תועקרק דועי יוניש תאפקה
עוציבל תוידימ תולועפ
22.10.2001 ,רלקמ זעוב ח"ור
עקרקב םיאלקחה תויוכז ןוגיע רודמל
הילאוטקא םורופ - הבוגתל
יללכ .א
חישה ןעמל - שדח חיש תתומע השיגהש הריתעב םייניב תטלחה ץ"גבב הנתינ 15.8.01 -ב
.737 ו 717 , 727 תטלחה םושיי ןיינעב ( "תיחרזמה תשקה") יטרקומדה

.("עבוקה םויה" ןלהל) 15/11/01 -ב ופקתל סנכי םייניבה וצ

הניה הינבו ןונכתל תיזוחמה הדעוה י"ע הרשואש תינכות לארשי יעקרקמ להנמ תונשרפ י"פע
.ףקות ןתמל הרשואש תינכות קרו ךא

דע תיאלקח עקרקב דועי יוניש עוציבל םידיימהו םיישעמה םיטביהה תא רוקסנ הז רזוחב
.האפקהה דעומ
737 הטלחה .ב
:םיאבה םיאנתה םייקתהב רשפאתי 737 הטלחה עוציב

.הינבו ןונכתל תיזוחמה הדעוה ידי לע הרשואש הבחרה תינכות ןיעקרקמה יבגל תמייק .1

לכ תא ןכו הבחרהבש םישרגמה תריכחל םידמעומה לע הצלמה להנימל השיגה בושייה תדוגא .2
.14/11/01 םויל דע םישרגמה תאצקה עוציבל םישורדה םיכמסמה

יצלמומ ןיבל להנימה ןיב חותיפ םכסה םתחיי עבוקה םויה דעוממ םישדוח 6 ךותב .3
.הדוגאה

עוציבל תוידימ תולועפ

14/11/01 םויל דע םישרדנה םיכמסמה לכ םע םידמעומה תומישר שיגהלו זרדזהל שי תאז רואל
.
727 הטלחה תנוכתמב 737 הטלחה עוציב .ג
ונייהד 727 הטלחה תנוכתמב הבחרהה ישרגמ תא קוושל ןתינ 737 הטלחהל (ג) 10 ףיעס יפ לע
י"ע זרכמב וקוושי םישרגמה ללכש וא ימצע קוושל םישרגמהמ 29%- 27% לבקי בשומה /ץוביקה
.םילובקתה ללכמ 29%- 27% לבקי בשומה /ץוביקהו להנימה
:םה וז תנוכתמב הטלחהה םושייל םיאנתה

.היינבלו ןונכתל תיזוחמה הדעוה ידי לע הרשואש הבחרה תינכות םישרגמה יבגל תמייק .1

יפל עצובת םישרגמה תרכחה יכ העצה 14/11/01 םויל דע להנימל השיגה בושייה תדוגא .2
.727 הטלחה יללכ

ןיב חותיפ םכסה םישרגמה יבגל םתחיי השדחה הטלחהה תלבק דעוממ םישדוח 12 ךותב .3
.727 הטלחה יללכ יפל עקרקה ול הצקותש ימ ןיבל להנימה
עוציבל תוידימ תולועפ
םויה דע םקוושל םילוכי םניאש םישרגמ םדיב ורתונש םיבשומו םיצוביק תאז רואל .א
חפסנ ,העצה חסונ ב"צמ ,םישרגמה קוושל העצה 14/11/01 םויל דע להנימל ושיגי ,עבוקה
.'ב

ימצע קוויש לולסמב רוחבל ונתצלמה םישדוח 12 ךות חותיפ הזוח תמיתח לש הלבגמה רואל .ב
.םישרגמהמ 27% לש

.תילכלכ הניחבמ ןהו יוסימה תניחבמ ןה הפידע וז הפולח .ג

אלש ךכ בר ןמז וכראי להנימה ידי -לע םישרגמה קוושו זרכמה תואצוה יכילהו ןכתי ןכ ומכ
.שרדנש יפכ עבוקה םויהמ םישדוח 12 ךות םיבשייתמה םע חותיפ הזוח םתחיי
727 הטלחה .ד
:םיאבה םיאנתב תופולח יתשב רשפאתי 727 הטלחה יפ לע דועי יוניש

