יוניש ןיינעב צ"גב לש םייניבה וצ םוצמצ
הנידמה תועקרק דועיי
10.2001 ,ןובשח האור – רלקמ זעוב
עקרקב םיאלקחה תויוכז ןוגיע רודמל
הילאוטקא םורופ - הבוגתל
.1
,717, 727, 737 תוטלחה תויקוח דגנ תיחרזמה תשקה צ"גבב םייניב וצ ןתינ 15.8.01 םויב
םושיי וצה י"פע 15.11.01 םוימ לחה ופקותל סנכי םייניבה וצ .לארשי יעקרקמ תצעומ לש
תואקסע ןתוא לכ טעמל ,צ"גב לש תרחא הטלחה וא ד"ספ ןתמל דע קספוי ל"נה תוטלחהה
.םורגלימ ח"וד לש רבעמה תוארוהב תוטרופמה
.2
ורצעיי רבעמה תוארוה יאנתב ודמעי אלש תואקסע ןתוא לכ יכ היהת וצה לש תידיימה האצותה
לכ ,ונושי וא ולטובי ל"נה תוטלחההו לבקתת הריתעה םאו ,קספוי ןהב לופיטה ,ןיטולחל
.ןוימיטל דרת הלא תוטלחה לע ךמתסהב התשענש תוליעפה

,ןלוכ אל םא ,ךילהתבש תואקסעה בור יכ רורבש ךכ תוחסונמ םורגלימ ח"ודב רבעמה תוארוה
.רבעמה תארוה ףס תא ורבעי אלו ןיטולחל ורצעיי
.3
לע תורוהל השקבב תוריתעל בישמכ ופרצל צ"גבל הפוחד השקבב הנפ םיצוביקה םכסה הטמ
רשא םיצוביקל תובוח רידסהל ןדועי רשא תואקסע לע לוחי אלש ןפואב םייניב וצ םוצמצ
. םיצוביקה רדסה תרגסמב םהיתובוח תרדסה תא ומילשה םרט
.4
התנפ יאלקחה רזגמב םירדסהל הלהנמה ןוירוטקירד ר"וי ןייטשנלו תימולש סומידב תטפושה
תטלחה יפ לע ושענש םירדסה יכ הטלחה לבקל תואלקחהו תויתשתה רצואה ירשלו הלשממה שארל
ידי לע ורשואו 1992 - ב"נשתה ,יתחפשמה יאלקחה רזגמב םירדסהל קוחה יפ לע םקשמה
לש (ג"י)51 ףגא תארוהב רומאכ) הלשממל יטפשמה ץעויה תטלחה י"פע המקוהש הוולמה הדעוה
.םיריבס םיאנתבו םימיוסמ םיאנתב םעוציב רתוי ( לארשי יעקרקמ להנמ
יבושיב תובחרה עוציבל עבקנש ןורחאה דעומה תא ליחהל הלשממה השקבתה ןכ ומכ
ירוזא יבושי לכ לע 1626 הלשממה תטלחה יפ לע ןונבלב לובגב תומיעה וק
תופידעה
.( הירפירפה)
.5
הלשממל יטפשמה ץעויל תואלקחה רש הנפ יאלקחה רזגמב םירדסהל הלהנמה ר"וי תוינפ תובקעב
ןתינש הנקסמל עיגי םאב הצמאל הלשממה ינפב ץילמהלו הלהנמה ר"וי לש התשקב תא לוקשל
.ןמשייל
.6
ףרטצהל השקבב תודוגאו םיבשומ רפסמ םשב צ"גבל רותעל םידמוע ינידע ימעו םייח ד"וע
לע 15.8.01 םוימ םייניב וצ ןתמל הטלחהב שדחמ ןודל השקבב ןכו תוריתעב םיפסונ םיגישמכ
.םהיתויוכזבו םהב עגופ אוהש לככ םייניבה וצ דגנכ ןועטל תונמדזה םהל ןתניתש תנמ
.7
יבלשב םיטקייורפ וא/ו תוינכת םהל שיש תיפותיש הדוגא וא/ו ץוביק וא/ו בשומ לכל עצומ
לוקשל ףקותל םייניבה וצ תסינכמ האצותכ , הערל םבצמ תונשלו עגפהל םילולעה ןונכת
ךרדב וא ומוצמצ לש ךרדב וא םהילע לוחי אל םייניבה וצש ךכל םורגל הרטמב צ"גבל רותעל
.ולוטיב לש
:ולוטיב וא/ו םייניבה וצ םוצמצ ןיינעב תונעטנה תונעטהמ קלח ןלהל .8
הריתעהמ האצותכ עגפיהל לולעש ןיינועמ דצ םניה תויפותיש תודוגא /םיצוביקה/םיבשומה .א
.טפשמה תיבב ןועטל םהל רשפאל שי ןכלו םייניבה וצו

לש םירקמב היפל תוינידמה הלחה זאמ םינש 10 -מ הלעמל לש בר יוהשב השגוה הריתעה .ב
םייוציפ םולשת לש תמדוקה תוינידמה י"פע ןתניי םייאלקחה םירכוחל יוציפה דועי יוניש
םינש 10 -מ הלעמל ינפל ולחהש תוטלחהה רתי יבגל םג ל"נכ . (727 הטלחה) םייאלקח
.(תובחרהל סחיב 612 הטלחהו הקוסעת ימזימל סחיב 441 הטלחה)

לע ךמתסהבו ססבתהב הפנע תוליעפו תובר םינש ךשמב הצעומה תוטלחה לע תוכמתסהה .ג
.הלא תוטלחה תרגסמב תואקסיע רשאל להנימה תוטלחה לעו הלא תוטלחה

תובשחתמ ןניא רבעמה תוארוה .ךרדה ףוס אלא רבעמ תוארוה םצעב ןניא רבעמה תוארוה .ד
אלא םירכוחב םייולת םניא ןרושיאב םיבוכעה יכו תובר םינש ךרוא תוינכת רושיאש הדבועב
יוניש תינכת רושיאב הלא תוארוהב הדימע הנתמה יאנת תעיבק .תונושה ןונכתה תודעוב
םישדוח השולש לש ןמזה קרפב תונגוהה רסוח טלוב דחוימב .ןגוה וניאו קדוצ וניא דועיה
.ףקותל וצה תסינכל דע ןתינש

עוציבב ךישמהל להנמה דצמ תיטפשמ תובייוחמ תמייק הצעומה תוטלחה לע תוכמתסהה רואל .ה
תחא י"פע תומזי עוציב רשאל הטילחה להנמה תלהנה םהבש םירקמ םתוא לכב ךילהתבש תוינכתה
.ל"נה תוטלחהה

רשפאל ןיאש רבדה שורפ , "תינוטלש תונגוה" יללכב דומעל הכירצ להנמה תוגהנתה .ו
ותיא הלועפ ףותישב , ותמכסהב , להנמה תעידיב העצוהש הברה תוליעפה לכמ תומלעתה
.ונונכתבו

חותיפ יזוח תמיתחו רתויב רצק ןמז קרפ ךות דועיה יוניש תוינכת רושיאל םיאנת תעיבק .ז
תוינכתה ורשאי ןונכתה תודעוש יוכיס ןיאש ךכב תובשחתה לכ אלל רצקו בוצק ןמז קרפ ךות
– הלא םידעומב דומעל לגוסמ אל ומצע להנמהש ךכב תובשחתה אללו , הז ןמז קרפב
.םיקדוצ םניאו םינגוה םניא

תרשפה ןיגב ןידב םהל עיגמה יוציפה תנטקה י"ע םייאלקחה םירכוחב תקדצומ אל העיגפ .ח
.הלא תועקרקב תומזיב העיגפו תועקרקה
הילאוטקא םורופ - הבוגתל
עדימה לכ - םילכה לכ - םירודמה לכ - םיצוביקה רתא תפמל