךישמהל ןתינ רשא תואקסע 1.1

םיאנתה לכ הקסעה אושנ עקרקה יבגל ואלמתנ 14/11/01 םוי דע רשא תואקסעב לופיטה ךשמי
:ןלהלש

הטלחהה רפסמ תא ןייצל שי) עקרקה דועי יוניש םוזייל העצה הרשיא להנימה תלהנה 1.1.1
.(התלבק דעומ תאו

תינכת רשואת היבגל עקרקה תבשהל םכסה םתחנ עקרקב תויוכזה ילעב ןיבל להנימה ןיב 1.1.2
ןכו הבשהה םכסה תמיתח דעומ תא ןייצל שי) .("הבשהה םכסה" ןלהל) להנימל דועיה יונישל
יפ לע" וא ,"727 הטלחה יפ לע" היהי תויוכזה ילעבל ןתניש יוציפה יכ וב עבקנ םא ןיוצי
.(המוד גייס וא "המוקמב אובתש הצעומ תטלחה לכ וא 727 הטלחה

ןיוצי) עקרקה דועי תא הנשמה תינכותל הינבלו ןונכתל תיזוחמה הדעוה רושיא ןתינ 1.1.3
.(ףקות ןתמל רושיאה ןתמ דעומ

:(ליעל 1.1 ףיעס) ןעוציבב לופיטה ךשמנ רשא תואקסע עוציבל הפוקתה 1.2

:727 הטלחה יפל ןתניי יוציפה יכ ןיוצ הבשהה םכסהב רשא תואקסע יבגל 1.2.1
לע הטלחהב ןיוצי הז ןורחא דעומו 14.11.02 ךיראתמ רחואי אל דע עצובת רומאכ הקסע
.םזיל חלשתש הקסעה רושיא
לעפי דועיה יוניש תינכתבש םיריחסה םיחטשה יבגל יתלשממה יאמשה תמוש הלבקתה םרט םא
יוציפ ןיב) תויוכזה ילעבל עיגמה יוציפה בושיחל םיכרע תלבט תנכה ךרוצל ,התלבקל זוחמה
ידי לע הרושיא רשפאל המגמב תאז .(ןינעה יפל -בלושמב ןיבו ,הינב ישרגמב ןיב ,יפסכ
ןתמ תא רידסמה להנימה םע םכסה תמיתחו ,14.10.02 ךיראתמ רחואי אל דע להנימה תלהנה
םוי דע םמעטמ ימל וא תויוכזה ילעבל עקרקה תאצקהל חותיפה םכסה תא וא ,יפסכה יוציפה
.14.11.02

לכ וא 727 הטלחה יפל ןתניי יוציפה יכ ןיוצ הבשהה םכסהב רשא תואקסע יבגל 1.2.2
:המוד גייס וא ,המוקמב אובתש הצעומ תטלחה

רושיא לע הטלחהב ןיוצי הז ןורחא דעומו 14.5.02 ךיראתמ רחואי אל דע עצובת רומאכ הקסע
.םזיל חלשתש הקסעה

דע להנימה תלהנה י"ע הקסעה רושיא רשפאל המגמב ,ליעל 1.2.1 ףיעסב רומאכ לעפי זוחמה
.14.5.02 םוי דע תויוכזה ילעב םע םכסה תמיתחו 14.4.02 םוימ רחואי אל

זוחמה הריבעי ,יתלשממה יאמשה תמוש לע תויוכזה ילעב םעטמ הגשה שגותש הרקמב 1.2.3
רושיאל םינמזה חולב הדימע רשפאתתש ןפואב ,תופיחדב הב לפטל השקב ךות ,יתלשממה יאמשל
.המאתהב ,ליעלש םידעומב םכסהה תמיתחו הקסעה

.תורומאה תואקסעב לופיטל תיברמ תופידע ונתי תוזוחמה 1.2.4

קווישל לעפי זוחמה .להנימה י"ע עקרק קוויש ןמזב ליבגמ וא ענומ וניא םייניבה וצ 1.3
.להנימה ילהונל םאתהב תאז ,רומאכ ומתחיש םימכסה י"פע תבשומה עקרק

,45 רפסמ ר"ועברו יאלקחה ףגאה תוארוהבש תויחנהל םאתהב לועפלו ףיסוהל שי 1.4
המדק רשא 666 הטלחהו 727 הטלחה עוציבל עגונה לכב ,הילא ךשמהב ואצוה רשא תויחנההו
.הל
("םירוגמל הבחרה" -ןלהל) םייאלקחה םיבושיב םירוגמ ישרגמ תרכחה 737 – הטלחה 2
:ןעוציבב ךישמהל ןתינ רשא תואקסע 2.1