הינבו ןונכתל תיזוחמה הדעוה ידי לע הרשוא דועיה יונישל תינכתה - 'א הפולח (1

:םירבטצמ םיאנת השולש םייקתהב רשפאתי 727 הטלחה יפל דועי יוניש וז הפולחב

.דועיה יוניש םוזייל העצה ןיעקרקמה יבגל הרשיא לארשי יעקרקמ להנימ תלהנה (א

רושיאל ףופכב ,להנימל עקרקה תבשהל םכסה עקרקב תויוכזה ילעב ןיבל להנימה ןיב םתחנ (ב
.(הבשהה םכסה – ןלהל) דועיה יונישל תינכותה
.'א חפסנב הבשהה םכסה חסונ ב"צמ

עקרקב תויוכזה לעב ןיבל להנימה ןיב יפסכ יוציפ םולשתל םכסה וא חותיפ םכסה םתחיי (ג
.עבוקה םויהמ םישדוח 6 לש הפוקת ךותב
אלל ,727 הטלחה יפ לע עקרקב תויוכזה לעב תא תוצפל להנימה בייחתה הבשהה םכסהב םא
יפסכ יוציפ םולשתל םכסה וא חותיפ םכסה םתחיי – המוד גייס וא רומאכ גייסה ןויצ
.השדחה הטלחהה תלבק דעוממ םישדוח 12 ךותב ,רומאכ

תיזוחמה הדעוב הרשוא םרט דועיה יוניש תינכת ןהיבגלש ןיעקרקמ - 'ב הפולח (2

:ןמקלדכ םה וז הפולחב דועיה יוניש עוציבל םיאנתה

דועיה יוניש םוזייל העצה ןיעקרקמה יבגל הרשיא להנימה תלהנה (א

להנימה בייחתה םכסהבו :הבשהה םכסה עקרקב תויוכזה ילעב ןיבל להנימה ןיב םתחנ (ב
וא" גייסה ןויצ אלל ,727 הטלחה יפ לע דועייה יוניש ןיגב עקרקב תויוכזה לעב תא תוצפל
;המוד גייס וא "המוקמב אובתש הצעומ תטלחה לכ

תיזוחמה הדעוה ידי לע דועייה יונישל תינכותה רשואת ,עבוקה םויהמ םישדוח 6 ךות (ג
םכסה וא חותיפ םכסה םתחיי רומאכ תינכותה רושיא דעוממ םישדוח 6 ךותבו ,הינבו ןונכתל
ימ וא דועייה יוניש יפל עקרקב תויוכזה ילעב ןיבל להנימה ןיב יפסכ יוציפ םולשתל
.םמעטמ
עוציבל תוידימ תולועפ
הבשהה םכסה לע להנמה םע םותחל ןכו עבוקה םויל דע דועיה יונישל להנימה רושיא לבקל
תלבק זוריזל לועפל שי תיזוחמה הדעוה י"ע ןרושיאל ךומס תודמועש תוינכות יבגל .ב"צמה
.רושיא

ולא םימכסה רשאכ םג הבשה ימכסה לע םותחלמ ענמנ להנימהש םירקמ רפסמ םימייקש ןייצנ
ימכסהבש שרוד להנימה ןכ ומכ .צ"גבה תטלחה ינפל בר ןמז בשומה ץוביקה י"ע ומתחנ
.המוקמב איהש תרחא הטלחה לכ וא 727 הטלחה יפל היהי יוציפהש גייסה ןיוצי הבשהה

השק היהי תיזוחמה הדעוב תינכתה םהיבגל הרשוא אלש ןיעקרקמ יבגלש הארנ תאז רואל
.דועיה יוניש תא עצבלו ךישמהל
717 הטלחה
,הקוסעת תרטמל לעפמ תמקה הריתמה תטרופמ ראתמ תינכות םהיבגלש ןיעקרקמ התושרבש הדוגא
הטלחה יפל דועי יוניש עצבל תנינועמו ,היינבו ןונכתל תיזוחמה הדעוה ידי לע הרשואש
םיקהל להנימל השקב 14/11/01 םויל דע התטילשבש דיגאתה י"ע וא המשב שיגהל הילע 717
.717 הטלחה יפל ולא ןיעקרקמב לעפמ

חותיפ םכסה ןיעקרקמה יבגל םתחיי עבוקה םויה דעוממ םישדוח 6 ךותבש אוה ףסונ יאנת
.התטילשבש דיגאתה וא הדוגאה ןיבל להנימה ןיב
1 'מע ,.י.מ.מ - ינמז תוריכש םכסה :ךשמה האר
2 'מע ...ךשמה
3 'מע .. ךשמה
הילאוטקא םורופ - הבוגתל
עדימה לכ - םילכה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמל