שיעורי דמי היוון בהקניית זכויות למגורים לאגודת הקיבוץ
 

ספטמבר, 2014

 

שיעורי דמי היוון בהקניית זכויות למגורים לאגודת הקיבוץ

בועז מקלר, רואה חשבון גיל קופליס, עו"ד

 

ביום 31.8.2014 אישרה מועצת מקרקעי ישראל, את הצעת חלופת האגודה, שעניינה "הקניית זכויות למגורים לאגודת הקיבוץ" (להלן: "חלופת האגודה"). חלופת האגודה מאפשרת רכישת זכויות המגורים בקיבוץ על ידי האגודה, כחלופה למסלולי השיוך שנקבעו בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל מס' 751 ו-1366.

 

להלן שיעורי דמי ההיוון לפי חלופת האגודה:

 

 

מהות התשלום

 

שיעור התשלום(1)

 

שנות היוון

 

שיעור היוון

 

חישוב מהוון

 

אזור עדיפות ב'

 

אזור עדיפות א' (3)

חבר ותיק (2)

(עד 160 מ"ר)

 

3.3%

 

0

 

0

 

3.3%

 

3.3%

 

3.3%

חבר ותיק

(עד 160 מ"ר)

 

25.74%

 

25

 

5%

 

7.60%

 

3.88%

 

2.36%

חבר ותיק

(מעל 160 מ"ר)

 

29.04%

 

10

 

5%

 

17.83%

 

10.08%

 

6.92%

חבר חדש (במגרש קיים, דירת קבע)

 

29.04%

 

0

 

0

 

29.04%

 

16.43%

 

11.28%

מגרש מאושר לבניה ע"פ תכנית בתוקף בתוך חלקת המגורים

 

29.04%

3

בא"ע- 6

 

5%

 

25.09%

 

12.26%

 

8.42

מגרש ללא תכנית בתוקף בתוך חלקת המגורים

 

29.04%

10

בא"ע - 18

 

5%

 

17.83%

 

6.83%

 

4.69%

יתרת המגרשים לפי תמ"א 35, מחוץ לחלקת המגורים (תכנית בתוקף)

 

80.08%

10

בא"ע - 18

 

5%

 

49.16%

 

18.65%

 

11.34%

יתרת המגרשים לפי תמ"א 35, מחוץ לחלקת המגורים (ללא תכנית בתוקף)

 

80.08%

15

בא"ע - 18

 

5%

 

38.52%

 

18.65%

 

11.34%

 

 

 

 

(1)                 הערכים המובאים בטבלה הם לאחר הפחתה של 12% מערך הקרקע , בהתייחס לשווי זכות הבעלות לכל סוג של מגרש (בכפוף לאישור השמאי), כפי שנקבע בהצעת חלופת האגודה.

(2)                 חבר ותיק - מי שהיה חבר אגודה ביום 27.3.2007.

(3)                 לטעמנו, ע"פ חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 39), התשע"א-2010, יש ליתן פטור מלא מתשלום דמי חכירה ביישובי קו עימות.

 

הבהרות:

         א.         רכישת זכויות המגורים תבצע בשלב אחד או בשני שלבים ובלבד שהיקף הזכויות שירכשו בשלב הראשון לא יפחת מהשטח הבנוי בפועל בתוספת 50% מיתרת הזכויות למגורים.

         ב.         החלטת האגודה לרכישת זכויות המגורים תתקבל ברוב של לפחות 66% מחברי האגודה.

          ג.          רכישת הזכויות למגורים תותנה בחתימה על הסכם להסדרת שימושים חורגים.

         ד.         ההסדר לעיל יחול רק על יח' דיור והשטח הכולל המותר לבניה אשר בתכנית התואמת את הוראות תמ"א 35.

 

נדגיש כי ההחלטה טרם פורסמה באופן רשמי וטרם פורסמו נוהלי רמ"י ליישומה ולהפעלתה, נוסח נוהלי רמ"י שיפורסם, יהיה כמובן הנוסח המחייב.