םיאנתה לכ הקסעה אושנ עקרקה יבגל ואלמתי 14.11.01 דע רשא תואקסעב לופיטה ךשמי
:םיאבה

דעומ ןיוצי) םירוגמל הבחרהה תינכותל הינבלו ןונכתל תיזוחמה הדעוה רושיא ןתינ 2.1.1
.(ףקות ןתמל רושיאה ןתמ

םישרגמה תריכחל םידמעומה לע התצלמה תא ,בתכב ,להנימל הריבעה בושיה תדוגא 2.1.2
תאצקה עוציבל םישורדה םיכמסמה רתי לכ להנימל ואצמוה ןכו ,םירוגמל הבחרהה תינכותבש
,חותיפה תואצוה רושיאו רבעמה תדעו רושיא ,הוולמה הדעוה תטלחה הז ללכבו ,םישרגמה
דע םישורדה םיכמסמה לכ תאצמה תדבועו הדוגאה תצלמה ךיראת וניוצי) םישרדנ הלאש םוקמ
.(14.11.01 םוי

(ליעל 2.1 ףיעס) ןעוציבב לופיטה ךשמנ רשא תואקסע עוציבל הפוקתה 2.2

הז ןורחא דעומו 14.5.02 םוימ רחואי אל דע עצובת רומאכ םירוגמל הבחרה הקסע 2.2.1
.םזיל חלשת רשא הקסעה רושא לע הטלחהב ןיוצי
םולשתה רדסה רשפאתיש תנמ לע תאז ,15.4.02 םויל דע תואקסעה תדעו רושיאל ןכות הקסעה
.14.5.02 םוימ רחואי אל דע חותיפה םכסה תמיתחו

תוארוהבש םיללכה י"פע תועצובמה םירוגמל הבחרה תואקסע עוציבל ןורחאה דעומה .2.2.2
םוי דע ושגוי ןעוציבל םישורדה םיכמסמה רשאו ,'חי 51 -ו 'גי 51 יאלקחה ףגאה
.31.12.01 םוי וניה ,14.11.01

תולח םהילע ,תומיע וק יבושייב םירוגמל הבחרה תואקסע עוציבל ןורחאה דעומה 2.2.3
םוי דע ושגוי ןעוציבל םישורדה םיכמסמה רשאו ,'חי 51 -ו 'גי 51 יאלקחה ףגאה תוארוה
.14.5.02 םוימ רחואי אל דע וניה ,14.11.01

םהילע ,ןונבל תרזג תומיע יבושייב םירוגמל הבחרה תואקסע עוציבל ןורחאה דעומה 2.2.4
םישורדה םיכמסמה רשאו ,'טי 51 יאלקחה ףגאה תארוהו 888 רפסמ הצעומ תטלחה תולח
.14.5.02 םוימ רחואי אל דע וניה ,14.11.01 םוי דע ושגוי ןעוציבל

םיצוביק םכסה ומתח רשא םיצוביקב םירוגמל הבחרה תואקסע עוציבל ןורחאה דעומה 2.2.5
םישורדה םיכמסמה רשאו ,'כ 51 יאלקחה ףגאה תארוה הלח םהילע ,31.3.99 םוי דע םילשמ
.14.5.02 םוימ רחואי אל דע וניה ,14.11.01 םוי דע ושגוי ןעוציבל

:727 הטלחה יאנתב ,737 הטלחהל (ג)10 ףיעס י"פע םירוגמ ישרגמ תאצקהל תואקסע 2.3

(ג)10 ףיעס יפל םירוגמ ישרגמ תוצקהל תשקבמה הדוגא תוינפב קרו ךא לופיטה ךשמי 2.3.1
רשאו ,14.11.01 םוימ רחואי אל דע זוחמב לבקתת רשא 727 הטלחה יאנתב ,737 הטלחהב
ןיוצי) הינבו ןונכתל תיזוחמה הדעוה י"ע הרשואש םירוגמל הבחרה תינכת היבגל תמייק
.(תיזוחמה הדעוה י"ע תינכותה רושיא דעומו להנימב השקבה תלבק דעומ

םיטרפה לכ תא לולכת רשא בתכב היינפ קרו ךא בשחת הז ףיעס ןינעל הדוגא תיינפכ 2.3.2
.שקובמה יוציפה ןפוא ,תרשואמה תינכותב םישרגמה ירפסמ ,םישרגמה תומכ :םיאבה

םכסה םתחייו הקסע ךרעית םהיבגלשו וקוושי רשא םישרגממ היהי הדוגאל יוציפה 2.3.3
.14.11.02 םוימ רחואי אל דע חותיפ

רשא תויחנהלו ,51 רפסמ יאלקחה ףגאה תארוהבש תויחנהל םאתהב לועפלו ףיסוהל שי 2.4
.737 הטלחה םושייל עגונה לכב ,הילא ךשמהב ואצוה
יאלקח בושי לש תצבשמ חטשב לעפמ יכרצל עקרק תרכחה 717 – הטלחה 3
:ןלהלש םיאנתה לכ הקסעה אושנ עקרקה יבגל ואלמי 14.11.01 םוי דע רשא תואקסעב לופיטה ךשמי

"לעפמ" תרטמל שומישה תא הריתמה תינכות ףקות ןתמל הרשיא הינבלו ןונכתל תיזוחמה הדעוה 3.1.1
שומישל קוחכ רושיא ןתינש וא ,717 הטלחהמ עבונכ (שפונו תוריית ,קלד תונחת ,רחסמ ,הכאלמ ,הישעת)
.(רושיאה ךיראת ןיוצי) ליעל רומאכ "לעפמ" תרטמל גירח

םש לע וא המש לע ,לעפמ תרטמל עקרקה תאצקהל בושיה תדוגא לש בתכב הינפ להנימב הלבקתה 3.1.2
.(הדוגאה תיינפ ךיראת ןיוצי) 717 הטלחהב ועמשמכ ,התטילשבש דיגאת

הטלחה יפל תוצקהל ןתינ רשא חטשה לדוגמ ולדוגב גורחי אל לעפמ תרטמל האצקהל שקובמה חטשה 3.1.3
רבעב וצקוה םא) 717 יאנת יפל בושיל רבעב וצקוה רשא םיחטש ןובשחב וחקליי ובושיח ךרוצלו ,717
.(הלא םיחטש לש םלדוג ןיוצי רומאכ םיחטש

(ליעל 3.1 ףיעס) ןעוציבב ךישמהל ןתינ רשא תואקסע עוציבל הפוקתה 3.2

ןיבל וא הדוגאה ןיבל להנימה ןיב חותיפה םכסה םא קרו ךא עצובת לעפמ תרטמל עקרק תאצקהל הקסע
.14.5.02 ךיראתמ רחואי אל דע ,הקסעה רושיא יאנתל םאתהב ,םתחיי התטילשבש דיגאתה

תויחנהלו ,49 רפסמ יאלקחה ףגאה תארוהבו להונה תארוהבש תויחנהל םאתהב לועפלו ףיסוהל שי 3.3
.717 הטלחהל עגונה לכב ,הל ךשמהב ואצוהש
םיצוביקה רדסה 4
םיצוביקה םכסה יאנתל םאתהב להנימל ובשוי רשא תועקרק לע הלח הניא וז הארוה 4.1
רומאכ ,יוגיהה תדעו לש הטולח הטלחה יפל ("םכסהה" ןלהל) 11.4.99 םוימ (ןוקית) םילשמה
.65 רפסמ יאלקחה ףגאה תוארוה יפל היהי הלא תועקרקב לופיטה .םכסהב

הקסע" וא "ינטרפ רדסה" לוחי ןהילע יכ םכסהל ג"ל חפסנב עבקנ ןהיבגל תועקרק לע 4.2
לכל תויטנבלרה תוארוהה ולוחי ,תובשומ תועקרק ןינעל םכסהבש םיללכה יפל אלש "תינטרפ
.הז ךמסמבש תויחנהב רומאה יפ לע ,הקסע

,תינטרפה הקסעל גירח אלל ,ליגר הבשה לולסמל רוזחל יאשר ץוביקה היהי הלא תועקרק יבגל
.ליעל 4.1 ףיעסב רומאה היבגל לוחי יזאו
ללכבו ,ןלהלש תוטלחהל םאתהב תואקסע רושיא לע תולח ןניא הז ךמסמ תוארוה יכ רהבומ 5
:תומייקה תוארוהל םאתהב ןהיבגל לועפל ךישמהל שי יכו ,737 הטלחה תורכזואמ ןהב הלא הז

.454 -ו 438 הצעומ תוטלחה – םיבשומב םינובמ םירוגמ ישרגמ תרכחה 5.1

.692, 751 הצעומה תוטלחה יפל ץוביקבו יפותיש בשומב םינובמ םירוגמ ישרגמ תרכחה 5.2

.653, 880, 898 הצעומה תוטלחה – הלחנ לש 'א הקלחב ירפכ טיקל שומיש 5.3

.755 הצעומה תטלחה – הלחנ לש 'א הקלחב יאלקח וניאש שומיש 5.4

".62 רפסמ יאלקח ףגא תארוה – הלחנ לש 'א הקלחמ םירוגמ שרגמ תדרפה 5.5
הילאוטקא םורופ - הבוגתל
עדימה לכ - םילכה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמל